Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1543

Bruxelles, den 23. november 2010

Europa-Kommissionen foreslår oprettelse af et europæisk volontørkorps for humanitær bistand

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse om oprettelse af et europæisk volontørkorps for humanitær bistand som omhandlet i Lissabontraktaten. Dette strategidokument ser nærmere på volontørindsatsen i Europa, fastlægger behovene for et sådant volontørkorps og beskriver de nærmere betingelser for, at korpset kan yde et positivt bidrag til Europas humanitære indsats.

"Korpset vil gøre det muligt for europæerne at udtrykke deres solidaritet og arbejde sammen som EU-borgere. Ved at hjælpe befolkninger, der er ramt af katastrofer, har vi muligheden for at bidrage til et mere sammenhængende EU", udtalte Kristalina Georgieva, EU's kommissær for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring.

Det europæiske volontørkorps vil øge værdien af allerede eksisterende ordninger for frivillige gennem udvælgelse, uddannelse og udsendelse af volontører.

Der vil være en stærk synergi med eksisterende volontørorganisationer og ‑strukturer. For at undgå dobbeltarbejde og spredning af midler vil korpset være efterspørgsels- og behovsbaseret og understøtte den lokale kapacitet.

Europa-Kommissionen har allerede indledt høring af berørte parter. Ved årets udgang indledes der formelt en åben høring.

Europa-Kommissionen vil fortsætte med at analysere mulighederne og mulige former for samarbejde med relevante aktører. Den vil også gennemføre en konsekvensevaluering af omkostningseffektiviteten og den sociale effekt på de områder, hvor korpset kan sættes ind.

I 2011, som er det europæiske år for frivilligt arbejde, vil nogle af de ideer, der indtil videre er lagt frem, blive testet gennem pilotaktioner. Der er planlagt et lovgivningsforslag for det efterfølgende år.

Yderligere oplysninger om Europa-Kommissionens humanitære bistand fås på denne adresse:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar