Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1541

Strasbūra, 2010. gada 23. novembris

Jaunu prasmju un darba vietu programma: ES nosaka pasākumus nodarbinātības palielināšanai un reformu sekmēšanai

Pašlaik Eiropas Savienībā bez darba ir 23 miljoni cilvēku jeb 10 % ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, un šī situācija nopietni ietekmē Eiropas izaugsmi un labklājības sistēmas. Tajā pašā laikā atsevišķi darba devēji ziņo par grūtībām pieņemt darbā darbiniekus un jo īpaši augsti kvalificētu personālu. Gaidāms, ka nākotnē varētu trūkt darbinieku, piemēram, IKT jomā vai veselības nozarē. Tiek lēsts, ka 2015. gadā trūks 700 000 IKT speciālistu, savukārt 2025. gadā – miljons pētnieku. Lai risinātu šīs problēmas un palielinātu ES vīriešu un sieviešu nodarbinātības līmeni līdz 75 % 2020. gadā, Eiropas Komisija šodien sāka pamatiniciatīvu “Jaunu prasmju un darba vietu programma”. Tajā noteiktas 13 pamatdarbības, kuru mērķis ir reformēt darba tirgus, uzlabot prasmes un pielāgot tās tirgus prasībām, lai uzlabotu nodarbināmību un atvieglinātu profesionālo mobilitāti, lai uzlabotu darba apstākļus un darba kvalitāti un lai radītu darba vietas.

Nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas komisārs Lāslo Andors sacīja: “Mūsu prioritāte ir panākt, lai cilvēki strādā. Mēs vienkārši nevaram atļauties bezdarba līmeni, kas ir gandrīz 10 %. Krīze ir nonivelējusi iepriekš panākto progresu, tādēļ mums ir steidzami jāreformē darba tirgi, jānodrošina, lai prasmes atbilst pieprasījumam un lai darba apstākļi ir piemēroti darba vietu radīšanai.” Viņš piebilda: “Esmu pārliecināts, ka no ierosinātajiem pasākumiem labumu gūs visi ES iedzīvotāji, jo īpaši neaizsargātās iedzīvotāju grupas, kuras krīze skārusi vissmagāk.”

Komisāre Andrula Vasiliu teica: “Šobrīd ir īpaši svarīgi, lai visi iedzīvotāji saņemtu augstas kvalitātes izglītību un apmācību un tādējādi tiem būtu darba atrašanai nepieciešamās prasmes. Mūžizglītībai Eiropā jākļūst par realitāti. Lai tas notiktu, ir svarīga visu partneru – valdību, darba devēju, arodbiedrību un iedzīvotāju – iesaistīšanās”.

“Jaunu prasmju un darba vietu programma” ir daļa no stratēģijas “Eiropa 2020" gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, un tas ir Komisijas ieguldījums, lai līdz 2020. gadam sasniegtu ES noteikto 75 % nodarbinātības līmeni sievietēm un vīriešiem vecumā no 20 līdz 64 gadiem. Minētā stratēģija uzsver arī citus ES mērķus – panākt, lai priekšlaicīga mācību pārtraukšana nepārsniegu 10 %, un palielināt vismaz līdz 40 % to jauniešu skaitu, kuri iegūst augstāko izglītību vai līdzvērtīgu profesionālo izglītību.

Nodarbināto cilvēku skaita palielināšana ir būtiska Eiropas sociālā modeļa un labklājības sistēmu ilgtspējai, jo ES darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaits drīz sāks sarukt.

