Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1535

V Bruseli 22. novembra 2010

Komisia predstavuje nový súbor opatrení EÚ na lepšiu ochranu európskych občanov

„Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ“, ktorá bola dnes prijatá, zahŕňa 41 opatrení zameraných na najnaliehavejšie bezpečnostné hrozby, ktorým Európa čelí. Patrí k nim vytvorenie spoločnej agendy, ktorej cieľom je rozloženie zločineckých a teroristických sietí, ochrana občanov, podnikov a spoločností proti počítačovej kriminalite, zvýšenie bezpečnosti EÚ prostredníctvom inteligentného riadenia hraníc a posilnenie pripravenosti Únie reagovať na krízy.

Vnútorná bezpečnosť EÚ sa doteraz nevyznačovala jednotným prístupom a zameriavala sa vždy iba na jednu oblasť. Teraz však prijímame spoločný postup, ako budeme reagovať na bezpečnostné hrozby a výzvy budúcnosti. Terorizmus, organizovaný zločin, cezhraničná trestná činnosť, počítačová kriminalita a tiež krízy a katastrofy sú oblasti, ktoré vyžadujú, aby sme v záujme zvýšenia bezpečnosti našich občanov, podnikov a spoločností vynaložili spoločné úsilie a spolupracovali v rámci celej EÚ. Táto stratégia načrtáva možné hrozby a opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby sme proti týmto hrozbám boli schopní bojovať. Vyzývam všetky zainteresované strany, aby prevzali zodpovednosť za implementáciu týchto opatrení a tým aj za posilnenie bezpečnosti EÚ“, povedala Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

Krádeže áut, vlámania, obchodovanie s drogami a podvody s kreditnými kartami sú často miestne prejavy globálnych zločineckých sietí, ktoré vyvíjajú svoju činnosť cezhranične a v kybernetickom priestore. Zločinci používajú internet stále viac, a to tak na menej závažné trestné činy, ako aj na rozsiahle útoky. Vonkajšie hranice EÚ sa zneužívajú na obchodovanie s drogami, falšovaným tovarom, zbraňami a ľuďmi a činnosť zločineckých sietí vo veľkej miere znižuje príjmy verejných financií. Medzinárodný menový fond odhaduje, že zisky pochádzajúce len z finančných trestných činov dosahujú výšku 5 % celosvetového HDP. Krízy a katastrofy, či už ide o zemetrasenia, záplavy, katastrofy zapríčinené zlyhaním ľudského faktora alebo zlým úmyslom, môžu spôsobiť utrpenie ľudí a viesť k hospodárskym škodám a k poškodeniu životného prostredia. Takisto teroristi nachádzajú nové spôsoby poškodzovania spoločnosti vrátane šírenia násilnej extrémistickej propagandy zameranej na zraniteľných jedincov.

Na riešenie týchto problémov Komisia v súčasnosti predkladá návrhy opatrení, medzi ktoré patrí napríklad návrh na habanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti. EÚ by sa tiež mala snažiť zapojiť spoločnosť do boja proti radikalizácii postojov a proti náboru teroristov a nájsť spôsoby lepšej ochrany dopravnej infraštruktúry (najmä pozemnej dopravy) proti teroristickým činom. Navrhuje sa zriadenie Európskeho strediska pre počítačovú kriminalitu, ktoré by malo sústreďovať odborné znalosti týkajúce sa vyšetrovania a prevencie počítačovej kriminality. Plánuje sa tiež súbor opatrení zameraných na inteligentný prístup k riadeniu hraníc a príprava reakcií na krízy a katastrofy.

Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ vymedzuje päť strategických cieľov a pre každý z nich načrtáva súbor opatrení:

1. Rozloženie medzinárodných zločineckých sietí, ktoré ohrozujú našu spoločnosť

 • Súbor návrhov na rýchle a účinné zabavenie a zhabanie ziskov a majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti (2011).

 • Návrh na využívanie osobných údajov o cestujúcich (2011).

 • Návrh na monitorovanie a podporu úsilia členských štátov v boji proti korupcii (2011).

2. Zabraňovanie terorizmu a radikalizácii a náboru nových členov

 • Stratégia EÚ v oblasti získavania a analýzy údajov zo správ o finančných transakciách, Program na sledovanie financovania terorizmu (EU TFTP) (2011).

 • Vytvorenie siete EÚ na zvyšovanie povedomia o radikalizácii a opatrení na podporu činností organizácií občianskej spoločnosti, ktoré odhaľujú a prekladajú násilnú extrémistickú propagandu a bojujú proti nej (2011).

 • Posilnenie bezpečnostnej politiky EÚ v oblasti dopravy (2011).

3. Zvýšenie bezpečnosti občanov a podnikov v kybernetickom priestore

 • Zriadenie strediska EÚ pre počítačovú kriminalitu (2013).

 • Zriadenie siete tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (2012).

 • Zriadenie Európskeho systému zdieľania informácií a varovania „EISAS“ (2013).

4. Zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom riadenia hraníc

 • Zriadenie Európskeho systému hraničného dozoru „EUROSUR“ (2011).

 • Zlepšenie analýzy na identifikáciu problematických miest na vonkajších hraniciach (2011).

 • Vypracúvanie spoločných správ o obchodovaní s ľuďmi, prevádzačstve ľudí a pašovaní nezákonného tovaru, ktoré budú základom spoločných operácií (2011).

5. Zvýšenie odolnosti Európy voči krízam a katastrofám

 • Návrh na implementáciu doložky o solidarite (2011).

 • Návrh na vybudovanie európskej kapacity na núdzové reakcie (2011).

 • Vytvorenie politiky riadenia rizík spájajúcej posúdenie hrozby a rizík s rozhodovaním (2014).

Komisia bude predkladať ročné správy o pokroku Európskemu parlamentu a Rade. Komisia bude podporovať Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI), ktorý bude zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní účinnej implementácie tejto stratégie.

Kontext

Stratégia vnútornej bezpečnosti je kľúčovým prvkom Štokholmského programu. Španielske predsedníctvo EÚ vo februári 2010 v rámci stratégie vnútornej bezpečnosti („Smerom k európskemu bezpečnostnému modelu“) načrtlo výzvy pre EÚ v oblasti bezpečnosti a vyzvalo Komisiu, aby navrhla opatrenia na implementáciu tejto stratégie.

Ďalšie informácie

MEMO/10/598

Domovská stránka komisárky Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm


Side Bar