Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1541

Strasbourg 23. marraskuuta 2010

Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma: EU:lta toimia työllistyvyyden parantamiseksi ja uudistuksen vauhdittamiseksi

EU:ssa on tällä hetkellä ilman työtä 23 miljoonaa ihmistä, 10 prosenttia työikäisestä väestöstä. Näin suurella työttömyydellä on vakavia vaikutuksia Euroopan kasvuun ja sosiaaliturvajärjestelmiin. Samaan aikaan osalla työnantajista on vaikeuksia palkata erityisesti korkean ammattitaidon omaavaa työvoimaa. Tulevaisuudessa työntekijöistä voi olla pulaa esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan alalla ja terveysalalla: vuoteen 2015 mennessä pulaa voi olla jopa 700 000:sta tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijasta ja vuoteen 2025 mennessä miljoonasta tutkijasta. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja miesten ja naisten työllisyysasteen nostamiseksi EU:ssa 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä Euroopan komissio käynnisti tänään lippulaiva-aloitteen ”Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma”. Siinä esitetään 13 keskeistä tointa, joilla pyritään uudistamaan työmarkkinoita, lisäämään ammattitaitoa ja sovittamaan taitoja yhteen markkinoiden kysynnän kanssa työllistyvyyden parantamiseksi ja työstä toiseen siirtymisen helpottamiseksi, parantamaan työoloja ja työn laatua sekä luomaan työpaikkoja.

”Tärkein tehtävämme on saada ihmiset työelämään”, totesi työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor. ”Euroopalla ei yksinkertaisesti ole varaa lähes 10 prosentin työttömyyteen. Talouskriisi on mitätöinyt viime aikojen positiivisen kehityksen ja siksi on välttämätöntä uudistaa työmarkkinoita ja varmistaa, että osaaminen vastaa kysyntää ja työolot tukevat työpaikkojen syntymistä.” Komissaari lisäsi vielä, että ”kaikki EU:n kansalaiset tulevat hyötymään ehdotetuista toimista. Etua koituu erityisesti heikossa asemassa oleville väestöryhmille, jotka ovat kärsineet eniten kriisin vaikutuksista.”

Komissaari Vassilioun mukaan nyt on tärkeämpää kuin koskaan taata kaikille hyvä koulutus, joka antaa tarvittavat taidot työpaikan löytämiseen. ”Elinikäisestä oppimisesta on tultava todellisuutta Euroopassa. Jotta näin voisi tapahtua, tarvitaan kaikkien asianomaisten – viranomaisten, työnantajien, ammattijärjestöjen ja kansalaisten – yhteisiä toimia."

Osana älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 ‑strategiaa komissio haluaa uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmallaan osaltaan auttaa nostamaan 20–64-vuotiaiden miesten ja naisten työllisyysaste 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Strategiassa korostetaan myös EU:n tavoitteita vähentää koulunkäyntinsä keskeyttäneiden määrä alle 10 prosenttiin ja nostaa korkeakoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien nuorten määrä vähintään 40 prosenttiin.

Ihmisten saaminen entistä enemmän mukaan työelämään on avainasemassa eurooppalaisen sosiaalisen mallin ja sosiaaliturvajärjestelmien säilyttämisessä, sillä työikäinen väestö alkaa lähitulevaisuudessa pienentyä.

Euroopan työmarkkinoiden toiminnan parantamiseksi komissio ehdottaa kolmeatoista konkreettista toimenpidettä:

  • Vauhditetaan työmarkkinoiden uudistusta työmarkkinoiden joustavuuden ja turvallisuuden (joustoturva) parantamiseksi. Yksi konkreettinen ehdotus on esimerkiksi se, että laajennettaisiin toistaiseksi voimassa olevien sopimusten käyttöä. Näissä kaikkien työntekijöiden kanssa tehtävissä sopimuksissa määrättäisiin riittävän pitkästä koeajasta, asteittain kasvavista oikeuksista suojaan, koulutusmahdollisuuksista, elinikäisestä oppimisesta sekä uraohjauksesta. Näin pyrittäisiin vähentämään eroja vakinaisessa ja määräaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden välillä.

