Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1527

Bryssel den 18 november 2010

Kommissionen drar upp riktlinjerna för en plan för en framtidsinriktad gemensam jordbrukspolitik efter 2013

Europeiska kommissionen har idag offentliggjort ett meddelande om den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020 Att klara framtidens utmaningar i fråga om livsmedel, naturresurser och territoriell balans. Reformen syftar till att göra den euroepiska jordbrukssektorn mer dynamisk, konkurrenskraftig och effektiv när det gäller att svara på visionen Europa 2020 om att stimulera en tillväxt som är hållbar, smart och kommer alla till godo. I meddelandet dras riktlinjerna upp för ytterligare reformer. Efter det att dessa idéer har diskuterats kommer kommissionen att lägga fram formella lagstiftningsförslag i mitten av 2011.

EU-kommissionens ledamot för jordbruk och landsbygdsutveckling, Dacian Cioloş, betonade vikten av att göra den gemensamma jordbrukspolitiken grönare, rättvisare och effektivare”. Han fortsatte med att säga följande: ”Den gemensamma jordbrukspolitiken är inte bara till för jordbrukarna, den är till för alla EU-medborgare – i form av konsumenter och skattebetalare. Det är därför viktigt att vi utformar vår politik på ett sätt som är mer förståeligt för den breda allmänheten och som tydliggör de fördelar för allmänheten som jordbrukarna tillhandahåller samhället som helhet. Det europeiska jordbruket ska inte bara vara ekonomiskt utan även miljömässigt konkurrenskraftigt.”

Tidigare under året genomförde kommissionen en offentlig debatt och en viktig konferens om framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken. I de allra flesta bidrag fastställdes följande tre huvudsakliga mål för den gemensamma jordbrukspolitiken:

  • Livskraftig livsmedelsproduktion (tillhandahållande av säkra livsmedel i tillräckligt stor mängd, inom ramen för den växande globala efterfrågan, den ekonomiska krisen och betydligt kraftigare svängningar på marknaden för att bidra till livsmedelsförsörjning).

  • Hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder (jordbrukarna måste ofta prioritera miljömässiga överväganden framför ekonomiska – men de blir inte belönade av marknaden för dessa kostnader).

  • Upprätthållande av en territoriell jämvikt och mångfald på landsbygden (jordbruket är fortfarande en viktig ekonomisk och social drivande kraft på landsbygden och en viktig faktor för att bevara en levande landsbygd).

I detta meddelande undersöks de framtida instrument som kan vara lämpliga för att nå dessa mål på bästa sätt. För direktstöd, betonas i meddelandet betydelsen av en omfördelning, omarbetning och bättre styrning av stödet, baserat på objektiva och rättvisa kriterier som är lätta att förstå för skattebetalarna. Dessa nya kriterier bör både vara ekonomiska (med beaktande av delen inkomststöd” i direktstöd) och miljömässiga (för att spegla de kollektiva nyttigheter som tillhandahålls av jordbrukarna), och stödet har en bättre styrning mot aktiva jordbrukare. En rättvisare fördelning av medlen bör organiseras på ett sätt som är ekonomiskt och politiskt möjligt med en tillräckligt lång övergångsperiod för att undvika svåra störningar.

Ett tillvägagångssätt skulle kunna vara att tillhandahålla ett grundläggande inkomststöd (som kan vara enhetligt per region – men inte ett enhetligt belopp för hela EU – baserat på nya kriterier och begränsat till en viss nivå), plus en obligatorisk miljöersättning för ytterligare (årliga) åtgärder som går utöver de grundläggande tvärvillkoren (som täckgröda, växelbruk, permanent betesmark, eller ekologiskt arealuttag), plus en ersättning för specifika naturliga begränsningar (definierade på EU-nivå) och som kompletterar de belopp som har betalats ut via landsbygdsutvecklingsåtgärder, plus ett begränsat alternativ för kopplat” stöd för särskilt känsliga typer av jordbruk (liknande det nuvarande alternativ som införts [i enlighet med artikel 68] i översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken). Ett enkelt och specifikt stödsystem skulle öka konkurrenskraften hos de små jordbruken, minska byråkratin och bidra till ökad livskraft på landsbygden.

Vad gäller marknadsåtgärder, som offentliga interventioner och stöd till privat lagring, kan det finnas ett visst utrymme för rationaliserings- och förenklingsåtgärder, och eventuellt införande av nya faktorer när det gäller förbättring av hur livsmedelskedjan fungerar. Även om dessa mekanismer var den gemensamma jordbrukspolitikens traditionella verktyg, har senare reformer gjort EU:s jordbruk mer marknadsorienterat och minskat dessa säkerhetsnätsåtgärder i en sådan omfattning att de offentliga lagren praktiskt taget har eliminerats. Medan marknadsåtgärderna stod för 92 % av utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitiken så sent som 1991, användes endast 7 % av den gemensamma jordbrukspolitikens budget för dessa åtgärder 2009.

