Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1543

Brussel, 23 november 2010

Voorstel Commissie voor oprichting Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening

Vandaag heeft de Europese Commissie een mededeling goedgekeurd over de oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening, zoals is bepaald in het Verdrag van Lissabon. In dit beleidsdocument gaat de Commissie nader in op het vrijwilligerswerk in Europa, worden de behoeften van een dergelijk vrijwilligerskorps besproken en worden de voorwaarden toegelicht waaraan het vrijwilligerskorps moet voldoen om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de humanitaire operaties van Europa.

"Met de oprichting van het korps zullen Europeanen blijk kunnen geven van hun inzet voor onze solidariteit en kunnen samenwerken als EU-burgers. Door steun te verlenen aan slachtoffers van rampen kunnen we bijdragen tot meer samenhang in de Europese samenleving," aldus Kristalina Georgieva, Europees commissaris voor internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbeheersing.

Het Europees vrijwilligerskorps zal een toegevoegde waarde bieden voor de bestaande regelingen voor vrijwilligerswerk door middel van het organiseren van selecties, het verstrekken van opleidingen en het inzetten van vrijwilligers.

Er wordt gezorgd voor sterke synergieën met bestaande organisaties en structuren die actief zijn op het vlak van vrijwilligerswerk. Om overlappingen en versnippering van de middelen te voorkomen zal het korps vraaggestuurd en afgestemd op behoeften optreden ter ondersteuning van de lokale hulpverleningscapaciteit.

Het overleg tussen de Commissie en de betrokken partijen is reeds van start gegaan. Eind dit jaar zal een open raadpleging worden gehouden.

De Commissie blijft de mogelijkheden en de vormen van samenwerking met de relevante actoren onderzoeken. Voorts zal zij een effectbeoordeling opstellen van de kosteneffectiviteit en de sociale effecten van het optreden van het korps.

In 2011, het Europees jaar van het vrijwilligerswerk, zullen sommige van de reeds uitgewerkte ideeën in proefprojecten worden uitgetest. De Commissie is voornemens het jaar nadien een wetgevingsvoorstel in te dienen.

Voor meer informatie over de humanitaire hulpverlening van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar