Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1535

V Bruselu dne 22. listopadu 2010

Komise představuje nový soubor opatření EU, která mají zajistit lepší ochranu evropských občanů

„Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie“, která byla dnes přijata, zahrnuje 41 akcí zaměřených na nejnaléhavější hrozby pro bezpečnost, jimž Evropa čelí. Mezi ně patří sdílený program, jehož cílem je ničit mezinárodní zločinecké a teroristické sítě, chránit občany, podniky a společnost před kyberkriminalitou, zvýšit bezpečnost EU lepší správou hranic a posílit Unii, pokud jde o její připravenost a reakci na krize.

Vnitřní bezpečnost EU se tradičně řídila resortním způsobem myšlení a vždy se zaměřovala pouze na jednu oblast. Nyní zaujímáme společný přístup k tomu, jak reagovat na bezpečnostní hrozby a budoucí výzvy. Terorismus, organizovaná přeshraniční trestná činnost a kyberkriminalita, krize a katastrofy jsou oblastmi, kde je třeba spojit síly a pracovat společně na tom, abychom zvýšili bezpečnost občanů, podniků a společnosti v celé EU. Tato strategie nastiňuje budoucí hrozby a nutné kroky, které musíme přijmout, abychom proti nim mohli bojovat. Vyzývám všechny relevantní činitele, aby se ujali svého úkolu, tyto kroky uskutečnili a posílili tak bezpečnost EU“, uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Krádeže vozidel, vloupání, obchodování s drogami a podvody s kreditními kartami jsou často místními projevy celosvětových zločineckých sítí, které působí přes hranice a v kyberprostoru. Pachatelé trestné činnosti stále více uplatňují internet jak pro drobnou kriminalitu, tak pro rozsáhlé útoky. Vnější hranice EU jsou využívány k obchodování s drogami, padělaným zbožím, zbraněmi i s lidmi. Zločineckým sítím plynou obrovské příjmy také z veřejných financí. Mezinárodní měnový fond odhaduje, že zisky z finanční trestné činnosti samotné činí až pět procent globálního HDP. Krize a katastrofy, ať už jde o zemětřesení či povodně nebo je jejich příčinou lidský faktor či zlý úmysl, mohou způsobit lidské utrpení a hospodářskou a ekologickou újmu. Teroristé zároveň objevují nové způsoby, jak škodit společnosti, mimo jiné tím, že se s násilnou extremistickou propagandou zaměřují na náchylné jedince.

Komise nyní navrhuje opatření, jejichž cílem je tyto výzvy řešit. Legislativní návrh na propadnutí majetku pocházejícího z trestné činnosti je jedním z nich. Evropská unie by rovněž měla pomoci poskytnout komunitám prostředky k boji proti radikalizaci a proti náborům a nalézt způsoby, jak lépe proti terorismu chránit dopravní infrastrukturu, a zejména pozemní dopravu. Evropské centrum pro počítačovou trestnou činnost má představovat spojení odbornosti v oblasti vyšetřování a potírání kyberkriminality. Chystá se také řada kroků za účelem účinnějšího přístupu ke správě hranic a k reakcím na krize a katastrofy.

Strategie vnitřní bezpečnosti EU stanoví pět strategických cílů a pro každý z nich nastiňuje soubor opatření. Těmito cíli jsou:

1. Ničit mezinárodní zločinecké sítě ohrožující naši společnost

 • série návrhů na rychlé a efektivní zajištění a propadnutí výnosů a majetku získaných z trestné činnosti (2011),

 • návhr na využívání jmenné evidence cestujících v EU (2011),

 • návrh na monitorování a pomoc členským státům v boji s korupcí (2011).

2. Předcházet terorismu a řešit radikalizaci a nábory

 • politika pro získávání a analýzu údajů o finančních transakcích, EU TFTP (2011),

 • vytvoření sítě EU pro zvyšování povědomí o radikalizaci a opatření na podporu občanské společnosti při odhalování, vykládání a zpochybňování násilné extremistické propagandy (2011),

 • posílení politiky bezpečnosti dopravy (2011).

3. Zvýšit úroveň bezpečnosti pro občany a podniky v kyberprostoru

 • vytvoření centra EU pro počítačovou kriminalitu (2013).

 • vytvoření sítě skupin pro reakci na počítačové hrozby (2012).

 • vytvoření evropského systému pro varování a sdílení informací, EISAS (2013).

4. Posílit bezpečnost prostřednictvím správy hranic

 • vtvoření evropského systému ostrahy hranic, EUROSUR (2011),

 • lepší analýza pro odhalení „problematických míst“ na vnějších hranicích (2011),

 • společné zprávy týkající se obchodování s lidmi, pašování lidí a pašování nezákonného zboží jako základ pro společné operace (2011).

5. Zvyšovat odolnost Evropy vůči krizím a katastrofám

 • návrh na provedení doložky solidarity (2011),

 • návrh na evropskou kapacitu pro reakci na mimořádné situace (2011),

 • zavedení politiky pro řízení rizik spojující hodnocení hrozeb a rizika s rozhodováním (2014).

Komise předloží každoroční zprávu o pokroku Evropskému parlamentu a Radě. Komise bude podporovat Výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI) , který bude hrát hlavní úlohu při zajišťování účinného provádění strategie.

Souvislosti

Strategie vnitřní bezpečnosti je hlavním prvkem Stockholmského programu. V únoru 2010 španělské předsednictví EU nastínilo úkoly v oblasti bezpečnosti, jimž EU čelí, ve strategii vnitřní bezpečnosti („Směrem k evropskému modelu bezpečnosti“) a vyzvalo Komisi, aby vypracovala akční návrhy k jejímu provedení.

Další informace

MEMO/10/598

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm


Side Bar