Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1535

Brussel, 22 november 2010

Commissie presenteert nieuwe EU‑maatregelen om Europese burgers beter te beschermen

De "EU-interneveiligheidsstrategie in actie" die vandaag is goedgekeurd, omvat 41 acties die de meest acute veiligheidsdreigingen voor Europa moeten afwenden. Het gaat daarbij om een gedeelde agenda om criminele en terroristische netwerken op te rollen, burgers, bedrijven en de maatschappij te beschermen tegen cybercriminaliteit, de veiligheid in de EU te verhogen door een slimmer grensbeheer, en ervoor te zorgen dat de Unie beter op crises is voorbereid en kan reageren.

"Het interneveiligheidsbeleid van de EU is altijd versnipperd geweest, met voor elk beleidsterrein afzonderlijke maatregelen. Nu besluiten we gezamenlijk hoe we de veiligheidsdreigingen en –problemen waarmee wij worden geconfronteerd het hoofd zullen bieden. Terrorisme, georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit, cybercriminaliteit, crises en rampen dwingen ons onze krachten te bundelen en samen te werken om onze burgers, onze bedrijven en onze samenleving als geheel te beveiligen. Deze strategie schetst de dreigingen die ons mogelijk te wachten staan en de maatregelen die wij moeten nemen om ze af te wenden. Ik verzoek alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid te nemen en deze acties uit te voeren om de veiligheid van de EU te vergroten", zei Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Autodiefstallen, inbraken, drugshandel en creditkaartfraude zijn vaak plaatselijke uitingen van mondiale criminele netwerken die over de grenzen heen en via internet werken. Criminelen maken meer en meer gebruik van internet, zowel voor kleine criminaliteit als voor grootschalige aanvallen. Via de buitengrenzen van de EU wordt gehandeld in drugs, namaakgoederen, wapens en mensen, en criminele netwerken onttrekken op grote schaal middelen aan de openbare financiën. Volgens het Internationaal Monetair Fonds levert alleen de financiële criminaliteit al winsten op ten bedrage van vijf procent van het mondiale bbp. Crises en rampen, of ze nu het gevolg zijn van aardbevingen en overstromingen of van menselijke fouten of opzet, kunnen menselijk leed veroorzaken en schade toebrengen aan de economie en het milieu. Tegelijkertijd vinden terroristen nieuwe manieren om onze maatschappij schade te berokkenen, bijvoorbeeld door ontvankelijke personen te bestoken met gewelddadige extremistische propaganda.

De Commissie stelt nu maatregelen voor om deze gevaren het hoofd te bieden. Een daarvan is een wetgevingsvoorstel dat de confiscatie van criminele vermogensbestanddelen mogelijk maakt. De EU moet ook gemeenschappen in staat stellen radicalisering en werving te voorkomen, en zich buigen over de vraag hoe de vervoersinfrastructuur, met name voor het vervoer over land, beter kan worden beschermd tegen terrorisme. Een Europees cybercriminaliteitscentrum moet deskundigheid op het gebied van onderzoek en preventie van cybercrime bundelen; voorts wordt er gewerkt aan een slimmer grensbeheer en een krachtiger respons op crises en rampen.

De EU-interneveiligheidsstrategie in actie omvat vijf strategische doelstellingen, met voor elke doelstelling een reeks acties.

1. Ontwrichten van internationale criminele netwerken die onze maatschappij bedreigen

 • een reeks voorstellen om snel en efficiënt criminele winsten en vermogensbestanddelen in beslag te kunnen nemen en te kunnen confisqueren (2011);

 • voorstel over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (2011);

 • voorstel voor toezicht op en ondersteuning van corruptiebestrijding door de lidstaten (2011).

2. Voorkomen van terrorisme en aanpakken van radicalisering en werving

 • EU‑beleid voor het opvragen en analyseren van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer (EU‑TFTP, 2011);

 • een EU-netwerk voor voorlichting over radicalisering oprichten en maatregen nemen om maatschappelijke organisaties te steunen die gewelddadige extremistische propaganda aan de kaak stellen, vertalen en tegengaan (2011);

 • het EU‑vervoersveiligheidsbeleid verbeteren (2011).

3. Verbeteren van de internetveiligheid voor burgers en bedrijfsleven

 • oprichting van een EU‑cybercriminaliteitscentrum (2013);

 • vorming een netwerk van computercalamiteitenteams (2012);

 • ontwikkeling van een Europees informatiedelings- en alarmeringssysteem (EISAS, 2013).

4. Veiligheid verbeteren door grensbeheer

 • oprichting van een grensbewakingssysteem voor de Europese buitengrenzen, (Eurosur, 2011);

 • betere analyse van kritieke punten aan de buitengrenzen (2011);

 • gezamenlijke verslagen over mensenhandel, mensensmokkel en smokkel van illegale goederen als basis voor gezamenlijke operaties (2011).

5. Vergroten van de veerkracht van Europa bij crises en rampen

 • voorstel over de tenuitvoerlegging van de solidariteitsclausule (2011);

 • voorstel voor een Europese responscapaciteit in noodsituaties (2011);

 • ontwikkeling van een risicobeheerbeleid waarin dreigings‑ en risicoanalyses worden gekoppeld aan beleidsvorming (2014).

De Commissie zal jaarlijks een voortgangsverslag voorleggen aan het Europees Parlement en de Raad. De Commissie zal ondersteuning geven aan de activiteiten van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI), dat een sleutelrol zal spelen bij het toezicht op de tenuitvoerlegging van de strategie.

Achtergrond

De interneveiligheidsstrategie is een belangrijk onderdeel van het programma van Stockholm. In februari 2010 heeft het Spaanse EU‑voorzitterschap de veiligheidsdreigingen voor de EU geschetst in een interneveiligheidsstrategie ("Naar een Europees veiligheidsmodel") en de Commissie verzocht acties voor te stellen ter uitvoering van die strategie.

Voor meer informatie:

MEMO/10/598

Homepage van Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm


Side Bar