Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV

IP/10/1550

Briselē, 2010. gada 24. novembrī

Vienlīdzība: Komisija atzinīgi novērtē Latvijā un Zviedrijā panākto atbilstību ES noteikumiem par rasu vienlīdzību un izbeidz pienākumu neizpildes lietas

Eiropas Komisija ir atzinīgi novērtējusi Latvijas un Zviedrijas iesniegtos paziņojumus par pasākumiem, lai nodrošinātu atbilstību ES noteikumiem, ar ko nodarbinātības un profesionālās darbības jomā aizliedz diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes dēļ (Direktīva 2000/43/EK, skatīt MEMO/07/257). Komisija ir gandarīta, ka abas valstis ir veikušas piemērotus pasākumus, lai īstenotu ES tiesību aktus, kuru mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret cilvēkiem darbavietā neatkarīgi no to rases vai etniskās piederības. Tādējādi Komisija ir izbeigusi pienākumu neizpildes procedūras pret abām dalībvalstīm.

Komisija uzsāka pienākumu neizpildes procedūras pret Latviju un Zviedriju, jo šo valstu veiktajos ES direktīvas īstenošanas pasākumos bija vērojami trūkumi (skatīt IP/07/928 un MEMO/07/257).

Pamatinformācija

Ar 2000. gada 29. jūnija Direktīvu 2000/43/EK tiek īstenots princips par vienlīdzīgu attieksmi pret cilvēkiem neatkarīgi no to rases vai etniskās piederības („Rasu vienlīdzības direktīva”). Šajā direktīvā ir izskatīti jautājumi par tiešo un netiešo diskrimināciju, kā arī uzmākšanos tādās jomās kā nodarbinātība, profesionālā sagatavošana, izglītība, sociālā aizsardzība (tostarp sociālais nodrošinājums un veselības aprūpe), sociālās priekšrocības un piekļuve precēm un pakalpojumiem (tostarp mājokļiem).

Papildu informācija

ES tiesību akti diskriminācijas novēršanas jomā

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=612&langId=en

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES komisāres tiesiskuma, pamattiesību un

pilsonības jomā Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Plašāku informāciju par ES pienākumu neizpildes procedūrām lasiet MEMO/10/605


Side Bar