Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1527

V Bruseli 18. novembra 2010

Komisia predstavuje plán spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 orientovanej na budúcnosť

Európska komisia dnes uverejnila oznámenie „Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) do roku 2020 – zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“. Reforma sa zameriava na zvýšenie dynamiky, konkurencieschopnosti a účinnosti európskeho poľnohospodárskeho sektora pri napĺňaní vízie obsiahnutej v stratégii Európa 2020 – podpory udržateľného, inteligentného a inkluzívneho rastu. V dokumente sa načrtávajú tri možnosti ďalšej reformy. Po diskusii o týchto myšlienkach Komisia predloží formálne návrhy právnych predpisov v polovici roku 2011.

Pri dnešnom predstavovaní oznámenia komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş zdôraznil, aké je dôležité, aby SPP bola „zelenšia, spravodlivejšia, efektívnejšia a účinnejšia“. Ďalej uviedol: „SPP nie je len pre poľnohospodárov, je pre všetkých občanov EÚ – ako spotrebiteľov a platiteľov daní. Preto je dôležité, aby sme našu politiku navrhovali spôsobom pochopiteľnejším pre širokú verejnosť a objasňujúcim verejný prospech, ktorý poľnohospodári prinášajú spoločnosti ako celku. Európske poľnohospodárstvo potrebuje nielen obstáť v hospodárskej súťaži, ale musí byť konkurencieschopné aj z hľadiska životného prostredia.

V priebehu tohto roka Komisia usporiadala verejnú diskusiu a rozsiahlu konferenciu o budúcnosti SPP. Prevažná väčšina príspevkov sa sústredila na tri základné ciele SPP:

  • životaschopná výroba potravín (poskytovanie bezpečných a dostatočných dodávok potravín v kontexte rastúceho globálneho dopytu, hospodárskej krízy a oveľa vyššej nestability trhu prispievajúce k potravinovej bezpečnosti);

  • udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy (poľnohospodári často musia uprednostniť otázky životného prostredia pred ekonomickými úvahami – ale takéto náklady trh nekompenzuje);

  • udržiavanie územnej rovnováhy a diverzity vidieckych oblastí (poľnohospodárstvo zostáva významným hospodárskym a spoločenským motivačným činiteľom vo vidieckych oblastiach a významným faktorom pri udržiavaní aktívneho života na vidieku)

Oznámenie sa zaoberá budúcimi nástrojmi, ktoré by mohli byť vhodné na dosiahnutie týchto cieľov. Pokiaľ ide o priame platby, v oznámení sa načrtáva význam prerozdelenia, pretransformovania a lepšieho zamerania podpory založené na objektívnych a spravodlivých kritériách, ktoré ľahko pochopia platitelia daní. Tieto kritériá by mali byť tak ekonomické (zachytávajúce prvok „podpory príjmu“ priamych platieb), ako aj environmentálne (odrážajúce verejné statky poskytované poľnohospodármi) a podpora by mala byť lepšie zacielená na aktívnych poľnohospodárov. Spravodlivejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov by sa malo organizovať v hospodársky a politicky prijateľnej forme s prechodným obdobím, aby sa bolo možné vyhnúť väčším narušeniam.

Jednou možnosťou by mohlo byť poskytnutie platieb na podporu základného príjmu (ktoré by mohli byť jednotné v rámci regiónov – ale nie paušálne v celej EÚ – a mohli by vychádzať z nových kritérií a podliehať určitému limitu); plus povinná environmentálna platba (ročná) za ďalšie akcie, ktoré presahujú základné pravidlá krížového plnenia (pokrytie zeleňou, striedanie plodín, trvalé pasienky alebo ekologické vyňatie pôdy z produkcie); plus platba za osobitné prírodné obmedzenia (vymedzené na úrovni EÚ) a doplňujúce sumy vyplácané formou opatrení na rozvoj vidieka; plus obmedzená možnosť „viazanej“ platby pri obzvlášť citlivých druhoch poľnohospodárskej výroby (podobná súčasnej možnosti zavedenej [v rámci článku 68] pri preskúmaní stavu SPP). Jednoduchá, špecifická schéma podpory by mala zlepšiť konkurencieschopnosť malých poľnohospodárskych podnikov, odstrániť byrokratické prekážky a prispieť k životaschopnosti vidieckych oblastí.

Pokiaľ ide o trhové opatrenia, ako sú verejné intervencie a podpory na súkromné skladovanie, je tu možno priestor na zefektívnenie a zjednodušenie a prípadné zavedenie nových prvkov, pokiaľ ide o zlepšenie fungovania potravinového reťazca. Hoci tieto mechanizmy boli tradičnými nástrojmi SPP, reformy postupne zlepšili trhovú orientáciu poľnohospodárstva EÚ a obmedzili ich úlohu na vykonávanie funkcie bezpečnostnej siete – do tej miery, že verejné zásoby sa prakticky zrušili. Kým ešte nedávno, v roku 1991, trhové opatrenia predstavovali 92 % vynaložených prostriedkov SPP, v roku 2009 sa na ne minulo len 7 %.

