Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1541

V Štrasburgu 23. novembra 2010

Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta: EÚ prijíma opatrenia na podporu zamestnanosti a reforiem

V EÚ je v súčasnosti 23 miliónov nezamestnaných, teda 10 % aktívneho obyvateľstva, čo má vážne dôsledky pre európsky rast a systémy sociálneho zabezpečenia. Niektorí zamestnávatelia však zároveň poukazujú na ťažkosti pri hľadaní nových zamestnancov, najmä pokiaľ ide o vysokokvalifikované miesta. V budúcnosti by mohol nastať problém s nedostatkom odborníkov napr. v odvetví informačných a komunikačných technológií (IKT) alebo v zdravotníctve. Odhaduje sa, že v roku 2015 bude chýbať 700 000 odborníkov na IKT a v roku 2025 milión výskumných pracovníkov. V reakcii na tieto výzvy a na podporu cieľa EÚ dosiahnuť 75 % mieru zamestnanosti mužov a žien do roku 2020 predstavila dnes Európska komisia svoju hlavnú iniciatívu „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“. V programe sa stanovuje 13 kľúčových opatrení zameraných na reformu trhov práce, zvyšovanie úrovne zručností a ich zosúladenie s potrebou trhu práce podporovať zamestnanosť a uľahčovať prechody z jedného pracovného miesta na iné, ako aj na zlepšovanie pracovných podmienok a kvality pracovných miest a vytváranie nových pracovných miest.

László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, v tejto súvislosti uviedol: Našou prioritou je, aby ľudia mali prácu. Jednoducho si nemôžeme dovoliť takmer 10 % mieru nezamestnanosti. Kríza zvrátila všetok pokrok, ktorý sme v minulosti dosiahli, a preto teraz musíme bezodkladne reformovať trhy práce, zabezpečiť súlad ponúkaných zručností s dopytom po nich a zaistiť, aby pracovné podmienky umožňovali tvorbu pracovných miest.“ Zároveň dodal: „Som presvedčený o tom, že navrhované opatrenia budú prínosom pre všetkých občanov, najmä pre zraniteľné skupiny, ktoré boli krízou najviac zasiahnuté.“

Komisárka Vassiliouová uviedla: „Dnes je viac než kedykoľvek predtým dôležité, aby sa všetkým občanom umožnilo vysokokvalitné vzdelávanie a odborná príprava, ktoré im zabezpečia zručnosti potrebné na získanie práce. Celoživotné vzdelávanie sa musí stať v Európe realitou. Aby sa tak stalo, je potrebné, aby všetci partneri – vlády, zamestnávatelia, odbory a občania – spojili svoje sily.“

Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, ktorý je súčasťou stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, je príspevkom Komisie k cieľu EÚ, ktorým je dosiahnuť 75 % zamestnanosť mužov a žien vo veku 20 – 64 rokov do roku 2020. Stratégia tiež kladie dôraz na ďalšie ciele EÚ spočívajúce v znížení miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 % a zvýšení počtu mladých ľudí s vysokoškolským alebo obdobným vzdelaním na aspoň 40 %.

Čo najväčší počet zamestnaných ľudí je kľúčovým faktorom pre udržanie európskeho sociálneho modelu a systémov sociálneho zabezpečenia, pretože počet osôb v produktívnom veku začne v EÚ čoskoro klesať.

S cieľom zlepšiť fungovanie európskych trhov práce Komisia navrhuje 13 konkrétnych opatrení, ktoré pomôžu:

Zrýchliť reformu trhu práce s cieľom zlepšiť flexibilitu a istotu na trhoch práce („flexiistotu“). Napríklad jeden návrh spočíva v rozšírení používania jedinej zmluvy na dobu neurčitú s dostatočne dlhým skúšobným obdobím a postupným zvyšovaním práv na ochranu zamestnanosti, ako i zvyšovanie prístupu k odbornej príprave, celoživotnému vzdelávaniu a profesijnému poradenstvu pre všetkých zamestnancov. Účelom tohto by malo byť znížiť pretrvávajúce rozdiely medzi pracovníkmi so zmluvami na dobu určitú a pracovníkmi so zmluvami na dobu neurčitú.

