Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1535

Bryssel 22. marraskuuta 2010

Komissio ehdottaa uusia EU:n toimenpiteitä eurooppalaisten suojelemiseksi

Tänään hyväksytty EU:n sisäisen turvallisuuden strategian toteuttamissuunnitelma käsittää 41 toimenpidettä, joiden avulla pyritään puuttumaan polttavimpiin Eurooppaa koskeviin turvallisuusuhkiin. Tavoitteena on muun muassa hajottaa rikollis- ja terroristiverkostot, suojata kansalaisia, yrityksiä ja koko yhteiskuntaa tietoverkkorikollisuudelta, lisätä EU:n turvallisuutta rajavalvontaa tehostamalla sekä kehittää EU:n kriisivalmiuksia.

EU:n sisäisen turvallisuuden alalla on perinteisesti noudatettu lohkoajattelua, jonka mukaisesti keskitytään yhteen alaan kerrallaan. Nyt tavoitteena on muodostaa yhteinen lähestymistapa tuleviin turvallisuusuhkiin ja haasteisiin tarttumista varten. Meidän on yhdistettävä voimamme, jotta voimme suojata kansalaisia, yrityksiä ja koko yhteiskuntaa kaikkialla EU:ssa paitsi terrorismilta myös järjestäytyneeltä ja rajatylittävältä rikollisuudelta ja tietoverkkorikollisuudelta sekä erilaisilta kriiseiltä ja katastrofeilta. Strategiassa kartoitetaan tulevia uhkatekijöitä ja toimia, jotka on toteutettava niiden ehkäisemiseksi. Kehotan kaikkia alan toimijoita kantamaan vastuunsa näiden toimien toteuttamisesta ja vahvistamaan siten EU:n turvallisuutta”, totesi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Murrot, autovarkaudet, huumekauppa ja luottokorttipetokset ovat usein osa laajempaa rikollista toimintaa, jonka lonkerot ulottuvat yli maantieteellisten rajojen ja myös verkkoympäristöön. Rikolliset hyödyntävät yhä enemmän internetiä sekä vähäisten rikosten että laaja-alaisten hyökkäysten tekemisessä. EU:n ulkorajojen yli salakuljetetaan huumeita, tavaraväärennöksiä, aseita ja ihmisiä, ja rikollisverkostot hankkivat valtavia tuloja kierrättämällä julkisia varoja omiin taskuihinsa. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) arvion mukaan pelkästään talousrikoksista saatava hyöty vastaa jopa viittä prosenttia maailman kansantulosta. Kriisit ja katastrofit aiheuttavat ihmisille kärsimystä ja vahingoittavat taloutta ja ympäristöä riippumatta siitä, onko kyseessä maanjäristys vai tulva tai onko syynä inhimillinen virhe vai tahallinen vahingonteko. Myös terroristit keksivät yhä uusia keinoja hyökätä yhteiskuntaa vastaan, esimerkiksi houkuttelemalla joukkoonsa uusia jäseniä väkivaltaisen ääripropagandan avulla.

Komission ehdottamien toimien avulla pyritään puuttumaan näihin haasteisiin. Yksi keinoista on säädösehdotus, joka koskee rikoksella saatujen varojen menetetyksi tuomitsemista. EU:n tulisi myös tukea yhteisöjä radikalisoitumisen ja terrorismiin värväyksen ehkäisemisessä sekä kehittää keinoja suojata paremmin liikenneinfrastruktuuria, etenkin maaliikennettä, terroriteoilta. Toteuttamissuunnitelmassa ehdotetaan tietoverkkorikollisuutta käsittelevän EU:n keskuksen perustamista, jotta voidaan koota yhteen asiantuntijavoimat tietoverkkorikollisuuden tutkinnan ja ehkäisemisen alalla. Eri keinoin pyritään parantamaan myös rajaturvallisuutta sekä erilaisiin kriiseihin ja katastrofeihin varautumista ja valmiuksia reagoida niihin.

EU:n sisäisen turvallisuuden strategian toteuttamissuunnitelma käsittää viisi strategista tavoitetta ja niiden toteuttamista koskevat toimenpiteet:

1. Hajotetaan yhteiskuntaamme uhkaavat kansainväliset rikollisverkostot

 • Toimenpiteet, joiden avulla rikoksen avulla saadut varat voidaan takavarikoida ja tuomita menetetyiksi nopeasti ja tehokkaasti (2011).

 • Ehdotus EU:n matkustajarekisteritietojen käytöstä (2011).

 • Ehdotus jäsenvaltioiden korruptiontorjuntatoimien seurannasta ja niiden tukemisesta tässä työssä (2011).

2. Ehkäistään terrorismia ja radikalisoitumista ja puututaan terroristien värväystoimintaan

 • Toimet EU:ssa tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen keräämistä ja analysointia varten, eli EU:n terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelma (2011).

 • Perustetaan radikalisoitumisen tunnistamista koskeva EU:n verkosto ja tuetaan väkivaltaisen ääripropagandan paljastamiseen, kääntämiseen ja kyseenalaistamiseen liittyviä kansalaisyhteiskunnan toimia (2011).

 • Lujitetaan EU:n turvallisuuspolitiikkaa liikenteen alalla (2011).

3. Parannetaan kansalaisten ja yritysten turvallisuutta verkkoympäristössä

 • Perustetaan tietoverkkorikollisuutta käsittelevä EU:n keskus (2013).

 • Perustetaan tietotekniikan kriisiryhmien verkosto (2012).

 • Perustetaan eurooppalainen tiedonjako- ja hälytysjärjestelmä EISAS (2013).

4. Vahvistetaan turvallisuutta rajavalvonnan avulla

 • Perustetaan Euroopan ulkorajojen valvontajärjestelmä EUROSUR (2011).

 • Parannetaan ulkorajojen ongelmakohtien määrittämistä (2011).

 • Otetaan yhteiset raportit ihmiskaupasta, ihmisten salakuljetuksesta ja laittomien tavaroiden kaupasta yhteisten operaatioiden pohjaksi (2011).

5. Parannetaan Euroopan kykyä selviytyä kriiseistä ja katastrofeista

 • Ehdotus yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanosta (2011).

 • Ehdotus eurooppalaisen hätäapuvalmiuden luomisesta (2011).

 • Otetaan käyttöön riskinhallintapolitiikka, jossa uhkien ja riskien arviointi sidotaan päätöksentekoon (2014).

Komissio laatii vuosittain toteuttamissuunnitelman täytäntöönpanoa koskevan edistymisraportin Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komissio tukee sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvää komiteaa (COSI), jolla on keskeinen rooli toimien tehokkaan täytäntöönpanon varmistamisessa.

Tausta

Sisäisen turvallisuuden strategia on keskeinen osa Tukholman ohjelmaa. Espanja laati puheenjohtajakaudellaan helmikuussa 2010 luettelon turvallisuushaasteista, jotka olisi otettava huomioon EU:n sisäisen turvallisuuden strategiassa (”Kohti eurooppalaista turvallisuusmallia”), ja kehotti komissiota laatimaan toimintakeskeisiä ehdotuksia strategian täytäntöönpanoa varten.

Lisätietoja

MEMO 10/598

EU:n sisäasiain komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm


Side Bar