Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1541

Страсбург, 23 ноември 2010 г.

Програма за нови умения и работни места: ЕС набелязва действия за повишаване на пригодността за заетост и за провеждане на реформа

Понастоящем 23 милиона души в ЕС са без работа, което представлява 10 % от населението в трудоспособна възраст; това се отразява сериозно върху европейския растеж и системите за социална сигурност. В същото време някои работодатели твърдят, че изпитват трудности при наемането на персонал, особено на работни места, изискващи висока квалификация. В бъдеще е възможно да се появи недостиг в сфери като ИКТ или здравния сектор — предвижда се, че до 2015 г. недостигът на специалисти в областта на ИКТ ще възлиза на 700 000 души, а недостигът на научни изследователи ще достигне един милион до 2025 г. За да се справи с тези предизвикателства и да повиши до 2020 г. равнището на заетост на жените и мъжете до 75 %, Европейската комисия днес постави началото на нова водеща инициатива, озаглавена „Програма за нови умения и работни места“. В нея се набелязват 13 ключови действия, насочени към реформиране на пазарите на труда, усъвършенстване на уменията и осигуряване на тяхното съответствие с търсенето на пазара, с оглед повишаване на пригодността за заетост и улесняване на прехода между различни работни места, подобряване на условията на труд и качеството на работните места и създаване на работни места.

Ласло Андор, комисар на ЕС, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, заяви: „Нашият приоритет е хората да имат работа. Ние просто не можем да си позволим да имаме близо 10-процентно равнище на безработица. Кризата заличи целия постигнат в миналото напредък, поради което трябва спешно да реформираме пазарите на труда, да се уверим, че уменията отговарят на търсенето и че условията на труд благоприятстват създаването на работни места“. Той също така добави: „Вярвам, че всеки гражданин на ЕС ще извлече полза от предложените мерки, и по-специално уязвимите групи от населението, които бяха най-тежко засегнати от кризата.“

Комисар Василиу заяви: „Днес повече от всякога е изключително важно всички граждани да получават висококачествено образование и обучение, за да могат да усвоят уменията, нужни за намирането на работа. Ученето през целия живот трябва да стане реалност в Европа. За да стане това обаче, от основно значение е всички партньори — правителствата, работодателите, синдикатите и гражданите — да обединят своите усилия.“

Като част от стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“, „Програмата за нови умения и работни места“ е приносът на Комисията за постигането на целта от 75-процентно равнище на заетост на мъжете и жените между 20 и 64-годишна възраст в ЕС до 2020 г. В стратегията се открояват и целите на ЕС за свеждане на преждевременното напускане на училище под 10 % и за повишаване на броя на младите хора във висшето или равностойно на него професионално образование до поне 40 %.

Повишаване на заетостта е от ключово значение за укрепване на социалния модел и системите за социална закрила в Европа, тъй като населението на ЕС в трудоспособна възраст скоро ще започне да намалява.

За да подобри функционирането на пазарите на труда в Европа, Комисията предлага тринадесет конкретни действия, които ще спомогнат за:

  • ускоряване на реформата на пазарите на труда с цел подобряване на тяхната гъвкавост и сигурност (т.нар. „съчетаване на гъвкавост и сигурност“). Например конкретно предложение в тази връзка е да се разшири използването на безсрочните договори с достатъчно дълъг пробен период и постепенно да се повишават правата на закрила, достъпа до обучение, ученето през целия живот и професионалното ориентиране за всички заети лица. Това би позволило да се ограничи съществуващото разделение между работещите на временен и на постоянен трудов договор.

  • предоставяне на хората и бизнеса на необходимите стимули за инвестиране в обучение, с оглед на постоянното усъвършенстване на уменията на хората в съответствие с потребностите на пазара на труда. Скоро Комисията ще постави началото на „Панорама на уменията в ЕС“, в която ще се прогнозират уменията, които ще се търсят в бъдеще, и ще се оказва помощ на хората, за да разполагат те с необходимия набор от умения (например в областта на ИКТ и на езиците), и по този начин да подобрят перспективите си за заетост и своята приспособимост. В програмата се прави предложение за разработването на споделено свързващо звено — европейска класификация на уменията, компетентностите и професиите с оглед сближаване на сферата на образованието и обучението с тази на заетостта. Комисията призовава и за реформи, които да гарантират признаването на професионалните квалификации, и предлага изготвянето на европейски паспорт на уменията, който да даде възможност на гражданите да вписват своите умения по ясен и съпоставим начин.

  • гарантиране на достойни условия на труд, наред с подобряване на качеството на законодателството в областта на заетостта; в тази връзка Комисията ще представи предложения за преразглеждане на директивата за работното време и ще предложи законодателна инициатива за по-доброто прилагане на директивата относно командироването на работници. Тя ще разгледа и законодателството в областта на здравето и безопасността на работното място и ще изготви нова стратегия за бъдещето.

  • гарантиране на такива условия на пазара на труда, които да благоприятстват създаването на работни места, като по-малка административна тежест или по-ниски данъци върху заетостта и мобилността; това е от особено значение в бързоразвиващи се сектори като тези, които осъществяват активна научноизследователска и развойна дейност. Програмата ще насърчава и предприемачеството, например посредством обмена на най-добри практики в областта на обучението по предприемачество или чрез програмата „Еразъм за млади предприемачи“.

  • Програмата за нови умения и работни места допълва наскоро подетата от Комисията инициатива „Младежта в движение“, чиято цел е да се помогне на младите хора да придобият знанията, уменията и опита, от които се нуждаят, за да превърнат първата си работа в реалност. (вж. IP/10/1124).

Контекст

Когато през 2008 г. кризата удари пазарите на труда, Европа загуби 5,6 милиона работни места. Ако предположим, че пазарът на труда се стабилизира в периода между 2010—2011 г., за да постигнем до 2020 г. 75-процентно равнище на заетост, ще имаме нужда от среден годишен ръст на заетостта от малко повече от 1 % годишно.

Много пазари на труда в ЕС се нуждаят от реформи, за да функционират по-добре и трябва да се отделя много по-голямо внимание на усъвършенстването на уменията и осигуряване на тяхното съответствие с нуждите на пазара. Дори и във време на криза някои работодатели изпитват трудности при намирането на хора, които притежават необходимите умения, за да заемат свободните работни места. Работните места изискват все по-високи равнища на умения: очаква се броят на работните места, заемани от висококвалифициран персонал, да нарасне с 16 милиона до 2020 г., а броят на работните места, заемани от нискоквалифицирани работници, да се понижи с близо 12 милиона.

Допълнителна информация

Вж. MEMO/10/602.

„Програма за нови умения и работни места“: Съобщение:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6328&langId=en.

„Програма за нови умения и работни места“: Резюме за гражданите:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6329&langId=en.


Side Bar