Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1527

Брюксел, 18 ноември 2010 г.

Комисията очертава план за ориентирана към бъдещето Обща селскостопанска политика след 2013 г.

Европейската комисия публикува днес съобщение относно „Общата селскостопанска политика (ОСП) към 2020 г. — посрещане на предизвикателствата на бъдещето, свързани с храните, природните ресурси и територията“. Реформата е насочена към превръщането на европейското земеделие в по-динамичен и по-конкурентоспособен сектор, който също така ефективно допринася за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ — да се стимулира устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж. Документът очертава три варианта за бъдеща реформа. След обсъждане на тези идеи Комисията ще представи официални законодателни предложения в средата на 2011 г.

Днес при представянето на съобщението комисарят на ЕС по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Dacian Cioloş подчерта колко е важно ОСП да стане „по-екологична, по-справедлива, по-оптимална и по-ефективна“. Той добави: „ОСП не е само за земеделските стопани, а за всички граждани на ЕС — като потребители и данъкоплатци. Поради това е важно да създаваме нашата политика по начин, който е по-разбираем за широката публика и който ясно посочва обществените ползи, които земеделските стопани предоставят на обществото като цяло. Европейското земеделие трябва да бъде не само икономически конкурентоспособно, но и екологично конкурентоспособно.“

По-рано през годината Комисията проведе обществено обсъждане и голяма конференция за бъдещето на ОСП. По-голямата част от отговорите на участниците определиха три главни цели на ОСП:

  • жизнеспособно производство на храни (осигуряване на безопасно и достатъчно продоволствено снабдяване в контекста на нарастващото глобално търсене, на икономическата криза и на много по-голямата нестабилност на пазара, с цел да се осигури продоволствената сигурност);

  • устойчиво управление на природните ресурси и действия във връзка с климата (земеделските стопани често трябва да поставят свързаните с околната среда съображения пред икономическите съображения, но тези разходи не се възстановяват от пазара);

  • запазване на териториалния баланс и на разнообразието на селските райони (земеделието остава основна икономическа и социална движеща сила в селските райони и важен фактор при поддържането на жизнена селска среда).

Съобщението разглежда бъдещите инструменти, които могат да бъдат подходящи за постигане на тези цели по най-добрия начин. За преките плащания в съобщението се посочва значението на преразпределянето, преструктурирането и по-доброто насочване на помощта въз основа на обективни и справедливи критерии, които са лесни за разбиране от данъкоплатците. Тези критерии трябва да бъдат както икономически (вземащи под внимание елемента „подпомагане на доходите“ на преките плащания), така и екологични (отразяващи обществените блага, предоставяни от земеделските стопани), като помощта е по-добре насочвана към активните земеделски стопани. По икономически и политически осъществим начин следва да бъде организирано по-справедливо разпределение на средствата, като се осигури достатъчно време за преход, за да се избегнат сериозни смущения.

Един от подходите може да бъде да се предостави основно плащане за подпомагане на доходите (което може да бъде еднакво за всеки регион — но не фиксирана ставка в целия ЕС — на базата на нови критерии и ограничено до определен размер); заедно със задължително плащане с екологична насоченост за допълнителните дейности (годишно), които надхвърлят основните правила за кръстосано спазване (като зелена покривка, редуване на културите, постоянни пасища или площи под угар с екологична цел); заедно с плащане за специфични природни ограничения (определено на равнище ЕС и допълващо сумите, изплатени посредством мерки за развитие на селските райони); заедно с ограничен вариант за „обвързано с производството“ плащане за особено уязвимите видове селскостопанска дейност (подобен на настоящия вариант, въведен [по член 68] при проверката на състоянието на ОСП). Една проста, специална схема за подпомагане трябва да подобри конкурентоспособността на малките стопанства, да премахне бюрокрацията и да допринесе за жизнеспособността на селските райони.

Относно пазарните мерки, като публичната интервенция и помощта за частно съхраняване, може да съществуват възможности за рационализиране и опростяване на мерките, а вероятно и за въвеждане на нови елементи по отношение на подобряването на функционирането на хранителната верига. Въпреки че тези механизми бяха традиционните инструменти на ОСП, последващите реформи подобриха пазарната ориентация на земеделието на ЕС и ги сведоха до защитни мерки — в такава степен, че обществените запаси на практика бяха премахнати. Докато само през 1991 г. пазарните мерки представляваха 92 % от разходите за ОСП, през 2009 г. за тях бяха изразходени само 7 % от бюджета на ОСП.

