Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1535

Briuselis, 2010 m. lapkričio 22 d.

Komisija pristato naujas ES priemones, skirtas geriau apsaugoti Europos piliečius

Į šiandien priimtą „ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo“ dokumentą įtrauktas 41 veiksmas, skirtas svarbiausioms Europai aktualioms saugumo grėsmėms įveikti. Jie apima bendrą darbotvarkę, kuria siekiama išardyti nusikaltėlių ir teroristų tinklus, saugoti piliečius, verslą ir visuomenę nuo elektroninių nusikaltimų, didinti ES saugumą geriau valdant valstybių sienas ir stiprinti Sąjungos pasirengimą krizėms ir gebėjimą reaguoti į jas.

ES vidaus saugumas tradiciškai nebuvo pakankamai globalus, o dėmesys kas kartą būdavo sutelkiamas į vieną konkrečią problemą. Dabar ketiname keisti požiūrį į tai, kaip reikia reaguoti į saugumo grėsmes ir ateityje spręstinas problemas. Terorizmas, organizuotas, tarptautinis ir elektroninis nusikalstamumas, krizės ir nelaimės yra tos sritys, kuriose turime sutelkti pastangas ir dirbti drauge, kad padidintume mūsų piliečių, verslo ir visuomenės saugumą visoje ES. Šioje strategijoje apibūdinamos būsimos grėsmės ir būtinos priemonės, kurių turime prieš jas imtis. Raginu visus susijusius subjektus prisiimti šių veiksmų įgyvendinimo atsakomybę ir taip stiprinti ES saugumą“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström.

Automobilių vagystės, įsilaužimai, prekyba narkotikais ir su kredito kortelėmis susijęs sukčiavimas dažnai yra vietinės pasaulinių nusikalstamų tinklų, veikiančių tarptautiniu mastu ir elektroninėje erdvėje, apraiškos. Nusikaltėliai vis dažniau naudoja internetą smulkiems nusikaltimams ir didelio masto išpuoliams. Per ES išorės sienas neteisėtai gabenami narkotikai, padirbtos prekės, ginklai ir žmonės, o nusikalstamos grupuotės pasisavina didžiules valstybės finansų sumas. Tarptautinio valiutos fondo skaičiavimais, vien finansinių nusikaltimų pelnas sudaro iki penkių procentų pasaulio BVP. Krizės ir nelaimės – žemės drebėjimai, potvyniai, žmogiškųjų klaidų arba piktavališkų ketinimų padariniai – gali sukelti žmonių kančias ir padaryti žalos ekonomikai ir aplinkai. Be to, teroristai randa naujų būdų kenkti mūsų visuomenei, be kita ko, stengdamiesi paveikti įtaigai pasiduodančius asmenis smurtą kurstančia ekstremistine propaganda.

Dabar Komisija siūlo kovos su šiomis grėsmėmis priemones. Viena iš jų – teisės akto pasiūlymas dėl nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo. ES turėtų padėti stiprinti bendruomenės indėlį sprendžiant radikalizmo skatinimo ir verbavimo problemą, nustatyti būdus geriau apsaugoti transporto infrastruktūrą, ypač sausumos transportą, nuo terorizmo grėsmių. Siūloma įsteigti Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą, kuriame būtų kaupiama elektroninių nusikaltimų tyrimo ir prevencijos patirtis; taip pat rengiamos geresnio sienų valdymo ir pasirengimo krizėms bei nelaimėms ir reagavimo į jas priemonės.

„ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo“ dokumente nustatyti penki strateginiai tikslai ir apibrėžtos su kiekvienu tikslu susijusios priemonės, pavyzdžiui:

1. Išardyti mūsų visuomenei grėsmę keliančius tarptautinius nusikaltėlių tinklus

 • Keletas pasiūlymų dėl greito ir veiksmingo nusikalstamu būdu gautų pajamų ir įgyto turto arešto ir konfiskavimo (2011 m.).

 • Pasiūlymas dėl ES keleivio duomenų įrašų naudojimo (2011 m.).

 • Pasiūlymas dėl valstybių narių stebėjimo ir pagalbos joms kovoje su korupcija (2011 m.).

2. Užkirsti kelią terorizmui ir išspręsti radikalizmo skatinimo ir verbavimo problemą

 • Finansinių mokėjimų pranešimų duomenų ES rinkimo ir analizės politika, ES Terorizmo finansavimo sekimo programa (TFTP) (2011 m.).

 • Sukurti ES informuotumo apie radikalizmo skatinimą tinklą ir remti pilietinės visuomenės pastangas atskleisti ir išaiškinti smurtą skatinančią ekstremistinę propagandą ir kovoti su ja (2011 m.).

 • Stiprinti ES transporto saugumo politiką (2011 m.).

3. Padidinti piliečių ir verslo saugumą elektroninėje erdvėje

 • Sukurti ES kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą (2013 m.).

 • Sukurti kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybų (CERT) tinklą (2012 m.).

 • Sukurti Europos informacijos mainų ir įspėjimo sistemą (EISAS) (2013 m.).

4. Valdant sienas stiprinti saugumą

 • Sukurti Europos išorės sienų stebėjimo sistemą (EUROSUR) (2011 m.).

 • Geresnė karštųjų taškų prie išorės sienų nustatymo analizė (2011 m.).

 • Bendros prekybos žmonėmis, neteisėto žmonių įvežimo ir neteisėtų prekių kontrabandos ataskaitos­ – bendrų operacijų pagrindas (2011 m.).

5. Didinti Europos gebėjimą įveikti krizes ir nelaimes

 • Pasiūlymas dėl solidarumo sąlygos įgyvendinimo (2011 m.).

 • Pasiūlymas dėl Europos reagavimo į nelaimes pajėgumų (2011 m.).

 • Sukurti rizikos valdymo politiką, grėsmių ir rizikos vertinimą susiejant su sprendimų priėmimu (2014 m.).

Komisija pateiks metinę pažangos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Komisija rems Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinį komitetą (COSI), kuris bus labai svarbus užtikrinant veiksmingą strategijos įgyvendinimą.

Pagrindiniai faktai

Vidaus saugumo strategija yra svarbi Stokholmo programos dalis. 2010 m. vasario mėn. ES pirmininkavusi Ispanija įvardijo ES saugumo problemas Vidaus saugumo strategijoje („Kuriant Europos saugumo modelį“) ir paragino Komisiją nustatyti veiksmais pagrįstus jos įgyvendinimo pasiūlymus.

Daugiau informacijos

MEMO/10/598

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.


Side Bar