Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LV SL

IP/10/1554

lapkričio 24 d., Briuselis

Lyčių lygybė. Komisija džiaugiasi, kad Vokietija, Latvija, Lietuva ir Slovėnija laikosi ES kovos su diskriminacija dėl lyties taisyklių, ir nutraukia pažeidimo tyrimo procedūras

Europos Komisija palankiai įvertino Vokietijos, Latvijos, Lietuvos ir Slovėnijos pranešimus apie ES taisyklių, kuriomis draudžiama diskriminacija dėl lyties užimtumo bei profesinės veiklos srityje, įgyvendinimo priemones (Direktyva 2006/54/EB, žr. MEMO/08/742). Komisija patenkinta, kad visos keturios šalys ėmėsi reikiamų priemonių, kad įgyvendintų ES teisės aktus, kuriais siekiama užtikrinti vienodą požiūrį į moteris ir vyrus darbo vietoje. Todėl Komisija nutraukė prieš visas keturias šalis pradėtas pažeidimo tyrimo procedūras.

Komisija prieš Vokietiją (IP/09/1147), Latviją (IP/09/1033), Lietuvą ir Slovėniją (IP/08/1821) pradėtas pažeidimo tyrimo procedūras nutraukė dėl toliau nurodytų priežasčių.

Vokietija pateikė daugiau informacijos apie tai, kaip įgyvendino ES teisės aktus. Tiksliau, Vokietijos Federalinis darbo teismas išaiškino teisės akto, kuriuo perkelta ES direktyva, apimtį. Komisija nustatė, kad atleidimo iš darbo atveju darbuotojams galioja Vokietijos kovos su diskriminacija teisės aktai. Todėl dabar Komisija mano, kad Vokietija tinkamai įgyvendino direktyvą.

Latvija, atsižvelgdama į Komisijos išreikštą susirūpinimą, neseniai pakeitė savo lyčių lygybės ir kovos su diskriminacija įstatymą. Išnagrinėjusi iš dalies pakeistus teisės aktus ir atsižvelgusi į nacionalinių valdžios institucijų pateiktus paaiškinimus, Komisija nutarė nutraukti procedūrą.

Lietuva neseniai iš dalies pakeitė savo Darbo kodeksą ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą. Darbo kodekse dabar aiškiai užtikrinama, kad motinystės atostogų išėjusi moteris turėtų teisę grįžti į savo darbo vietą ne mažiau palankiomis sąlygomis, taip pat pasinaudoti geresnėmis darbo sąlygomis, į kurias ji būtų turėjusi teisę, kol nedirbo. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu lygių galimybių kontrolieriui nuo šiol suteikiama teisė atlikti apklausas, skelbti ataskaitas ir pateikti rekomendacijas. Išnagrinėjusi iš dalies pakeistus teisės aktus, Komisija mano, kad Lietuvos vyriausybė tinkamai įgyvendino ES direktyvą.

Slovėnija pateikė papildomų paaiškinimų dėl motinystės atostogų išėjusios moters įstatymu nustatytų teisių ir praktikos. Atsižvelgusi į šiuos paaiškinimus, Komisija nustatė, kad moteriai Slovėnijoje suteikiama galimybė grįžti į savo darbo vietą po motinystės atostogų ne mažiau palankiomis sąlygomis, taip pat pasinaudoti geresnėmis darbo sąlygomis, kurios buvo suteiktos, kol ji buvo išėjusi motinystės atostogų.

Pagrindiniai faktai

Direktyva 2006/54/EB (kurioje nauja redakcija išdėstoma Direktyva 2002/73/EB) yra esminis didesnės apimties Europos teisės aktų dėl vienodo požiūrio į moteris ir vyrus elementas. Ja siekiama įgyvendinti vienodo požiūrio į vyrus ir moteris užimtumo bei profesinės veiklos srityje principą. Joje visų pirma pateiktos išsamios tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo apibrėžtys. Joje taip pat reikalaujama sukurti instituciją ar institucijas, kad būtų skatinamas, tiriamas, prižiūrimas ir remiamas vienodas požiūris į visus asmenis, nediskriminuojant dėl lyties, o valstybės narės įpareigojamos skatinti dialogą su nevyriausybinėmis organizacijomis. Galutinis direktyvos įgyvendinimo terminas buvo 2005 m. spalio 5 d.

Daugiau informacijos

ES lyčių lygybės teisės aktai:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=420&langId=lt.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

Daugiau informacijos apie ES pažeidimo nagrinėjimo procedūras rasite MEMO/10/605


Side Bar