Lai Eiropas darba tirgi darbotos labāk, Komisija ierosina trīspadsmit darbības, kuras palīdzēs:

  • paātrināt darba tirgus reformu, lai uzlabotu darba tirgus elastību un drošību (“elastdrošību”). Piemēram, konkrēts priekšlikums ir slēgt beztermiņa līgumus ar visiem nodarbinātajiem, paredzot pietiekami ilgu pārbaudes laiku un pakāpenisku tiesību aizsardzības, apmācības pieejamības, mūžizglītības un profesionālās orientācijas izvēršanu. Šā ierosinājuma mērķis ir mazināt atšķirības starp pagaidu un pastāvīgajiem darbiniekiem;

  • nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem pareizos stimulus, lai tie ieguldītu apmācībā ar nolūku nepārtraukti uzlabot cilvēku prasmes atbilstīgi darba tirgus vajadzībām. Komisija drīzumā publiskos apskatu par prasmēm Eiropas Savienībā, kurā būs ietvertas prognozes par nākotnē nepieciešamajām prasmēm un kurš palīdzēs cilvēkiem nodrošināt vajadzīgo prasmju kombināciju (piemēram, IKT un valodas), lai uzlabotu nodarbinātības perspektīvas un pielāgošanās spējas. Programmā ierosināts priekšlikums izveidot kopīgu saskarpunktu – Eiropas prasmju, kompetenču un profesiju klasifikāciju –, lai tuvinātu darba tirgu, izglītību un apmācību. Komisija arī aicina īstenot reformas, lai nodrošinātu profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, un ierosina izveidot Eiropas kvalifikāciju apliecību, lai palīdzētu iedzīvotājiem pārredzamā un salīdzināmā veidā reģistrēt prasmes.

  • nodrošināt pienācīgus darba apstākļus un vienlaicīgi uzlabot nodarbinātības tiesību aktu kvalitāti — tālab Komisija iepazīstinās ar priekšlikumiem pārskatīt Darba laika direktīvu un piedāvās leģislatīvu iniciatīvu, lai labāk īstenotu Direktīvu par norīkošanu darbā. Komisija pievērsīsies arī tiesību aktiem par veselības aizsardzību un drošību darba vietā un gatavos jaunu stratēģiju nākotnei;

  • nodrošināt nepieciešamos darba tirgus apstākļus, lai radītu darba vietas (piemēram, mazāks administratīvais slogs vai mazāki nodokļi par darbaspēku un mobilitāte), kas ir īpaši svarīgi tādos dinamiskos sektoros kā, piemēram, pētniecības un izstrādes ietilpīgās nozarēs. Ar programmu tiks arī sekmēta uzņēmējdarbība, piemēram, apmainoties ar labāko praksi uzņēmējdarbības izglītībā un izmantojot programmu “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”.

  • Jaunu prasmju un darba vietu programma papildina Komisija neseno iniciatīvu “Jaunatne kustībā”, kuras mērķis ir atbalstīt jauniešus centienos apgūt zināšanas, prasmes un pieredzi, kas tiem vajadzīga, lai sāktu strādāt savā pirmajā darba vietā (sk. IP/10/1124).

Priekšvēsture

Kopš krīze 2008. gadā skāra darba tirgus, Eiropa ir zaudējusi 5,6 miljonus darba vietu. Pieņemot, ka darba tirgus stabilizēsies 2010.–2011. gadā, būs nepieciešams nodarbinātības līmeņa pieaugums nedaudz virs 1 % gadā, lai līdz 2020. gadam sasniegtu 75 % nodarbinātības līmeni.

Daudziem darba tirgiem Eiropas Savienībā ir nepieciešamas reformas, lai tie darbotos labāk, un daudz lielāka uzmanība ir jāpievērš prasmju uzlabošanai un saskaņošanai. Atsevišķiem uzņēmējiem pat krīzes laikā bija grūti atrast darbiniekus ar vakancei nepieciešamajām prasmēm. Darbam nepieciešamas arvien specifiskākas prasmes. Paredzams, ka laikposmā līdz 2020. gadam to darba vietu skaits, kurās strādā augsti kvalificēti cilvēki, pieaugs par 16 miljoniem, savukārt to darba vietu skaits, kurās strādā mazkvalificēti darba ņēmēji, samazināsies aptuveni par 12 miljoniem.

Papildu informācija

Sk. MEMO/10/602

"Jaunu prasmju un darba vietu programma", paziņojums

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6328&langId=en

"Jaunu prasmju un darba vietu programma", kopsavilkums sabiedrībai

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6329&langId=en


Side Bar