  • Tarjotaan työntekijöille ja yrityksille oikeat kannustimet investoida koulutukseen, jotta työntekijöiden ammattitaitoa voidaan parantaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Komissio käynnistää piakkoin EU:n ammattitaidon panoraaman, jossa ennakoidaan tulevaisuuden ammattitaitotarpeita ja autetaan varmistamaan, että työntekijöillä on oikeat taidot (kuten tietotekniikkataidot ja kielitaito) työllistymismahdollisuuksien ja mukautumisen parantamiseksi. Ohjelmassa ehdotetaan yhteisen välineen – eurooppalainen taito-, osaamis- ja ammattiluokittelu – kehittämistä, jotta työ- ja koulutusmaailma saataisiin lähemmäksi toisiaan. Komissio peräänkuuluttaa uudistuksia ammattipätevyyksien tunnustamisen varmistamiseksi ja ehdottaa eurooppalaisen osaamispassin käyttöönottoa. Passilla työntekijä voisi ilmoittaa osaamisensa avoimesti ja vertailukelpoisesti.

  • Tarkastellaan uudelleen työaikadirektiiviä ja annetaan lakiehdotus työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin täytäntöönpanon parantamiseksi, jotta voidaan varmistaa asianmukaiset työolot ja parantaa työlainsäädännön laatua. Komissio aikoo tarkastella myös työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä ja valmistella asiaa koskevan uuden strategian.

  • Varmistetaan, että työmarkkinaolot ovat työpaikkojen luomista varten asianmukaiset, esimerkiksi keventämällä hallinnollista rasitusta, alentamalla työhön kohdistuvaa verotusta ja edistämällä liikkuvuutta. Tämä on erityisen tärkeää nopeasti kehittyvillä aloilla, kuten t&k-intensiivisillä aloilla. Ohjelmassa edistetään myös yrittäjyyttä muun muassa vaihtamalla yrittäjyyskoulutukseen liittyviä hyviä käytäntöjä ja kehittämällä Erasmus nuorille yrittäjille ‑ohjelmaa.

  • Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma täydentää komission äskettäin käynnistämää Nuoret liikkeellä ‑aloitetta, jolla autetaan nuoria hankkimaan tietoja, taitoja ja kokemusta, joita he tarvitsevat hakiessaan ensimmäistä työpaikkaa (ks. IP/10/1124).

Taustaa

Sen jälkeen kun kriisi alkoi vaikuttaa työmarkkinoihin vuonna 2008, Euroopasta on hävinnyt 5,6 miljoonaa työpaikkaa. Jos työmarkkinat vakiintuvat vuosina 2010–2011, työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä edellyttää keskimäärin hiukan yli 1 prosentin vuosittaista työllisyyskasvua.

Monien työmarkkinoiden eri puolilla Eurooppaa on uudistuttava toimiakseen paremmin, ja ammattitaidon parantamiseen sekä ammattitaitoisen työvoiman ja työpaikkojen kohtaamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Kriisin aikanakin osalla työnantajista oli vaikeuksia löytää työntekijöitä, joilla olisi tarvittava ammattitaito avoimien työpaikkojen täyttämiseen. Työpaikoilla tarvitaan entistä erikoistuneempia taitoja: korkeaa ammattitaitoa edellyttävien työpaikkojen määrän uskotaan lisääntyvän 16 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä, kun taas matalampaa ammattitaitoa edellyttävien työpaikkojen määrä vähenee 12 miljoonalla.

Lisätietoja

Ks. MEMO/10/602

Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma, tiedonanto:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6328&langId=en

Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma, tiivistelmä:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6329&langId=en


Side Bar