Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1535

Bryssel den 22 november 2010

Kommissionen presenterar en rad nya åtgärder för att skydda EU-medborgare

EU:s strategi för den inre säkerheten i praktiken som antogs i dag består av 41 åtgärder som riktar in sig på de mest angelägna säkerhetshoten som Europa står inför. De inbegriper ett gemensamt program för att stoppa kriminella nätverk och terroristnätverk, skydda medborgare, företag och samhällen mot cyberbrott, öka EU:s säkerhet genom smartare gränsförvaltning och stärka unionens beredskap och insatser vid kriser.

EU:s inre säkerhet har traditionellt sett kännetecknats av ett stuprörstänkande, med fokus på ett område i taget, men nu antar vi en gemensam strategi för att möta de kommande hoten och utmaningarna på säkerhetsområdet. Terrorism, organiserad brottslighet, gränsöverskridande och IT-relaterad och kriser och katastrofer är områden där vi måste göra gemensamma insatser och arbeta tillsammans för att öka säkerheten för medborgare, företag och samhällen i hela EU. Den nya strategin anger vilka hot som förestår och vilka åtgärder vi måste vidta för att bekämpa dem. Jag uppmuntrar alla berörda aktörer att ta sitt ansvar och genomföra dessa åtgärder och på så sätt höja säkerheten inom EU”, sade Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

Bilstölder, inbrott, narkotikahandel och kreditkortsbedrägerier är ofta lokala uttryck för globala kriminella nätverk som verkar över gränserna och i cyberrymden. Brottslingar använder i allt större utsträckning Internet för både småbrott och storskaliga attacker. EU:s yttre gränser utnyttjas för handel med narkotika, förfalskade varor, vapen och människor, samtidigt som de kriminella nätverken allvarligt tär på de offentliga finanserna. Enligt Internationella valutafonden motsvarar enbart de vinster som görs genom finansiell brottslighet upp till 5 % av världens BNP. Kriser och katastrofer, om det så handlar om jordbävningar, översvämningar eller om de orsakats orsakade av mänskliga faktorn eller ont uppsåt, kan orsaka mänskligt lidande och skada ekonomin såväl som miljön. Samtidigt finner terrorister ständigt nya sätt att göra skada i samhället, bland annat genom att utsätta mottagliga personer för våldsam extremistisk propaganda.

Kommissionen föreslår nu en rad åtgärder för att ta itu med dessa utmaningar. En åtgärd består i ett lagförslag för förverkande av kriminella tillgångar. EU ska även ge samhällena de verktyg som behövs för att motverka radikalisering och rekrytering till terrorism och fastställa hur infrastrukturen på transportområdet, särskilt landtransport, ska skyddas från terrorism. Ett europeiskt centrum mot cyberbrottslighet ska samla expertis inom utredning och förebyggande av cyberbrott. En rad åtgärder planeras för en smartare gränsförvaltning och en stärkt beredskaps- och insatsförmåga vid kriser och katastrofer.

I EU:s åtgärdsstrategi för inre säkerhet fastställs fem strategiska mål, och en rad åtgärder anges för vart och ett av målen:

1. Störa den verksamhet som bedrivs av internationella kriminella nätverk som utgör ett hot mot samhället

 • En rad förslag för att snabbt och effektivt förverka kriminellas vinster och tillgångar (2011).

 • Förslag om användning av passageraruppgifter i EU (2011).

 • Förslag om att övervaka och bistå medlemsstaterna i deras arbete med korruptionsbekämpning (2011).

2. Förebygga terrorism och hantera radikalisering och rekrytering

 • Ett handlingsprogram för uppgiftsframtagning inom EU och analys av finansiella betalningsmeddelanden – EU:s program för att spåra finansiering av terrorism (2011).

 • Inrätta ett EU-nätverk för att öka medvetenheten om radikalisering och åtgärder för att stödja det civila samhället genom att visa, förklara och bekämpa våldsam extremistisk propaganda (2011).

 • Stärka EU:s transportsäkerhetspolitik (2011).

3. Förbättra säkerheten för medborgare och företag på Internet.

 • Inrätta ett europeiskt centrum mot cyberbrottslighet (2013)

 • Inrätta ett nätverk av grupper för hantering av brådskande problem inom dataområdet (2012)

 • Inrätta ett EU-system för informationsutbyte och varning (2013).

4. Stärka säkerheten genom gränsförvaltning

 • Inrätta ett europeiskt gränsbevakningssystem (2011)

 • Bättre analys för att upptäcka utsatta ställen vid de yttre gränserna (2011).

 • Gemensamma rapporter över människohandel, människosmuggling och smuggling av olagliga varor som utgångspunkt för gemensamma insatser (2011).

5. Öka EU:s förmåga att stå emot vid kriser och katastrofer

 • Förslag till genomförande av solidaritetsklausulen (2011).

 • Förslag om en europeisk krisinsatskapacitet (2011)

 • Inrätta en riskhanteringsstrategi som kopplar bedömningar om hot och risker till beslutsfattande (2014).

Kommissionen kommer att överlämna en rapport till rådet och Europaparlamentet över vilka framsteg som gjorts under året. Kommissionen kommer att stödja ständiga kommittén för inre säkerhet, vilken spelar en central roll för att strategin ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

Bakgrund

Strategin för den inre säkerheten är en viktig del av Stockholmsprogrammet. Det spanska ordförandeskapet presenterade i februari 2010 EU:s utmaningar på säkerhetsområdet i en strategi för inre säkerhet (”Mot en europeisk säkerhetsmodell”) och uppmanade kommissionen att fastställa handlingsinriktade förslag för att genomföra strategin.

För ytterligare upplysningar

MEMO/10/598

Hemsida för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm


Side Bar