Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1541

Strasbourg, 23. novembra 2010

Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta: ukrepi EU za povečanje zaposljivosti in spodbuditev reforme

Trenutno je po vsej EU brezposelnih 23 milijonov ljudi, tj. 10 % aktivnega prebivalstva, kar ima resne posledice za evropsko rast in sisteme socialnega varstva. Hkrati nekateri delodajalci poročajo o težavah pri zaposlovanju, zlasti za visoko strokovna delovna mesta. V prihodnje bi lahko prišlo do pomanjkanj v sektorjih, kot sta informacijska in komunikacijska tehnologija ali zdravstvo, pri čemer je primanjkljaj ocenjen na 700 000 strokovnjakov s področja informacijske in komunikacijske tehnologije do leta 2015 ter na 1 milijon raziskovalcev do leta 2025. Za spopadanje s temi izzivi in povečanje stopnje zaposlenosti v EU za moške in ženske na 75 % do leta 2020 je Evropska komisija danes uradno začela svojo vodilno pobudo „Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta“. Program določa 13 glavnih ukrepov, katerih cilj je reforma trgov dela, nadgradnja znanj in spretnosti ter njihova prilagoditev tržnemu povpraševanju za povečanje zaposljivosti in olajšanje poklicne mobilnosti, izboljšanje delovnih pogojev in kakovosti delovnih mest ter ustvarjanje novih delovnih mest.

László Andor, evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je dejal: „Naša prednostna naloga je zaposliti ljudi. Preprosto si ne moremo privoščiti skoraj 10-odstotne stopnje brezposelnosti. Kriza je izničila ves dosedanji napredek, zato moramo nujno reformirati trge dela, znanja in spretnosti uskladiti s povpraševanjem in zagotoviti primerne delovne pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest.“ Dodal je: „Prepričan sem, da bodo predlagani ukrepi koristili vsem državljanom EU, zlasti ranljivim skupinam, ki jih je kriza najbolj prizadela.“

Komisarka Vassiliou je povedala: „Visokokakovostna izobrazba in usposabljanje sta danes bolj pomembna kot kdaj koli prej za vse državljane, da pridobijo znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za zaposlitev. Vseživljenjsko učenje mora postati resničnost v Evropi. Za to pa so bistvena skupna prizadevanja vseh partnerjev, tj. vlad, delodajalcev, sindikatov in državljanov.“

„Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta“ je kot del strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast prispevek Komisije k doseganju 75-odstotne stopnje zaposlenosti v EU za ženske in moške v starostni skupini 20–64 let do leta 2020. Strategija poudarja tudi cilje EU za zmanjšanje stopnje zgodnjega opuščanja šolanja pod 10 % in povečanje števila mladih v visokošolskem ali enakovrednem poklicnem izobraževanju na vsaj 40 %.

Zaposlitev več ljudi je ključnega pomena za podkrepitev evropskega socialnega modela in sistemov socialnega varstva, saj bo število delovno sposobnega prebivalstva EU kmalu začelo upadati.

Za boljše delovanje trgov dela v Evropi Komisija predlaga trinajst konkretnih ukrepov, ki bodo pomagali:

  • pospešiti reformo trga dela za izboljšanje prožnosti in varnosti trgov dela („prožna varnost“). Po enem konkretnem predlogu naj bi se razširila uporaba pogodb za nedoločen čas z dovolj dolgo poskusno dobo in postopnim pridobivanjem pravic do zaščite iz zaposlitve, dostopa do usposabljanja, vseživljenjskega učenja in poklicnega svetovanja za vse zaposlene. S tem naj bi se zmanjšale obstoječe razlike med tistimi s pogodbami za določen čas in tistimi s pogodbami za nedoločen čas;

  • ljudem in podjetjem zagotoviti ustrezne spodbude za naložbe v usposabljanje, da bodo lahko stalno nadgrajevali znanja in spretnosti v skladu s potrebami na trgu dela. Komisija bo kmalu vzpostavila „panoramo EU za znanja in spretnosti“, s katero bo mogoče predvideti, katera znanja in spretnosti bodo potrebni v prihodnje, in zagotoviti, da bodo ljudje imeli ustrezno kombinacijo znanj in spretnosti (na primer informacijska in komunikacijska tehnologija in jeziki), kar bo izboljšalo njihove zaposlitvene možnosti in prilagodljivost. Program predlaga razvoj skupnega vmesnika, in sicer klasifikacije evropskih znanj in spretnosti, kompetenc in poklicev, ki bi še bolj zbližal področja zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja. Komisija prav tako poziva k reformi za zagotovitev priznavanja poklicnih kvalifikacij in predlaga razvoj evropskega potnega lista znanj in spretnosti, ki bo državljanom pomagal evidentirati njihova znanja in spretnosti na pregleden in primerljiv način;

  • zagotoviti dostojne delovne pogoje in hkrati izboljšati kakovost zakonodaje na področju zaposlovanja; Komisija bo predložila predloge za pregled direktive o delovnem času in predlagala zakonodajno pobudo za boljše izvajanje direktive o napotitvi delavcev. Prav tako bo obravnavala zakonodajo s področja zdravja in varnosti na delu ter pripravila novo strategijo za prihodnost;

  • zagotoviti ustrezne pogoje na trgu dela za ustvarjanje novih delovnih mest, kot je manj upravnih bremen ali znižanje davkov na delo in mobilnost, kar je zlasti pomembno v hitro spreminjajočih se sektorjih, kot so sektorji, močno usmerjeni v raziskave in razvoj. Program bo prav tako spodbujal podjetništvo, na primer z izmenjavo najboljše prakse pri podjetniškem izobraževanju ter prek programa Erasmus za mlade podjetnike;

  • Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta dopolnjuje nedavno pobudo Komisije „Mladi in mobilnost“, katere cilj je pomagati mladim pri pridobivanju znanj in spretnosti ter izkušenj, ki jih potrebujejo za svojo prvo zaposlitev (glej IP/10/1124).

Ozadje

Odkar je kriza prvič prizadela trge dela leta 2008, je Evropa izgubila 5,6 milijona delovnih mest. Ob domnevi, da se bo trg dela v obdobju 2010–2011 stabiliziral, bo za dosego 75-odstotne stopnje zaposlenosti do leta 2020 potreben nekoliko več kot 1 % povprečne rasti zaposlovanja na leto.

Veliko trgov dela po vsej EU je treba reformirati, da bodo lahko boljše delovali, prav tako pa se je treba bolj osredotočiti na nadgradnjo in uskladitev znanj in spretnosti. Celo v času krize so nekateri delodajalci s težavo našli ljudi, ki bi bili primerno usposobljeni za njihova prosta delovna mesta. Delovna mesta zahtevajo vse bolj izpopolnjena znanja in spretnosti. Pričakuje se, da se bo število delovnih mest, na katerih so zaposleni visokokvalificirani ljudje, do leta 2020 povečalo za 16 milijonov, število delovnih mest, na katerih so zaposleni nizkokvalificirani delavci, pa naj bi se zmanjšalo za okrog 12 milijonov.

Več informacij

Glej MEMO/10/602.

„Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta“: Sporočilo:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6328&langId=en

„Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta“: Povzetek predloga Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6329&langId=en


Side Bar