Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 151

Brusel 11. februára 2010

Telekomunikácie: Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili informovanie o jednotnom európskom tiesňovom čísle 112

Pri príležitosti Európskeho dňa čísla 112 európska komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová listom vyzvala členské štáty, aby zintenzívnili informovanie o jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112. Hoci sa informovanosť mierne zvýšila, traja zo štyroch občanov EÚ ešte stále nevedia, že v tiesni môžu kontaktovať políciu, hasičov alebo zdravotnícke služby prostredníctvom čísla 112, a to nielen doma, ale aj kdekoľvek v EÚ. Reflexná reakcia zavolať na tiesňovú linku 112, ktorá už funguje vo všetkých krajinách EÚ, by mohla viesť k záchrane životov a zmierneniu následkov zranení.

Komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová povedala: „Jednotné európske tiesňové číslo 112 pomôže len vtedy, ak o ňom ľudia budú vedieť. V tento deň, venovaný európskemu číslu 112, vyzývam vnútroštátne orgány, aby urýchlili a rozšírili informovanie svojich občanov o čísle 112 – linke, ktorá môže zachraňovať životy.“

Nedávny prieskum Eurobarometra ukázal, že iba štvrtina (25 %) všetkých oslovených občanov EÚ vedela spontánne určiť 112 ako číslo, prostredníctvom ktorého sa možno dovolať na tiesňové služby kdekoľvek v EÚ. Oproti roku 2009 je to na úrovni EÚ zlepšenie len o jedno percento (z 24 %). V niektorých krajinách sú však občania o čísle 112 ako o linke tiesňového volania fungujúcej v rámci celej EÚ informovaní oveľa lepšie než v minulom roku. Patria sem najmä Belgicko a Slovensko (zlepšenie o 9 %), Slovinsko (o 7 %) a Poľsko (o 6 %), Litva a Maďarsko (o 5 %). O čísle 112 vie viac než polovica obyvateľstva v Českej republike, Luxembursku, Poľsku, na Slovensku a vo Fínsku. V Taliansku, Grécku a Spojenom kráľovstve však rovnako ako vlani vie o tomto čísle menej než 10 % občanov, čo je najnižšia úroveň informovanosti v EÚ.

V 21 krajinách EÚ sa číslo 112 nachádza v telefónnych zoznamoch a v 20 krajinách EÚ na vozidlách tiesňových služieb. Podľa správy však len 22 % občanov EÚ uviedlo, že im niekto poskytol informácie . Väčšina (62 %) okrem toho uviedla, že nemá o čísle tiesňového volania v EÚ dostatok informácií. Mnohí občania majú aj jazykové problémy : každý desiaty človek mal pri volaní na číslo 112 v zahraničí ťažkosti s komunikáciou v inom jazyku, aj keď členské štáty tvrdia, že ich centrá tiesňového volania sú schopné vybavovať volania na číslo 112 minimálne v angličtine.

Prijatie informácie o polohe volajúceho na číslo 112 môže urýchliť príchod tiesňových služieb, zmierniť následky zranení a dokonca zachrániť životy. Centrá tiesňového volania v 20 krajinách EÚ (v porovnaní s 9 v roku 2008) takmer okamžite odovzdávajú tiesňovým službám informácie o polohe volajúceho na číslo 112 vďaka systémom určovania polohy typu „push“ alebo „pull“. Komisia však podnikla právne kroky proti Taliansku, v ktorom sa ešte tiesňovým službám pri volaniach z mobilných telefónov na číslo 112 neposkytuje informácia o polohe volajúceho ( IP/09/1784 ).

Súvislosti

Číslo 112 je európske tiesňové číslo, na ktoré sa dá bezplatne volať z pevných liniek i mobilných telefónov všade v EÚ. Od júla 2009 občania, ktorí používajú svoje mobily v rámci roamingu v inej krajine EÚ, dostávajú SMS s informáciou o čísle 112.

Reformou predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií (MEMO/09/568) sa sprísnili pravidlá týkajúce sa čísla 112, predovšetkým s cieľom rýchlejšie poskytovať informácie o polohe volajúceho tiesňovým orgánom, zvýšiť informovanosť (najmä cestujúcich), rozšíriť povinnosť zabezpečenia prístupu o určité typy prevádzkovateľov internetovej telefónie (VoIP) a zlepšiť prístupnosť pre zdravotne postihnutých používateľov.

V záujme zabezpečenia účinného fungovania čísla 112 Komisia začala právne konanie proti 14 členským štátom pre nedostupnosť informácie o polohe volajúceho. Po prijatí nápravných opatrení sa 13 prípadov uzavrelo (konanie ešte prebieha proti Taliansku - IP/09/1784 ). Právne konanie sa začalo a uzavrelo aj proti Poľsku a Bulharsku, pokiaľ ide o dostupnosť čísla 112 ( IP/05/1585 , IP/09/163 ), a proti Taliansku, pokiaľ ide o vhodnosť vybavovania volaní na číslo 112 zo strany tiesňových služieb; tento prípad sa uzavrel nedávno ( IP/10/65 ).

Číslo 112 teraz funguje vo všetkých krajinách EÚ ( IP/08/1968 ). Používa sa súbežne s existujúcimi národnými číslami tiesňového volania, no Dánsko, Fínsko, Holandsko, Portugalsko, Švédsko, Rumunsko a Malta sa rozhodli urobiť z čísla 112 svoje hlavné národné číslo tiesňového volania.

Webové stránky Komisie venované číslu 112 sú už k dispozícii v šiestich jazykoch (nemčina, francúzština, angličtina, španielčina, taliančina a poľština):

www.ec.europa.eu/112

Ako funguje číslo 112 v mojej krajine:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Detský kútik (dostupný v 23 oficiálnych jazykoch EÚ):

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

Flash Eurobarometer 285 „Európske tiesňové číslo 112“:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/survey_2010.pdf

Správa Výboru pre komunikácie (COCOM) o implementácii čísla 112:

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2010&vm=detailed&sb=Title

Nové video informujúce o čísle 112:

www.ec.europa.eu/112

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=12592&src=1

Pozri aj MEMO/10/35 .

Annex

Extracts from Flash Eurobarometer 285 "The European Emergency Number 112" (February 2010).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar