Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1535

Брюксел, 22 ноември 2010 г.

Комисията представя нов набор от мерки на ЕС за по-добра защита на европейските граждани

„Стратегията на ЕС за вътрешна сигурност в действие“, приета днес, включва 41 действия, насочени към най-спешните заплахи за сигурността, пред които е изправена Европа. Те включват обща програма за разбиване на престъпни и терористични мрежи, за защита на гражданите, фирмите и обществата срещу киберпрестъпността, за повишаване на сигурността на ЕС чрез по-интелигентно управление на границите и за засилване на готовността на Съюза и неговата реакция при кризи.

„Вътрешната сигурност на ЕС по традиция следва поетапен подход, съсредоточавайки се само върху една област, преди да насочи вниманието си към друга. Днес приемаме общ подход към това как да се отговори на бъдещите заплахи и предизвикателства за сигурността. Тероризмът, организираната и трансграничната престъпност, киберпрестъпността, кризите и бедствията са области, в които трябва да обединим усилията си и да работим заедно, за да повишим сигурността на своите граждани, фирми и общества в ЕС. Тази стратегия очертава заплахите, с които ни предстои да се сблъскаме, и необходимите действия, които трябва да предприемем, за да бъдем в състояние да се борим с тях. Насърчавам всички участници да поемат своята отговорност за извършването на тези действия и по този начин да повишат сигурността на ЕС“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи.

Кражбата на автомобили, обирите, продажбата на наркотици и измамите с кредитни карти често са местни прояви на глобални престъпни мрежи, действащи през границите и в киберпространството. Престъпниците използват все повече Интернет както за дребни престъпления, така и за широкомащабни атаки. Външните граници на ЕС се експлоатират за трафик на наркотици, фалшиви стоки, на оръжия и хора, а престъпните мрежи източват публичните финанси в огромен мащаб. Международният валутен фонд изчислява приблизително, че печалбите само от финансови престъпления възлизат на до пет процента от световния БВП. Кризите и бедствията, независимо дали са земетресения и наводнения или са причинени от човешка грешка или от злонамереност, могат да причинят човешко нещастие и икономически и екологични щети. Същевременно терористите намират нови начини да вредят на нашите общества, включително като насочват екстремистка пропаганда, свързана с насилие, към лесно поддаващите се на въздействие лица.

Комисията вече предлага мерки за преодоляване на тези предизвикателства. Законодателното предложение за конфискация на престъпна собственост е едно от тях. ЕС следва също да помогне на общностите да се справят с радикализацията и набирането на терористи и да намерят начини за по-добра защита на транспортната инфраструктура, особено сухопътния транспорт, срещу тероризма. Предлага се създаване на европейски център по киберпрестъпността, който да обедини експертния опит в разследването и предотвратяването на киберпрестъпността, както понастоящем се обмислят и редица стъпки за по-интелигентен подход към управлението на границите и към подготовката за кризи и бедствия и реагирането при настъпването на такива.

Стратегията на ЕС за вътрешна сигурност в действие посочва пет стратегически цели и очертава редица действия за всяка от тях:

1. Разбиване на международните престъпни мрежи, застрашаващи нашето общество

 • Редица предложения за бързо и ефективно изземване и конфискуване на печалби и собственост от престъпна дейност (2011 г.).

 • Предложение за използване на резервационните данни на пътниците в ЕС (2011 г.)

 • Предложение за наблюдение и подпомагане на държавите-членки в борбата срещу корупцията (2011 г.).

2. Предотвратяване на тероризма и борба с радикализацията и набирането на терористи

 • Политика за извличане и анализ от страна на ЕС на данни за финансови съобщения, Програмата на ЕС за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ) (2011 г.).

 • Създаване на мрежа на ЕС за привличане на вниманието към проблема за радикализацията и разработване на мерки за подпомагане на гражданското общество в представянето, превеждането и оспорването на екстремистка пропаганда, свързана с насилие (2011 г.).

 • Засилване на политиката на ЕС за сигурността на транспорта (2011 г.).

3. Повишаване на сигурността на гражданите и фирмите в киберпространството

 • Създаване на европейски център по киберпрестъпността (2013 г.).

 • Създаване на мрежа от екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (2012 г.).

 • Създаване на Европейска система за информационен обмен и предупреждаване (EISAS) (2013 г.).

4. Повишаване на сигурността чрез управление на границите

 • Създаване на Европейска система за наблюдение на външните граници (EUROSUR) (2011 г.).

 • По-добър анализ за откриване на „горещите места“ по външните граници (2011 г.).

 • Съвместни доклади за трафика на хора, незаконното прекарване на хора през граница и контрабандата на незаконни стоки като база за съвместни операции (2011 г.).

5. Укрепване на устойчивостта на Европа на кризи и бедствия

 • Предложение относно прилагането на клаузата за солидарност (2011 г.).

 • Предложение за европейски капацитет за спешно реагиране (2011 г.).

 • Създаване на политика за управление на риска, обвързваща оценката на заплахите и на рисковете с процеса на вземане на решения (2014 г.).

Комисията ще представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад за напредъка. Комисията ще подкрепя Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI), който ще играе ключова роля в осигуряването на ефективно изпълнение на стратегията.

Контекст

Стратегията за вътрешна сигурност е ключов елемент на Програмата от Стокхолм. През месец февруари 2010 г. испанското председателство на ЕС очерта свързаните със сигурността предизвикателства пред ЕС в стратегия за вътрешната сигурност („Към европейски модел на сигурност“) и призова Комисията да предложи действия за нейното изпълнение.

За повече информация:

MEMO/10/598

Интернет страницата на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm


Side Bar