  • Poskytnúť ľuďom a podnikom správne stimuly investovať do odbornej prípravy s cieľom neustále zvyšovať úroveň zručností tak, aby boli v súlade s potrebami trhu práce. Komisia čoskoro začne projekt „Prehľad zručností EÚ“, ktorého účelom bude prognózovať, aké zručnosti budú potrebné v budúcnosti, a pomáhať pri zabezpečovaní toho, aby ľudia mali vhodnú kombináciu zručností (napríklad IKT a jazyky), ktorá zlepší ich vyhliadky a prispôsobivosť. V rámci programu sa predkladá návrh na vytvorenie zdieľanej platformy – európskej klasifikácie zručností, kompetencií a povolaní – s cieľom zblížiť oblasti zamestnanosti, vzdelávania a odbornej prípravy. Komisia tiež vyzvala na uskutočnenie reforiem, ktoré zabezpečia uznávanie odborných kvalifikácií, a navrhla vytvoriť Európsky pas zručností, ktorý občanom pomôže zaznamenávať ich zručnosti tak, aby boli transparentné a porovnateľné.

  • Zabezpečiť dôstojné pracovné podmienky a súčasne zlepšiť kvalitu právnych predpisov v oblasti zamestnanosti. Na tento účel Komisia predstaví návrhy na revíziu smernice o pracovnom čase a navrhne legislatívnu iniciatívu pre lepšie vykonávanie smernice o vysielaní pracovníkov. Pri príprave novej stratégie do budúcnosti sa bude tiež zaoberať právnymi predpismi v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci.

  • Zabezpečiť také podmienky na trhu práce, ktoré budú zamerané na vytváranie pracovných miest, ako napr. nižšie administratívne zaťaženie alebo nižšie zdanenie práce a mobility, čo je nesmierne dôležité pre rýchlo sa rozvíjajúce odvetvia ako sú odvetvia náročné na výskum a vývoj. Programom sa tiež bude podporovať podnikanie, napríklad výmenou osvedčených postupov vo vzdelávaní v oblasti podnikania alebo prostredníctvom programu Erasmus pre mladých podnikateľov.

  • Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta dopĺňa iniciatívu „Mládež v pohybe“, ktorú Komisia spustila nedávno, aby pomohla mladým ľuďom získať znalosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujú v záujme získania svojho prvého zamestnania. (pozri IP/10/1124).

Kontext

Od začiatku krízy na trhoch práce v roku 2008 došlo v Európe k zániku 5,6 miliónov pracovných miest. Ak v rokoch 2010 – 2011 dôjde ku stabilizácii trhu práce, bude možné dosiahnuť 75 % mieru zamestnanosti pod podmienkou, že sa priemerný ročný rast zamestnanosti bude pohybovať mierne nad úrovňou 1 %.

Ak majú trhy v celej EÚ fungovať lepšie, mnohé z nich musia prejsť reformami a musíme sa omnoho viac zamerať na zvyšovanie úrovne zručností a zosúladenia ich ponuky s dopytom na trhu práce. Dokonca ani v priebehu krízy nemohli niektorí zamestnávatelia nájsť uchádzačov s vhodnými zručnosťami, aby zaplnili voľné pracovné miesta. Pokiaľ ide o odbornosť, pracovné miesta sú čoraz viac náročnejšie. Odhaduje sa, že počet pracovných miest pre vysokokvalifikovaných pracovníkov vzrastie do roku 2020 o 16 miliónov, kým počet pracovných miest pre osoby s nízkou kvalifikáciou sa zníži o približne 12 miliónov.

Ďalšie informácie

Pozri MEMO/10/602.

„Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“: Oznámenie:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6328&langId=en

„Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“: Zhrnutie pre občanov:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6329&langId=en


Side Bar