Politiken för landsbygdsutveckling har gjort det möjligt att öka den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten inom jordbrukssektorn och på landsbygden, men det finns starka krav för att miljö-, klimatförändrings- och innovations-hänsyn på ett övergripande sätt ska integreras fullt ut i alla program. Särskild uppmärksamhet fästs vid betydelsen av direktförsäljning och lokala marknader och de specifika behov som unga jordbrukare och nya aktörer på marknaden har. Leader-strategin kommer ytterligare att integreras. I syfte att öka effektiviteten införs ett mer resultatbaserat tillvägagångssätt, eventuellt med kvantifierade mål. Ett nytt inslag i den framtida landsbygdsutvecklingspolitiken bör vara verktyg för riskhantering för att på ett bättre sätt ta itu med marknadsosäkerhet och inkomstvolatilitet. Alternativ bör vara öppna för medlemsstater att ta itu med produktions- och inkomstrisker som sträcker sig från ett nytt WTO-kompatibelt verktyg för inkomststabilisering till ökat stöd för försäkringsinstrument och gemensamma medel. I likhet med direktstöd bör det finnas en ny fördelning av medlen baserade på objektiva kriterier, samtidigt som de kraftiga störningarna från det nuvarande systemet begränsas.

I meddelandet dras det upp riktlinjer för tre alternativ för den gemensamma jordbrukspolitikens framtida inriktning för att ta itu med dessa viktiga utmaningar1) att rätta till de allvarligaste bristerna i den gemensamma jordbrukspolitiken genom gradvisa förändringar 2) att göra den gemensamma jordbrukspolitiken mer miljövänlig, rättvis och effektiv 3) att röra sig bort ifrån inkomststöd och marknadsåtgärder och fokusera på miljö- och klimatförändringsmål. I alla tre alternativen planerar kommissionen att underhålla det nuvarande systemet med två pelare – en första pelare (som omfattar direktstöd och marknadsåtgärder, där reglerna tydligt definieras på EU-nivå) och en andra pelare (som omfattar fleråriga åtgärder för landsbygdsutveckling, där ramarna för olika alternativ är fastställda på EU-nivå, men där medlemsstaterna eller regionerna med gemensam förvaltning slutligen väljer system). En annan gemensam nämnare för alla tre alternativ är förslaget om att det framtida systemet med direktstöd inte kan vara baserat på historiska referensperioder, utan bör vara kopplat till objektiva kriterier. Det nuvarande systemet har olika regler för EU-15 och EU-12, som inte kan fortsätta efter 2013”, betonar kommissionär Dacian Cioloş idag. Det behövs också mer objektiva kriterier för anslagen för landsbygdsutveckling.

Ytterligare information:

bilaga: beskrivning av de tre allmänna politiska alternativen

webbplats: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm

MEMO/10/587

BILAGA: BESKRIVNING AV DE TRE ALLMÄNNA POLITISKA ALTERNATIVEN

Direktstöd

Marknadsåtgärder

Landsbygdsutveckling

Alternativ 1

Göra fördelningen av direktstöd mellan medlemsstaterna mer rättvis (samtidigt som det nuvarande systemet med direktstöd finns kvar oförändrat)

Stärka verktygen för riskhantering

Rationalisera och förenkla de existerande marknadsinstrumenten där så är lämpligt

Behålla översynsinriktningen med ökad finansiering för att uppfylla de utmaningar som avser klimatförändring, vatten, biologisk mångfald, förnybar energi och innovation.

Alternativ 2

Göra fördelningen av direktstöd mellan medlemsstaterna mer rättvis och kraftigt förändra utformningen av den.

Direktstöden ska bestå av följande:

en basnivå som fungerar som inkomststöd,

ett obligatoriskt tilläggsstöd för specifika miljöanpassade” kollektiva nyttigheter genom enkla, allmänna, årliga och icke-kontraktsstyrda miljöåtgärder inom jordbruket baserade på tilläggskostnaderna för att genomföra dessa åtgärder,

ett tilläggsstöd för att kompensera för specifika naturliga begränsningar,

och en frivillig kopplad stödkomponent för specifika sektorer och regioner1,

Införa ett nytt system för små jordbruk.

Införa en begränsning av basnivån, samtidigt som de stora jordbrukens bidrag till sysselsättningen på landsbygden också beaktas.

Förenkla och förbättra de existerande marknadsinstrumenten där så är lämpligt.

Anpassa och komplettera de existerande instrumenten så att de på ett bättre sätt följer EU:s prioriteringar, med stöd som är fokuserat på miljön, klimatförändringen och/eller omstrukturering och innovation och att främja regionala/lokala initiativ.

Stärka de existerande riskhanteringsverktygen och införa verktyg för inkomststabilisering som är förenliga med WTO:s gröna box för att kompensera för betydande inkomstförluster.

Man kan tänka sig viss omfördelning av medel mellan medlemsstaterna baserat på objektiva kriterier.

Alternativ 3

Utfasning av direktstödet i dess nuvarande form.

I stället tillhandahålla begränsat stöd för kollektiva nyttigheter inom miljöområdet och ytterligare stöd för specifika naturliga begränsningar.

Avskaffa alla marknadsåtgärder, eventuellt med undantag av störningsklausuler som kan aktiveras vid allvarliga kriser.

Åtgärderna skulle huvudsakligen vara fokuserade på klimatförändrings- och miljöaspekter.

1 :

Detta skulle motsvara dagens kopplade stöd som betalas genom artikel 68 och andra kopplade stödåtgärder.


Side Bar