Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/151

Bryssel den 11 februari 2010

Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att sprida mer information om det gemensamma europeiska larmnumret 112

Den 11 februari är temadagen för det europeiska larmnumret 112. I samband med detta har Neelie Kroes, EU-kommissionär för den digitala dagordningen, uppmanat medlemsstaterna att sprida mer kunskap om 112-numret. Även om kunskapen har ökat är det fortfarande tre av fyra EU-invånare som inte känner till att man i en nödsituation kan slå 112 för att få kontakt med polis, brandkår eller sjukvårdtjänster oavsett om man är i hemlandet eller reser i Europa. Att spontant slå 112, som idag fungerar i alla EU-länder, kan rädda liv och minska skador.

”Ett gemensamt europeiskt larmnummer är bara till nytta om allmänheten kan numret”, säger Neelie Kroes, EU-kommissionär för den digitala dagordningen. ”Idag, på temadagen för det europeiska larmnumret 112, uppmanar jag medlemsstaternas myndigheter att intensifiera och förbättra informationen till allmänheten om larmnumret 112 – ett nummer som kan rädda liv”.

Enligt en Eurobarometer-undersökning som genomförts nyligen kunde enbart 25 % av de tillfrågade spontant säga att 112 är det nummer man ska ringa i en nödsituation, oavsett var man befinner sig i Europa. Detta är bara en procent bättre än 2009. I vissa länder är man dock, jämfört med förra året, väsentligt mer medveten om att 112 är det gemensamma europeiska larmnumret. Detta är fallet i Belgien och Slovakien (en förbättring med 9 %), Slovenien (+7 %), Polen (+6 %), Litauen och Ungern (+5%). I Tjeckien, Luxemburg, Polen, Slovakien och Finland kände mer än halva befolkningen till larmnumret 112. I Italien, Grekland och Storbritannien är dock läget oförändrat – mindre än 10 % av invånarna vet vad 112-numret är. Detta är de lägsta siffrorna i EU.

I 21 medlemsstater står det europeiska larmnumret 112 i telefonkatalogen och i 20 medlemsstater på utryckningsfordonen. Enligt rapporten hade enbart 22 % av EU-invånarna fått information om 112-numret. Flertalet (62 %) ansåg också att de inte fått tillräcklig information om det europeiska larmnumret. Många människor har också språkproblem. En av tio tyckte att det var svårt att prata på ett främmande språk när de skulle ringa 112-numret i utlandet trots att medlemsstaterna uppger att larmcentralerna kan hantera nödsamtal åtminstone på engelska.

Uppgifter om varifrån samtalet rings kan bidra till att utryckningsfordon snabbare kan ta sig till platsen, lindra skador och i vissa fall rädda liv. Larmcentraler i 20 EU-länder (jämfört med 9 länder 2008) kan med hjälp av lokaliseringssystem praktiskt taget omedelbart ange för utryckningsfordon varifrån ett nödsamtal kommer. Kommissionen har vidtagit rättsliga åtgärder mot Italien eftersom landet fortfarande inte inrättat system så att larmcentraler kan lokalisera 112-samtal från mobiltelefoner ( IP/09/1784 ).

Bakgrund

Det europeiska larmnumret 112 är gratis och kan användas inom hela EU från fast eller mobil telefon. Sedan juli 2009 får personer som använder sina mobiltelefoner i ett annat EU-land ett textmeddelande med information om 112-numret.

Reformen av EU:s telebestämmelser ( MEMO/09/568 ) skärper EU:s regler i fråga om larmnumret 112. Detta gäller framför allt snabbare samtalslokalisering för larmcentralerna, ökad information (särskilt till resenärer), utökade skyldigheter för vissa typer av leverantörer av Internettelefoni (VoIP) och tillgängligheten för funktionshindrade.

För att se till att 112-numret fungerar effektivt inledde kommissionen förfaranden mot 14 medlemsstater som inte tillhandahöll samtalslokalisering. I 13 fall har ärendet avslutats eftersom länderna vidtagit nödvändiga åtgärder. När det gäller Italien är problemet fortfarande inte löst ( IP/09/1784 ). Rättsliga förfaranden gällande tillgängligheten till 112-numret har även inletts och avslutats mot Polen och Bulgarien ( IP/05/1585, IP/09/163 ) och likaså mot Italien när det gäller larmcentralernas hantering av 112-samtal. Målet mot Italien avslutades nyligen ( IP/10/65 ).

Idag kan larmnumret 112 användas i samtliga EU-länder ( IP/08/1968 ). Det fungerar parallellt med befintliga nationella larmnummer, men Danmark, Finland, Nederländerna, Portugal, Sverige, Rumänien och Malta har 112 som det nationella larmnumret.

Kommissionens webbplats för larmnumret 112 finns nu på sex språk (tyska, franska, engelska, spanska, italienska och polska) och nås via

www.ec.europa.eu/112

Hur fungerar larmnumret 112 i mitt land?

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Barnens hörna (finns på EU:s alla 23 officiella språk):

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

Flash Eurobarometer 285 ”Det europeiska larmnumret 112”:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/survey_2010.pdf

Kommunikationskommitténs (COCOM) rapport om genomförandet av larmnumret 112:

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2010&vm=detailed&sb=Title

Ny video för att sprida kunskap om larmnumret 112.

www.ec.europa.eu/112

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=12592&src=1

Se även MEMO/10/35 .

Bilaga

Utdrag ur Flash Eurobarometer 285 ”Det europeiska larmnumret 112” (februari 2010).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar