Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1543

Bryssel den 23 november 2010

Kommissionen föreslår en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd

Europeiska kommissionen har i dag antagit ett meddelande som handlar om inrättandet av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd, i enlighet med EUF-fördraget. I detta policydokument redogörs det för situationen i fråga om frivilligarbete i Europa och för behoven i samband med en frivilligkår. Dessutom anges det i detalj vilka villkor som måste vara uppfyllda för att en frivilligkår ska kunna lämna ett positivt bidrag till EU:s humanitära instaser.

”Tack vare frivilligkåren kan européerna ge uttryck för sin solidaritet och arbeta tillsammans som medborgare i EU. Genom att vi hjälper befolkningsgrupper som drabbats av katastrofer bidrar vi till att öka sammanhållningen i Europa” säger Kristalina Georgieva som är kommissionär för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering.

Europeiska frivilligkåren kommer att ge ett mervärde i förhållande till befintliga frivilligordningar på områdena rekrytering, utbildning och utplacering av frivilliga.

Den kommer att ha starka synergieffekter med de frivilligorganisationer och strukturer som redan finns på plats. För att undvika överlappningar och omfördelning av medel ska frivilligkåren fungera efterfråge- och behovsstyrt och ge stöd till lokal kapacitet.

Kommissionen har redan inlett ett samråd med berörda aktörer. Ett öppet samråd kommer att inledas officiellt i slutet av året.

Kommissionen kommer att fortsätta att undersöka vilka möjligheter som finns till samarbete med aktörer på området, och vilken form detta samarbete bör ha. Den kommer även att genomföra en konsekvensanalys av kostnadseffektiviteten och av frivilligkårens sociala inverkan på de områden där den kan sättas in.

Under 2011 som är det europeiska året för frivilligarbete kommer en del av de idéer som hittills framkommit att testas genom pilotprojekt. Ett lagförslag ska läggas fram året därpå.

Mer information om Europeiska kommissionens humanitära bistånd finns på

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar