Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1541

Strasbūras, 2010 m. lapkričio 23 d.

Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė. ES nustato veiksmus, skirtus įsidarbinimo galimybėms didinti ir reformoms skatinti

Šiuo metu visoje ES darbo neturi 23 mln. žmonių, t. y. 10 proc. aktyvių gyventojų. Tai turi rimtų padarinių Europos ekonomikos augimo ir socialinės apsaugos sistemoms. Kita vertus, kai kurie darbdaviai praneša patiriantys įdarbinimo, ypač į specializuotų įgūdžių reikalaujančias darbo vietas, sunkumų. Ateityje gali trūkti darbuotojų IRT arba sveikatos priežiūros sektoriuose. Apskaičiuota, kad 2015 m. trūks 700 000 IRT specialistų, o 2025 m. – milijono mokslininkų. Siekdama spręsti šiuos uždavinius ir iki 2020 m. padidinti vyrų ir moterų užimtumo lygį iki 75 proc., Europos Komisija šiandien paskelbė savo pavyzdinę iniciatyvą „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“. Joje nustatyta 13 pagrindinių veiksmų, skirtų darbo rinkoms reformuoti, įgūdžiams tobulinti ir jiems pritaikyti prie rinkos paklausos, kad būtų padidintos įsidarbinimo galimybės, palengvintos darbo keitimo sąlygos, pagerintos darbo sąlygos bei darbo vietų kokybė ir kuriamos darbo vietos.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas ES Komisijos narys László Andoras teigė: „Svarbiausias mūsų tikslas – kad žmonės dirbtų. Tiesiog negalime sau leisti beveik 10 proc. nedarbo lygio. Krizė nušlavė visą anksčiau padarytą pažangą, todėl turime skubiai reformuoti darbo rinkas, užtikrinti, kad įgūdžiai atitiktų paklausą, o darbo sąlygos būtų palankios darbo vietoms kurti.“ Jis taip pat sakė: „Esu įsitikinęs, kad pasiūlyti veiksmai bus naudingi visiems ES piliečiams, ypač pažeidžiamoms grupėms, kurios nuo krizės nukentėjo labiausiai.“

Komisijos narė A. Vassiliou kalbėjo: „Šiandien kaip niekada svarbu, kad visi piliečiai gautų aukštos kokybės švietimo ir mokymo paslaugas, kurios suteiktų jiems darbui gauti reikalingų įgūdžių. Mokymasis visą gyvenimą Europoje turi tapti tikrove. Kad tai įvyktų, svarbios jungtinės visų partnerių – vyriausybių, darbdavių, profesinių sąjungų ir piliečių – pastangos.“

Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“, kaip pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui skirtos strategijos „Europa 2020“ dalis, yra Komisijos indėlis siekiant, kad iki 2020 m. ES 20–64 amžiaus grupės moterų ir vyrų užimtumo lygis būtų 75  proc. Šioje strategijoje taip pat pabrėžiami ES tikslai sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių iki mažiau nei 10 proc. ir padidinti aukštosiose mokyklose arba lygiavertėse profesinio mokymo įstaigose studijuojančių jaunuolių skaičių bent iki 40 proc.

Dirbančių asmenų skaičiaus didinimas labai svarbus siekiant išlaikyti Europos socialinį modelį ir socialinės apsaugos sistemas, nes ES darbingo amžiaus gyventojų skaičius netrukus ims mažėti.

Kad Europos darbo rinkos geriau veiktų, Komisija siūlo trylika konkrečių veiksmų:

  • skatinti darbo rinkos reformas, siekiant gerinti darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą. Pavyzdžiui, vienu konkrečiu pasiūlymu siekiama išplėsti neterminuotų sutarčių, kuriose nustatytas pakankamai ilgas bandomasis laikotarpis, taikymo sritį. Tokiomis sutartimis visiems darbuotojams būtų palaipsniui didinama teisių apsauga, gerinamos mokymo, mokymosi visą gyvenimą ir karjeros orientavimo galimybės. Taip būtų siekiama mažinti esamus laikinų ir nuolatinių darbuotojų sutartinių sąlygų skirtumus;

  • teikti privatiems asmenims ir įmonėms tinkamas paskatas investuoti į mokymą, kad atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius būtų nuolat tobulinami darbuotojų įgūdžiai. Komisija netrukus paskelbs „ES įgūdžių panoramą". Joje bus pateikiamos prognozės, kokių įgūdžių dar gali prireikti. Ji padės asmenims užtikrinti tinkamą įgūdžių (pvz., IRT ir kalbos) derinį, siekiant didinti jų įsidarbinimo galimybes ir gebėjimą prisitaikyti. Darbotvarkėje pateikiamas pasiūlymas sukurti bendrą Europos įgūdžių, gebėjimų ir profesijų klasifikavimo sąsają, skirtą užimtumo, švietimo ir mokymo sritims labiau suartinti. Komisija taip pat ragina imtis reformų, kad būtų pripažįstamos profesinės kvalifikacijos, ir siūlo sukurti Europos įgūdžių pasą, padėsiantį piliečiams pateikti aiškią ir palyginamą informaciją apie savo įgūdžius;

  • siekdama užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir gerindama užimtumo teisės aktų kokybę, Komisija pateiks pasiūlymų peržiūrėti darbo laiko direktyvą ir pasiūlys teisėkūros iniciatyvą gerinti komandiruojamų darbuotojų direktyvos įgyvendinimą. Komisija taip pat išnagrinės darbuotojų sveikatos ir saugos teisės aktus ir parengs naują strategiją;

  • užtikrinti darbo vietoms kurti palankias darbo rinkos sąlygas, kaip antai mažinti administracinę naštą ar su darbu ir judumu susijusius mokesčius. Tai ypač svarbu greitai besivystantiems sektoriams, kurie labai priklauso nuo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros. Darbotvarke taip pat bus skatinamas verslumas, pvz., dalijantis gerąja verslumo ugdymo patirtimi arba įgyvendinant programą „Erasmus“ jauniesiems verslininkams;

  • Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė papildo Komisijos neseniai paskelbtą iniciatyvą „Judus jaunimas“, kuria siekiama padėti jaunuoliams įgyti žinių, įgūdžių ir patirties, būtinų ieškant pirmojo darbo (žr. IP/10/1124).

Pagrindiniai faktai

2008 m. krizei pradėjus veikti darbo rinkas, Europoje darbo neteko 5,6 mln. žmonių. Darant prielaidą, kad 2010–2011 m. darbo rinka stabilizuosis, norint iki 2020 m. pasiekti 75 proc. užimtumo lygį reikės, kad užimtumas per metus vidutiniškai augtų šiek tiek daugiau nei 1 proc.

Visoje ES reikia reformuoti daug darbo rinkų, kad jos geriau veiktų, todėl būtina skirti daugiau dėmesio įgūdžiams tobulinti ir jiems pritaikyti. Net ir visos krizės laikotarpiu kai kurie darbdaviai patyrė sunkumų į laisvas darbo vietas rasti tinkamų įgūdžių turinčių darbuotojų. Darbo vietoms reikia vis daugiau specializuotų įgūdžių: manoma, kad nuo dabar iki 2020 m. aukštos kvalifikacijos darbuotojų darbo vietų skaičius išaugs 16 mln., o žemos kvalifikacijos darbuotojų darbo vietų skaičius sumažės apytiksliai 12 mln.

Kita informacija

Žr. MEMO/10/602.

„Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“. Komunikatas

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6328&langId=en

„Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“. Santrauka piliečiams

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6329&langId=en


Side Bar