Политиката за развитие на селските райони позволи да се подобри икономическата, екологичната и социалната устойчивост на земеделския сектор и на селските райони, но съществуват настоятелни призиви за пълно интегриране във всички програми на съображенията, свързани с околната среда, климатичните изменения и иновациите, по хоризонтален начин. Вниманието се насочва към значението на преките продажби и местните пазари, както и към специфичните нужди на младите и новите земеделски стопани. Подходът по LEADER ще бъде допълнително интегриран. За да бъде по-ефективен, се предлага преминаване към подход, основан в по-голяма степен на резултатите, вероятно с количествено определени цели. Един нов елемент в бъдещата политика за развитието на селските райони трябва да бъде набор от инструменти за управление на риска, който да спомогне за по-добро справяне с несигурността на пазара и нестабилността на доходите. На държавите-членки следва да се предоставят варианти за справяне с рисковете, свързани с производството и с доходите, вариращи от нов инструмент за стабилизиране на доходите, съвместим със СТО, до засилена подкрепа за застрахователните инструменти и за взаимните фондове. Както при преките плащания, трябва да има ново разпределяне на средствата въз основа на обективни критерии, като същевременно се ограничава значителното отклонение от настоящата система.

В съобщението се очертават 3 варианта за бъдещата насока на ОСП, с цел да се отговори на тези основни предизвикателства — 1) преодоляване на най-неотложните за отстраняване недостатъци в рамките на ОСП чрез постепенни промени; 2) превръщане на ОСП в една по-екологична, по-справедлива, по-оптимална и по-ефективна политика; и 3) прекратяване на подпомагането на доходите и пазарните мерки и фокусиране върху целите, свързани с околната среда и изменението на климата. И в 3-те варианта Комисията предвижда запазване на настоящата система от два стълба — 1-ви стълб (който обхваща преките плащания и пазарните мерки, където правилата са ясно определени на равнище ЕС) и 2-ри стълб (който се състои от многогодишни мерки за развитие на селските райони, където рамката на вариантите е определена на равнище ЕС, но окончателният избор на схемите е оставен на държавите-членки или на регионите при съвместно управление). Друг общ за 3-те варианта елемент е идеята, че бъдещата система за преки плащания не може да се основава на минали референтни периоди, а трябва да е обвързана с обективни критерии. „Настоящата система предоставя различни правила за ЕС—15 и ЕС—12, което не може да продължи след 2013 г.“ настоя днес комисарят Cioloş. Необходими са също така по-обективни критерии за средствата за развитие на селските райони.

За повече информация:

приложение: описание на трите широкообхватни варианта на политика

уебсайт: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm

MEMO/10/587

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОПИСАНИЕ НА ТРИТЕ ШИРОКООБХВАТНИ ВАРИАНТА НА ПОЛИТИКА

Преки плащания

Пазарни мерки

Развитие на селските райони

Вариант 1

Въвеждане на по-справедливо разпределяне на преките плащания между държавите-членки (като в същото време се остави непроменена настоящата система за преки плащания)

Засилване на инструментите за управление на риска

При необходимост рационализиране и опростяване на съществуващите пазарни инструменти

Запазване на насочеността на проверката на състоянието към увеличаване на средствата за посрещане на предизвикателствата, свързани с изменението на климата, водите, биоразнообразието, енергията от възобновяеми източници и иновациите.

Вариант 2

Въвеждане на по-справедливо разпределяне на преките плащания между държавите-членки и значителна промяна на тяхното определяне.

Преките плащания ще се състоят от:

• основна ставка, служеща за подпомагане на доходите,

• задължителна допълнителна помощ за конкретни обществени блага с екологична насоченост чрез прости, обобщени, годишни и недоговорни агро-екологични дейности въз основа на допълнителните разходи за извършване на тези дейности,

• допълнително плащане за компенсиране на специфични природни ограничения,

• и доброволен компонент за обвързана с производството помощ за конкретни сектори и региони1,

Въвеждане на нова схема за малките стопанства.

Въвеждане на таван за основната ставка, като същевременно се взема предвид приносът на големите стопанства към заетостта в селските райони.

При необходимост подобряване и опростяване на съществуващите пазарни инструменти

Адаптиране и допълване на съществуващите инструменти, за да съответстват по-добре на приоритетите на ЕС, като помощта се съсредоточава върху околната среда, изменението на климата и/или върху преструктурирането и иновациите, и за да подсилят регионалните/местните инициативи.

Засилване на съществуващите инструменти за управление на риска и въвеждане на незадължителен инструмент за стабилизиране на доходите, съвместим със „зелената кутия“ на СТО, с цел компенсиране на съществените загуби на доход.

Може да се предвиди някакво преразпределяне на средствата между държавите-членки въз основа на обективни критерии.

Вариант 3

Постепенно спиране на преките плащания в текущия им вид

Вместо тях предоставяне на ограничени плащания за екологични обществени блага и допълнителни плащания за специфични природни ограничения

Премахване на всички пазарни мерки, с потенциално изключение на клаузите за смущения, които клаузи могат да се активират в случай на тежки кризи

Мерките ще бъдат съсредоточени основно върху измененията на климата и екологичните аспекти

1 :

Той ще е равностоен на настоящата обвързана с производството помощ, изплащана по член 68 и по други мерки за обвързана с производството помощ.


Side Bar