Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1543

V Bruseli 23. novembra 2010

Komisia navrhuje vytvoriť Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc

Európska komisia dnes v súlade s Lisabonskou zmluvou prijala oznámenie o zriadení Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc. V tomto politickom dokumente sa preveruje situácia v oblasti dobrovoľníckej práce v Európe, identifikuje sa potreba uvedených dobrovoľníckych zborov a podrobne sa uvádzajú podmienky, ktoré treba pre tieto zbory vytvoriť, aby mohli pozitívnym spôsobom prispievať k dobrovoľníckym činnostiam v Európe.

„Zbory umožnia Európanom vyjadriť ich odhodlanie preukázať solidaritu a navzájom spolupracovať ako občania EÚ. Keď poskytneme pomoc ľuďom postihnutým prírodnými katastrofami, zároveň sa tým chopíme príležitosti prispievať k vytváraniu súdržnejšej európskej spoločnosti,“ uviedla Kristalina Georgieva, európska komisárka pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu a krízovú pomoc.

Vďaka systému výberu, výcviku a rozmiestňovaniu dobrovoľníkov budú európske dobrovoľnícke zbory znamenať prínos pre existujúce dobrovoľnícke programy.

Zbory budú pôsobiť v úzkej súčinnosti s existujúcimi dobrovoľníckymi organizáciami a štruktúrami. Aby sa predišlo duplicite činností a nesprávnemu nasmerovaniu finančných prostriedkov, zbory budú pri svojej činnosti zohľadňovať dopyt a vychádzať zo skutočných potrieb, a budú podporovať miestne kapacity.

Komisia už začala konzultácie so zainteresovanými stranami. Verejné konzultácie sa oficiálne začnú koncom roka.

Komisia bude aj naďalej analyzovať príležitosti a možné formy spolupráce s príslušnými aktérmi. Uskutoční aj hodnotenie vplyvu efektívnosti vynakladania prostriedkov a sociálnych dôsledkov v oblastiach, v ktorých môžu zbory pôsobiť.

V roku 2011, ktorý je vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníckej práce, sa budú niektoré z doposiaľ vymedzených myšlienok testovať prostredníctvom pilotných projektov. Predloženie legislatívneho návrhu sa plánuje na ďalší rok.

Ďalšie informácie o humanitárnej pomoci Európskej komisie sú k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar