Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/151

Brüssel, 11. veebruar 2010

Komisjon nõuab liikmesriikidelt tõhusamat teavitustööd seoses Euroopa ühtse hädaabinumbriga 112

11. veebruaril tähistatakse Euroopa hädaabinumbri 112 päeva. Sellega seoses on digitaalarengu volinik Neelie Kroes palunud liikmesriikidel suurendada jõupingutusi, et parandada inimeste teadlikkust Euroopa ühtsest hädaabinumbrist 112. Vaatamata sellele, et teadlikkus on veidi suurenenud, ei tea kolm ELi kodanikku neljast ikka veel, et hädaolukorras on võimalik kutsuda politsei, tuletõrje või kiirabi, helistades numbrile 112 nii oma riigist kui ka mujalt EList. Hädaabinumber töötab nüüd kõikides ELi riikides ning sellele helistamine võib päästa elusid ja leevendada vigastuste tagajärgi.

Digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Euroopa ühtsest hädaabinumbrist on kasu üksnes siis, kui inimesed seda teavad. Euroopa hädaabinumbri 112 päeval kutsun riiklike ametiasutusi üles suurendama kodanike teavitamist hädaabinumbrist 112, numbrist, mis võib päästa elusid.”

Hiljutine Eurobaromeetri uuring näitab, et üksnes neljandik (25%) küsitletud ELi kodanikest teadis spontaanselt , et hädaabinumber 112 on number, millele võib hädaolukorras helistada kõikjalt EList. See tähendab olukorra paranemist ELi tasemel üksnes ühe protsendipunkti võrra aastas (aastal 2009 oli see arv 24%). Mõnes riigis on inimeste teadlikkus üleeuroopalisest hädaabinumbrist võrreldes eelmise aastaga siiski märgatavalt paranenud: Belgias ja Slovakkias (9 protsendipunkti), Sloveenias (7 protsendipunkti), Poolas (6 protsendipunkti) ning Leedus ja Ungaris (5 protsendipunkti). Tšehhi Vabariigis, Luksemburgis, Poolas, Slovakkias ja Soomes teavad üle poole rahvastikust hädaabinumbrit 112. Olukord ei ole aga eelmise aastaga võrreldes paranenud Itaalias, Kreekas ja Ühendkuningriigis, kus üleeuroopalisest hädaabinumbrist 112 on teadlik vähem kui 10% rahvastikust. Nendes riikides on teadlikkus ELi madalaim.

Üleeuroopalise hädaabinumbri 112 leiab 21 ELi riigi telefonikataloogidest ning see on märgitud 20 ELi riigi alarmsõidukitele. Kuid aruande kohaselt ütles üksnes 22% ELi kodanikest, et nad on saanud hädaabinumbriga 112 seotud teavet . Enamik (62%) tõdes, et neid ei ole hädaabinumbrist piisavalt teavitatud. Paljudel inimestel on keeleprobleemid : ühel inimesel kümnest on olnud välismaal hädaabinumbrile 112 helistades raskusi seoses võõrkeelega, vaatamata sellele, et liikmesriikide sõnul on nende hädaabikeskused suutelised vastama 112-kõnedele vähemalt inglise keeles.

Teave hädaabinumbrile 112 helistanud inimese asukohast võib kiirendada päästeteenistuste saabumist, vähendada vigastuste tõsidust ning päästa isegi elusid. Kõnekeskused 20 ELi riigis (aastal 2008 oli selliseid riike 9) edastavad päästeteenistustele hädaabinumbrile helistanud inimese asukoha peaaegu viivitamata asukoha määramise süsteemide kaudu (nn push- ja pull- süsteemid ) . Komisjon on algatanud kohtuasja Itaalia vastu, sest Itaalias ei edastata veel päästeteenistustele mobiiltelefonilt numbrile 112 helistanud inimese asukohta ( IP/09/1784 ).

Taust

112 on üleeuroopaline hädaabinumber, millele võib tava- või mobiiltelefonilt helistada tasuta kõikjalt Euroopast. Alates 2009. aasta juulist saavad oma mobiiltelefoni mõnes muus Euroopa riigis kasutavad inimesed lühisõnumi hädaabinumbri 112 kohta.

ELi telekommunikatsioonieeskirjade reformiga ( MEMO/09/568 ) täiendati hädaabinumbriga 112 seotud ELi eeskirju. Eelkõige püüti kiirendada helistaja asukohateabe edastamist päästeteenistustele, suurendada teavitustööd (eelkõige reisijatele), laiendada juurdepääsuga seotud kohustusi teatud tüüpi IP-kõnede (VoIP) pakkujatele ning parandada puudega kasutajate võimalusi numbrile 112 helistamiseks.

Selleks et tagada hädaabinumbri tõhus toimimine, algatas komisjon kohtuasja 14 liikmesriigi vastu, kus helistaja asukoha edastamine päästeteenistustele ei ole tagatud. 13 riigis on võetud meetmeid olukorra parandamiseks (Itaaliaga on kohtuasi pooleli, IP/09/1784 ). Samuti algatati kohtuasjad Poola ja Bulgaaria vastu seoses hädaabinumbri 112 kättesaadavusega, kuid nüüdseks on need lõpetatud ( IP/05/1585, IP/09/163 ). Itaalia vastu algatati kohtuasi seoses 112-kõnede töötlemisega päästeteenistustes, kuid ka see juhtum lõpetati hiljuti ( IP/10/65 ).

Hädaabinumber 112 toimib nüüd kõigis ELi riikides ( IP/08/1968 ). Kuigi number 112 töötab paralleelselt liikmesriikides kasutatavate hädaabinumbritega, on Taani, Soome, Madalmaad, Portugal, Rootsi, Rumeenia ja Malta otsustanud muuta numbri 112 oma põhiliseks riigisiseseks hädaabinumbriks.

Hädaabinumbrit 112 käsitlev komisjoni veebisait on nüüdseks kättesaadav kuues keeles (saksa, prantsuse, inglise, hispaania, itaalia ja poola):

www.ec.europa.eu/112

Teave numbri 112 toimimise kohta liikmesriikides:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Kids' corner – lastele suunatud teave (kättesaadav kõigis 23 ELi ametlikus keeles):

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

Eurobaromeetri kiiruuring nr 285 „The European Emergency Number 112”:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/survey_2010.pdf

Sidekomitee (COCOM) aruanne hädaabinumbri 112 rakendamise kohta:

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2010&vm=detailed&sb=Title

Uus hädaabinumbrit 112 käsitlev kampaaniavideo:

www.ec.europa.eu/112

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=12592&src=1

Vt ka MEMO/10/35 .

Annex

Extracts from Flash Eurobarometer 285 "The European Emergency Number 112" (February 2010).

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar