Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV LV

IP/10/1550

Brussel, 24 november 2010

Aanbestedingen: Commissie verzoekt België eerlijke en transparante procedure te volgen bij het plaatsen van een overheidsopdracht voor werken aan schoolgebouwen in Eupen

De Europese Commissie heeft België gevraagd erop toe te zien dat de EU-regels voor aanbestedingen – de aankoop van goederen of diensten door overheidsinstanties – naar behoren worden toegepast, met name bij het plaatsen van een overheidsopdracht voor het ontwerpen, renoveren, bouwen, financieren en onderhouden van in Eupen gevestigde onderwijsinstellingen. De Commissie is van oordeel dat België door bij de aanbesteding de alleen in uitzonderlijke omstandigheden toegestane procedure van gunning door onderhandelingen met bekendmaking van de aankondiging van de opdracht te hanteren, een inbreuk op de EU-aanbestedingsregels heeft gepleegd. Het doel van deze EU-regels is ervoor te zorgen dat er in Europa van eerlijke en transparante mededinging sprake is bij de gunning van overheidsopdrachten, zodat Europese bedrijven kansen krijgen en openbare middelen zo goed mogelijk worden besteed. Als de regels niet worden nageleefd, bestaat het gevaar dat de markt gesloten blijft en dat overheidsgeld wordt verspild. Het verzoek van de Commissie aan België neemt de vorm aan van een met redenen omkleed advies. Als België niet binnen de twee maanden met een bevredigend antwoord komt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie.

Wat is de bedoeling van de EU-regel in kwestie?

Aanbestedingen gaan over de manier waarop overheden geld besteden bij de aankoop van goederen of diensten. Zij hebben betrekking op alle overheidsaankopen, gaande van computersystemen tot afvalwaterinstallaties, scheepsbouw en adviesdiensten. De totale waarde van de overheidsopdrachten in de EU wordt op ongeveer 17% van het bbp van de Unie geraamd. De open en transparante aanbestedingsprocedures die door de EU-regels voor overheidsopdrachten worden voorgeschreven, resulteren in een scherpere concurrentie, een adequatere bescherming tegen corruptie, een betere dienstverlening en een gunstiger prijs-kwaliteitverhouding voor de belastingbetalers.

Op welke wijze overtreedt België de EU-regels en hoe worden bedrijven en burgers daardoor benadeeld?

De Duitstalige Gemeenschap van België heeft een aankondiging van een opdracht gepubliceerd voor het plaatsen van een overheidsopdracht voor het ontwerpen, renoveren, bouwen, financieren en onderhouden van onderwijsinstellingen die in Eupen gevestigd zijn.

De opdracht had een waarde van meer dan 100 miljoen EUR. De toegepaste procedure is een procedure van gunning door onderhandelingen met bekendmaking van de aankondiging van de opdracht. Hoewel een dergelijke procedure in beginsel voor alle geïnteresseerde ondernemingen openstaat, houdt het feit dat tussen de overheidsinstanties en de individuele inschrijvers onderhandelingen plaatsvinden, veel meer risico's voor de gelijke behandeling van inschrijvers in dan de openbare of de niet-openbare procedure, de standaardprocedures waarin het EU-recht voorziet. Daarbij komt nog dat de onderhandelingsprocedure veel minder transparant is.

Om bovengenoemde redenen mogen aanbestedende diensten krachtens de EU-regels voor overheidsopdrachten slechts in uitzonderlijke gevallen van de onderhandelingsprocedure gebruikmaken. Volgens de Commissie is het feit dat in het onderhavige geval van de onderhandelingsprocedure is gebruikgemaakt, evenwel niet met deze regels in overeenstemming.

Verdere informatie

Overheidsopdrachten:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Het laatste nieuws over alle inbreukprocedures tegen lidstaten is te vinden op:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

Voor meer informatie over EU-inbreukprocedures, zie MEMO/10/605


Side Bar