Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1541

Ve Štrasburku dne 23. listopadu 2010

Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa: opatření EU na podporu zaměstnanosti a rozjezd reforem

V Evropské unii je nyní 23 milionů osob – tedy 10 % aktivní populace – bez práce: tento stav má vážné důsledky pro evropský růst a systémy sociálního zabezpečení. Zároveň však někteří zaměstnavatelé poukazují na obtíže při hledání nových zaměstnanců, zvláště pokud jde o vysoce kvalifikovaná místa. V budoucnosti by mohl nastat problém s nedostatkem odborníků v odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) nebo ve zdravotnictví: odhaduje se, že v roce 2015 bude chybět 700 000 specialistů IKT a v roce 2025 milion výzkumných pracovníků. V reakci na tyto výzvy a na podporu cíle EU dosáhnout 75% míry zaměstnanosti žen a mužů do roku 2020 představila dnes Evropská komise svoji stěžejní iniciativu „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“. Agenda stanoví 13 klíčových akcí zaměřených na reformu trhů práce, zlepšování dovedností a harmonizaci jejich nabídky a poptávky, na podporu zaměstnatelnosti a zjednodušení přechodů z jednoho místa na jiné, na zlepšení pracovních podmínek a kvality pracovních míst a na vytváření míst.

„Naší prioritou je, aby lidé měli práci: téměř 10% míru nezaměstnanosti si prostě nemůžeme dovolit. Krize znehodnotila veškerý pokrok, kterého jsme v této oblasti v minulosti dosáhli, proto nyní musíme bezodkladně reformovat trhy práce, sjednotit nabídku dovedností s poptávkou a zajistit, aby pracovní podmínky umožňovaly tvorbu pracovních míst,“ uvedl László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění, a dodal: „Jsem přesvědčen o tom, že navrhované akce budou ku prospěchu všech občanů EU, zvláště zranitelných skupin, které byly krizí nejhůře zasaženy.“

K tomu se vyjádřila také komisařka Androulla Vassiliou: „Dnes více než kdy dříve záleží na tom, aby se všem občanům dostalo kvalitního vzdělání a kvalitní odborné přípravy, které je vybaví dovednostmi potřebnými pro nalezení práce. Celoživotní učení se v Evropě musí stát realitou. Aby se tak stalo, je nezbytně nutné, aby všichni partneři – vlády, zaměstnavatelé, odborové organizace a občané – spojili své síly.“

„Agendou pro nové dovednosti a pracovní místa“, která je součástí strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, přispívá Komise k cíli EU, jímž je dosáhnout do roku 2020 75% míry zaměstnanosti mužů a žen ve věkové skupině 20–64 let. Strategie klade důraz také na další cíle EU spočívající ve snížení procenta předčasných odchodů ze škol pod 10 % a zvýšení počtu mladých lidí s vysokoškolským nebo obdobným vzděláním na alespoň 40 %.

Co největší počet lidí na trhu práce představuje klíčový faktor pro udržení evropského sociálního modelu a systémů sociálního zabezpečení, neboť počet osob v produktivním věku začne brzy klesat.

Komise navrhuje 13 konkrétních akcí, které mohou pomoci dosáhnout lepšího fungování evropských trhů práce:

Je třeba zdokonalit reformu trhu práce s cílem zlepšit flexibilitu a jistotu trhů práce („flexikurita“). Například jeden konkrétní návrh spočívá v rozšíření používání smlouvy na dobu neurčitou s dostatečně dlouhým zkušebním obdobím a postupným zvyšováním práv na ochranu zaměstnanosti, přístupu k odbornému vzdělávání, celoživotnímu učení a profesnímu poradenství pro každého zaměstnance. Cílem by bylo snížit stávající rozdíly mezi pracovníky se smlouvami na dobu určitou a pracovníky se smlouvami na dobu neurčitou.

  • Je třeba poskytnout lidem a podnikům správné podněty k tomu, aby investovali do odborného vzdělávání: je třeba neustále zlepšovat dovednosti, aby byly v souladu s potřebami trhu práce. Komise brzy zahájí projekt „Přehled dovedností EU“, jehož náplní bude předvídat, jaké dovednosti budou třeba v budoucnosti, a pomáhat se zajišťováním jejich správné kombinace (například IKT a jazykové vybavení), čímž se zlepší pracovní vyhlídky a přizpůsobivost lidí. Agenda obsahuje návrh na vytvoření sdílené platformy – Evropské klasifikace dovedností, kompetencí a povolání – za účelem sblížení oblastí zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Komise také vyzvala k provedení reforem, které zajistí uznávání odborných kvalifikací, a navrhuje vytvořit Evropský pas dovedností, jenž občanům pomůže zaznamenávat jejich dovednosti tak, aby byly transparentní a srovnatelné.

  • S cílem zajistit důstojné pracovní podmínky a zlepšit kvalitu právních předpisů v oblasti zaměstnanosti představí Komise návrhy na revizi směrnice o pracovní době a navrhne legislativní iniciativu k lepšímu provádění směrnice o vysílání pracovníků. V rámci přípravy nové strategie pro budoucnost se bude také zabývat právními předpisy v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci.

  • Zajistit vhodné podmínky trhu práce pro tvorbu pracovních míst (např. nižší administrativní zátěž nebo nižší zdanění práce a mobility) je zvláště důležité v rychle se rozvíjejících sektorech, jako jsou odvětví náročná na výzkum a vývoj. Agenda také podpoří podnikání, například výměnou osvědčených postupů ve vzdělávání v oblasti podnikání nebo prostřednictvím programu Erasmus pro mladé podnikatele.

  • Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa doplňuje iniciativu „Mládež v pohybu“, kterou Komise nedávno zahájila, aby podpořila mladé lidi při získávání znalostí, dovedností a zkušeností, které potřebují, aby neměli problémy s hledáním svého prvního zaměstnání (viz dokument IP/10/1124).

Souvislosti

Od počátku krize na trzích práce v roce 2008 přišla Evropa o 5,6 milionu pracovních míst. Pokud v letech 2010–2011 dojde ke stabilizaci trhu práce, bude možné dosáhnout 75% míry zaměstnanosti pod podmínkou, že průměrný roční růst zaměstnanosti se bude pohybovat mírně nad 1 %.

Mají-li trhy fungovat lépe, musí mnoho z nich po celé EU projít reformami: musíme se mnohem více zaměřit na zlepšování dovedností a sladění jejich nabídky s potřebami trhu práce. Dokonce ani v průběhu krize nemohli někteří zaměstnavatelé nalézt uchazeče se správnými dovednostmi, aby zaplnili volná pracovní místa. Pokud jde o odbornost, pracovní místa jsou stále náročnější. Odhaduje se, že počet pracovních míst pro vysoce kvalifikované pracovníky vzroste do roku 2020 o 16 milionů, zatímco počet pracovních míst pro osoby s nízkou kvalifikací se sníží přibližně o 12 milionů.

Další informace

Viz dokument MEMO/10/602.

„Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“: Sdělení:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6328&langId=en

„Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“: Shrnutí pro občany:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6329&langId=en


Side Bar