Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1541

Straatsburg, 23 november 2010

Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen: de EU stelt een aantal acties voor om de werkgelegenheid te bevorderen en hervormingen te stimuleren

Momenteel zijn er 23 miljoen werklozen in de EU – 10% van de werkende bevolking – en dat heeft ernstige gevolgen voor de economische groei en de Europese stelsels van sociale bescherming. Tegelijkertijd melden sommige werkgevers problemen bij het vinden van personeel, vooral voor hooggeschoolde banen. In de toekomst zouden er tekorten kunnen optreden op gebieden als ICT of gezondheidszorg; in de eerstgenoemde sector wordt een tekort verwacht van 700 000 ICT-specialisten tegen 2015 en van een miljoen onderzoekers tegen 2025. Om deze uitdagingen aan te gaan en de arbeidsparticipatie in de EU in 2020 op te voeren tot 75% (zowel voor vrouwen als voor mannen) heeft de Europese Commissie vandaag haar kerninitiatief "Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen" gepresenteerd. Dit initiatief omvat 13 acties die gericht zijn op het hervormen van de arbeidsmarkten, het opwaarderen van kennis en vaardigheden en het aanpassen daarvan aan de vraag, om de inzetbaarheid te verbeteren en overstappen naar andere banen te vergemakkelijken, arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van banen te verbeteren, en nieuwe banen te creëren.

László Andor, EU-commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, verklaarde: "Onze prioriteit is mensen aan het werk te helpen. Een werkloosheidspercentage van bijna 10% kunnen we ons gewoon niet permitteren. De crisis heeft de in het verleden geboekte vooruitgang weggevaagd, en we moeten dringend de arbeidsmarkten hervormen, ervoor zorgen dat de vaardigheden van werkzoekenden aansluiten op de vraag, en de voorwaarden scheppen voor het creëren van nieuwe banen." Hij voegde daaraan toe: "Ik ben er zeker van dat alle burgers van de EU zullen profiteren van de voorgestelde acties, met name de kwetsbare groepen die het hardst zijn getroffen door de crisis."

Commissaris Vassiliou van haar kant verklaarde: "Het is nu belangrijker dan ooit dat alle burgers onderwijs en opleidingen van hoog niveau kunnen volgen en de vaardigheden kunnen verwerven die zij nodig hebben om werk te vinden. Een leven lang leren moet een realiteit worden in Europa. En daarvoor is een gezamenlijke inspanning nodig van alle partners: regeringen, werkgevers, vakbonden en burgers."

De "Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen" is onderdeel van de "Europa 2020"-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, en vormt de bijdrage van de Commissie aan de verwezenlijking van de arbeidsparticipatiedoelstelling van de EU, namelijk 75% voor vrouwen en mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar in 2020. De strategie omvat ook andere doelstellingen, waaronder het terugdringen van het percentage voortijdige schoolverlaters tot minder dan 10% en het verhogen van het aantal jongeren dat hoger onderwijs volgt tot ten minste 40%.

Meer mensen aan het werk krijgen is essentieel voor de instandhouding van het Europese sociale model en de stelsels van sociale bescherming, aangezien de EU-bevolking in de werkende leeftijd binnenkort zal beginnen te slinken.

Om de Europese arbeidsmarkten beter te laten functioneren, stelt de Commissie dertien concrete acties voor, die zullen helpen:

  • het tempo van de hervorming van de arbeidsmarkten op te voeren, om meer flexibiliteit en zekerheid te bieden (flexizekerheid). Een van de concrete voorstellen is bijvorbeeld meer gebruik te maken van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, maar met een voldoende lange proefperiode en een geleidelijke opbouw van arbeidsbescherming en andere rechten, toegang tot opleidingen, een leven lang leren en loopbaanbegeleiding voor alle werknemers. Het doel zou zijn de bestaande tweedeling tussen werknemers met tijdelijke en met vaste contracten te verminderen.

  • burgers en ondernemingen de juiste prikkels te geven om in opleiding te investeren, zodat de kennis en vaardigheden van de werkenden continu opgewaardeerd worden overeenkomstig de zich ontwikkelende vraag van de arbeidsmarkt. De Commissie zal binnenkort een "EU Skills Panorama" presenteren dat zal voorspellen naar welke vaardigheden in de toekomst vraag zal zijn, en dat zal helpen te waarborgen dat mensen over de juiste mix van kennis en vaardigheden beschikken (ICT en talen, bijvoorbeeld) om hun kansen op de arbeidsmarkt en hun aanpassingsvermogen te vergroten. De agenda bevat een voorstel betreffende ontwikkeling van een gedeelde interface, de "European Skills, Competences and Occupations classification", om de wereld van de arbeid en die van onderwijs en opleiding dichter bij elkaar te brengen. De Commissie roept verder op tot hervormingen met het oog op een betere erkenning van professionele kwalificaties, en stelt voor een European Skills Passport in te voeren, met behulp waarvan de burgers hun kennis en vaardigheden op transparante en internationaal vergelijkbare wijze zouden kunnen documenteren.

  • aanvaardbare arbeidsvoorwaarden te waarborgen terwijl gewerkt wordt aan de verbetering van de kwaliteit van de arbeidswetgeving. De Commissie zal voorstellen indienen betreffende herziening van de arbeidstijdenrichtlijn, en een wetgevend initiatief betreffende betere tenuitvoerlegging van de detacheringsrichtlijn. Zij zal ook de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk opnieuw bekijken en een nieuwe strategie voor de toekomst voorbereiden.

  • de noodzakelijke voorwaarden te waarborgen voor het creëren van nieuwe banen, zoals minder administratieve lasten en verlaging van de belastingen op arbeid en mobiliteit; dit is met name van belang voor sectoren die zich snel ontwikkelen, zoals O&O. De agenda zal ook ondernemerschap aanmoedigen, bijvoorbeeld door uitwisseling van goede praktijken inzake opleidingen voor (toekomstige) ondernemers, en door het programma Erasmus voor Jonge Ondernemers (EYE).

  • De agenda voor nieuwe vaardigheden en banen is een aanvulling op het onlangs door de Commissie gelanceerde initiatief "Jeugd in beweging", dat tot doel heeft jongeren te helpen de kennis, vaardigheden en ervaring te verwerven die zij nodig zullen hebben om hun eerste baan te vinden en met succes te vervullen (zie IP/10/1124).

Achtergrond

Sinds de crisis in 2008 de arbeidsmarkten bereikte, heeft Europa 5,6 miljoen banen verloren. Aangenomen dat de arbeidsmarkt zich in 2010-2011 stabiliseert, zal voor het bereiken van een arbeidsparticipatie van 75 % in 2020 een gemiddelde werkgelegenheidsgroei van iets meer dan 1% per jaar nodig zijn.

Veel Europese arbeidsmarkten dienen hervormd te worden om beter te functioneren, en er moet veel meer nadruk gelegd worden op opwaardering van vaardigheden en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. Zelfs gedurende de crisis hadden sommige werkgevers grote moeite mensen met de juiste kwalificaties te vinden om hun vacatures te vervullen. Voor veel banen is een steeds hoger niveau van vaardigheden vereist. Het aantal banen voor hooggeschoolden zal tussen nu en 2020 naar verwachting met 16 miljoen toenemen, terwijl het aantal banen voor laaggeschoolden zal afnemen met ongeveer 12 miljoen.

Verdere informatie

Zie MEMO/10/602.

"Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen": Mededeling:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6328&langId=en

"Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen": Publiekssamenvatting:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6329&langId=en


Side Bar