Politika rozvoja vidieka umožnila zlepšiť hospodársku, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť poľnohospodárskeho sektora a vidieckych oblastí, ale ozýva sa silné volanie po plnom integrovaní úvah súvisiacich so životným prostredím, zmenou klímy a inováciou do všetkých programov horizontálnym spôsobom. Pozornosť sa upriamuje na význam priameho predaja a miestnych trhov, ako aj špecifických potrieb mladých poľnohospodárov a nových účastníkov trhu Prístup iniciatívy LEADER sa bude ďalej integrovať. Aby sa dosiahla väčšia účinnosť, začína sa čoraz viac presadzovať prístup orientovaný na výsledky s prípadnými kvantifikovanými cieľmi. Jedným z nových prvkov budúcej politiky rozvoja vidieka by mal byť súbor nástrojov riadenia rizík na lepšie zvládanie neistoty trhov a nestability príjmu. Členské štáty by mali mať výber z možností na riešenie výrobných a príjmových rizík siahajúcich od nového stabilizačného nástroja pre príjmy kompatibilného s WTO až po posilnenie podpory nástrojov poistenia a vzájomných fondov. Ako pri priamych platbách, finančné prostriedky by sa mali znovu rozdeliť podľa objektívnych kritérií a zároveň by sa malo zamedziť výraznému narušeniu súčasného systému.

Oznámenie uvádza 3 možnosti budúceho smerovania SPP s cieľom reagovať na tieto vážne výzvy – 1) odstránenie najpálčivejších nedostatkov SPP pomocou postupných zmien; 2) dosiahnutie ekologickejšej, spravodlivejšej, efektívnejšej a účinnejšej SPP; a 3) odklon od podpory príjmov a trhových opatrení a sústredenie sa na ciele súvisiace s životným prostredím a zmenou klímy. Pri všetkých 3 možnostiach Komisia predpokladá udržanie súčasného systému 2 pilierov – 1. piliera (pokrývajúceho priame platby a trhové opatrenia, kde sú jasne definované pravidlá na úrovni EÚ) a 2. piliera (do ktorého patria viacročné opatrenia na rozvoj vidieka a kde sa rámec možností stanovuje na úrovni EÚ, ale konečný výber schém sa ponecháva na členské štáty alebo regióny pod spoločným riadením). Ďalším prvkom spoločným pre všetky 3 možnosti je myšlienka, že budúci systém priamych platieb nemôže vychádzať z historických referenčných období, ale mal by sa spájať s objektívnymi kritériami. „Súčasný systém má rôzne pravidlá pre EÚ-15 a EÚ-12, v čom nemôžeme po roku 2013 pokračovať,“ zdôraznil dnes komisár Cioloş. Ďalšie objektívne kritériá sú potrebné aj pre prideľovanie prostriedkov na rozvoj vidieka.

Ďalšie informácie:

príloha: opis troch všeobecných politických možností

webová stránka:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm

MEMO/10/587

PRÍLOHA: OPIS TROCH VŠEOBECNÝCH POLITICKÝCH MOŽNOSTÍ

Priame platby

Trhové opatrenia

Rozvoj vidieka

Možnosť č. 1

Zaviesť väčšiu spravodlivosť do rozdeľovania priamych platieb medzi členské štáty (a nemeniť súčasný systém priamych platieb).

Posilniť nástroje riadenia rizík.

V prípade potreby zefektívniť a zjednodušiť existujúce trhové nástroje.

Zachovať orientáciu zvýšeného financovania na zdravotnú prehliadku na účely zvládnutia výziev súvisiacich so zmenou klímy, vodou, biodiverzitou a obnoviteľnou energiou a inováciami.

Možnosť č. 2

Zaviesť väčšiu spravodlivosť do rozdeľovania priamych platieb medzi členské štáty a podstatne zmeniť ich podobu.

Priame platby by sa skladali zo:

základnej sadzby slúžiacej ako podpora príjmov;

povinnej dodatočnej pomoci na špecifický „ekologizujúci“ verejný tovar prostredníctvom jednoduchých, zovšeobecnených, každoročných a nezmluvných agroenvironmentálnych akcií založených na doplnkových nákladoch na realizáciu týchto akcií;

dodatočnou platbou na kompenzáciu osobitných prírodných obmedzení

a zo zložky dobrovoľnej viazanej podpory špecifickým sektorom a regiónom1.

Zaviesť novú schému pre malých poľnohospodárov.

Zaviesť stanovenie hornej hranice základnej sadzby a pritom zohľadniť aj príspevok veľkých poľnohospodárskych podnikov k zamestnanosti na vidieku.

V prípade potreby zlepšiť a zjednodušiť existujúce trhové nástroje.

Upraviť a doplniť existujúce nástroje, aby boli vo väčšom súlade s prioritami EÚ, pričom by sa podpora zameriavala na životné prostredie, zmenu klímy a/alebo reštrukturalizáciu a inovácie a na posilnenie regionálnych/miestnych iniciatív.

Posilniť existujúce nástroje riadenia rizík a zaviesť nepovinný stabilizačný nástroj kompatibilný so Zelenou skrinkou WTO na kompenzáciu podstatných strát príjmov.

Mohlo by sa zvážiť určité prerozdelenie finančných prostriedkov medzi členskými štátmi na základe objektívnych kritérií.

Možnosť č. 3

Postupne zastaviť priame platby v ich súčasnej forme.

Namiesto toho poskytovať obmedzené platby za environmentálny verejný tovar a dodatočné platby za špecifické prírodné obmedzenia.

Zrušiť všetky trhové opatrenia s prípadnou výnimkou doložiek o narušení, ktoré by sa mohli aktivovať v obdobiach vážnych kríz

Opatrenia by sa zameriavali hlavne na aspekty zmeny klímy a životného prostredia.

1 :

Toto by bolo rovnocenné s dnešnou viazanou podporou vyplácanou na základe článku 68 a s inými opatreniami viazanej pomoci.


Side Bar