Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/1519

V Bruseli 17. novembra 2010

Štátna pomoc: Komisia schválila pomoc 7 miliónov EUR na podporu digitálneho vysielania na Slovensku

Podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc Európska komisia schválila schému pomoci vo výške 7 miliónov EUR na podporu súbežného analógového a digitálneho vysielania počas prechodu na digitálne televízne vysielanie na Slovensku. Komisia konštatovala, že toto opatrenie nepovedie k neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže a je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, pretože je technologicky neutrálne a obmedzené na nevyhnutné minimum.

Podpredseda Komisie zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže Joaquín Almunia uviedol: „Pozitívne hodnotím slovenské orgány za podporu paralelnej analógovej prevádzky bez neprípustného narušenia hospodárskej súťaže. Toto predstavuje ďalší krok na ceste k digitalizácii televízneho vysielania v Európe.“

V rámci tejto schémy prevádzkovatelia vysielania a prevádzkovatelia sietí, ktorí spĺňajú určité kritériá stanovené slovenskými orgánmi, majú nárok na 50 % príspevok na náklady súvisiace s prenosom analógového signálu a nákupom alebo prenájmom dočasných mobilných analógových vysielačov počas prechodného obdobia, počas ktorého bude signál prenášaný súčasne v analógovej aj digitálnej podobe.

Opatrenie je zamerané na dosiahnutie skoršieho, účinnejšieho a plynulého prechodu vysielanie z analógového na digitálne frekvencie.

Podľa slovenských orgánov prevádzkovatelia vysielania neprejdú na digitálne vysielanie v predstihu pred skončením zákonnej lehoty (koniec roka 2012) v dôsledku neochoty obyvateľov zaobstarať si digitálne dekodéry. Aby sa zabránilo prechodu na digitálne vysielanie na poslednú chvíľu, ako aj bielym miestam na príjem signálu, slovenské orgány poskytli obdobie súbežného vysielania paralelného prenosu v trvaní maximálne 12 mesiacov, ktoré sa skončí do decembra 2011. Súvisiace oprávnené náklady môžu byť preplácané až do 1. júla 2013, kedy sa schéma skončí. Súbežné vysielanie skutočne predĺži obdobie pre divákov, v rámci ktorého majú investovať do nákupu digitálneho dekodéra (alebo nového digitálneho televízneho prijímača) a následne vytvorí podmienky pre prevádzkovateľov vysielania, aby mohli prejsť na digitálne technológie v dostatočnom predstihu pred skončením zákonnej lehoty.

Komisia skúmala toto opatrenie na základe článku 107 ods. 3 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré pripúšťa pomoc na uľahčenie rozvoja určitých hospodárskych činností. Komisia konštatovala, že schéma je zacielená len na dodatočné náklady, prostredníctvom ktorých sa spustí súbežné vysielanie v súvislosti s vysielaním v analógovom aj digitálnom režime a že to nepredstavuje zvýhodnenie jednej technológie pred inou. Príjemcovia budú vybraní prostredníctvom otvorených a nediskriminačných výberových konaní na základe jasných vopred definovaných kritérií a slovenské orgány budú predkladať Komisii výročné správy o rozdelení finančných prostriedkov. Komisia preto dospela k záveru, že opatrenie uľahčí prechod na digitálne vysielanie bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž.

Opatrenie týkajúce sa pomoci pre digitálne dekodéry bolo schválené Komisiou dňa 15. septembra 2010 (pozri IP/10/1128). Rozsah tohto opatrenia je však veľmi obmedzený, pretože umožňuje len tým najchudobnejším ľuďom (približne 10 % obyvateľstva) získať pomoc až do výšky 20 EUR na nákup digitálnych dekodérov.

Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude po vyriešení otázky prípadných dôverných informácií sprístupnené v registri štátnej pomoci na internetovej stránke GR pre hospodársku súťaž pod číslom N671b/2009. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v Úradnom vestníku EÚ sú uvedené v elektronickom týždenníku štátnej pomoci State Aid Weekly e‑News.


Side Bar