Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1513

Bryssel den 17 november 2010

Europeiska kommissionen riktar en sista uppmaning till fjorton medlemsstater att börja använda journumret 116 000 för försvunna barn

Europeiska kommissionen har i dag riktat en sista uppmaning till fjorton medlemsstater att snarast börja ta journumret 116 000 för försvunna barn i bruk. Journumret är ett enhetligt nummer som försvunna barn och deras föräldrar kan ringa för att få hjälp oavsett var i EU som de befinner sig. Att samma nummer används överallt kommer att hjälpa barn och föräldrar i beråd att få hjälp när de befinner sig utanför sin ursprungsmedlemsstat, exempelvis under en familjesemester. I en rapport som antagits i dag granskar kommissionen situationen i medlemsstaterna och föreslår gemensamma minikrav på tjänstens kvalitet inom EU och ger medlemsstaterna en sista möjlighet att ta journumret i bruk innan den börjar överväga lagstiftningsåtgärder.

”Det är alltid en tragedi när barn försvinner, och i vissa fall kan till och med deras liv vara i fara. Journumret 116 000 innebär hjälp, stöd och en potentiell livlina för försvunna barn och deras föräldrar”, sade kommissionens vice ordförande Viviane Reding och kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Varje barn och varje förälder behöver bara komma ihåg ett enda nummer i stället för 27 nationella varianter. Allmänheten borde också förvänta sig att dess förfrågningar behandlas på ett liknande sätt oberoende av var i Europa de ringer journumret 116 000. Jag uppmanar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skyndsamt införa journumret för att sätta barnens trygghet och säkerhet först.”

Vice ordförande Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för den digitala agendan för Europa, tillade: "Ett försvunnet barn är en traumatisk upplevelse. Vår plikt är att erbjuda de enklaste och mest ändamålsenliga möjligheterna att hjälpa föräldrar och barn i en sådan situation. Det är precis just det som journumret 116 000 är: ett enda kort nummer som man ringa till oavsett i vilket EU-land man är. Alltså måste de medlemsländer som ligger efter med införandet se till att få det gjort – att få numret i drift i hela EU."

EU införde redan 2007 bestämmelser (kommissionens beslut 2007/116/EG) om att reservera 116 000-numret i hela EU för journummer dit man kan ringa för att anmäla försvunna barn och där familjer till försvunna barn kan få vägledning och stöd. I och med EU:s nya telekomregler som antogs i november 2009 är EU-länderna skyldiga att göra sitt yttersta för att 116 000-numret aktiveras senast den 25 maj 2011 (MEMO/09/491 och IP/09/1812). I dag har journumret 116 000 till fullo införts i endast 12 medlemsstater (det första landet som införde numret var Portugal 2007) och måste fortfarande göras fullt användbart i Österrike, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Finland, Tyskland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovenien och Sverige. I Storbritannien fungerar journumret bara delvis.

Dagens rapport är kommissionens sista uppmaning till medlemsstaterna att prioritera införandet av journumret för försvunna barn. Där identifieras hindren för införandet av journumret och dessutom presenteras praktiska lösningar för regeringar i de länder där tjänsten ännu inte är i bruk.

De två främsta hindren för ett fullständigt införande som kommissionen konstaterat är bristen på information till allmänheten och operatörer om att journumret finns och kostnaderna – både för att driva och ringa 116 000. För att komma till rätta med dessa problem lyfter kommissionen fram exempel på god praxis som bygger på erfarenheten i de länder där journumret är i bruk. Som exempel kan nämnas:

  • Flerspråkiga tjänster: I Rumänien erbjuds tjänsten också på franska, engelska och spanska. I Grekland erbjuds tjänsten också på engelska.

  • Målinriktad fortbildning organiseras för operatörer i Ungern, Spanien och Rumänien där personalen vanligen är socialarbetare och psykologer. Jouroperatörerna får fortbildning i förfaranderegler och hur man för samtal och bemöter känslor som ilska och panik hos den som ringer.

  • Samarbetsavtal mellan dem som tillhandahåller tjänsten och de nationella verkställande eller rättsliga myndigheterna kan effektivisera hanteringen av ärendet. Sådana avtal finns i Belgien, Spanien, Frankrike, Portugal och Rumänien.

Kommissionen föreslår att dessa exempel på bästa praxis används till att sammanställa en rad gemensamma miniminormer som ska garantera en tjänst av hög kvalitet inom hela EU, så att föräldrar och barn kan räkna med samma stöd, oberoende var de befinner sig.

Kommissionen kommer också att arrangera årliga högnivåmöten med berörda parter till dess att journumret är i bruk i samtliga 27 EU-länder. Mötena kommer att öka medvetenheten, möjliggöra utbyte av bästa praxis och visa på praktiska lösningar för att se till att journumret kommer i bruk och erbjuder en högkvalitativ tjänst. Dessa möten kommer att hållas omkring den 25 maj varje år för att markera De försvunna barens dag (International Missing Children’s Day) och att uttrycka solidaritet med försvunna barn och deras familjer.

Bakgrund

Den 15 februari 2007 antog kommissionen ett beslut som kräver att medlemsstaterna reserverar 116 000 som journummer för försvunna barn över hela EU (IP/07/188). Kommissionen har upprepade gånger uppmanat medlemsstaterna att snarast möjligt ta journumret i bruk (IP/08/1129).

Enligt de reviderade telekomreglerna som fastställdes 2009 (se MEMO/09/513), framför allt i artikel 27a i det ändrade direktivet om samhällsomfattande tjänster (direktiv 2009/136/EG), är medlemsstaterna skyldiga att göra allt de kan för att allmänheten senast den 25 maj 2011 ska ha tillgång till en tjänst med ett journummer dit man kan ringa och anmäla försvunna barn. Journumret ska vara 116 000.” Enligt samma direktiv ska medlemsländerna också ”säkerställa att medborgarna får tillräcklig information om att de tjänster som tillhandahålls via nummerserien 116 finns och om hur de ska användas, särskilt genom initiativ speciellt riktade till personer som reser mellan olika medlemsstater”.

För ytterligare upplysningar

Nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Missing Children Europe:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Hemsida för Neelie Kroes, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

State of implementation for 116000

Member State

116000

116000

116000

Assigned

Operational

Assigned to or operated by

Austria

 

 

Belgium

X

May
2009

Child FOCUS

Bulgaria

 

 

Cyprus

 

 

Czech Republic

 

 

Denmark

X

February 2009

TDC (Thora Center)

Estonia

 

 

Finland

 

 

France

X

May
2009

INA VEM Fédération nationale d'aide aux victimes

Germany

 

 

Greece

X

October 2008

The Smile of the Child

Hungary

X

June
2008

Kék Vonal

Ireland

 

 

Italy

X

May
2009

Telefono Azzuro

Latvia

 

 

Lithuania

 

 

Luxembourg

 

 

Malta

X

 

Malta Police Force

Netherlands

X

September 2008

Stichting de Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

Poland

X

March
2009

Telekomunikacja Polska S.A. / ITAKA – Centre for Missing People

Portugal

X

September 2007

Instituto de Apoio à Criança

Romania

X

May
2009

Rometelecom (Romanian Center for Missing and Sexually Exploited Children)

Slovakia

X

May
2009

Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

Slovenia

 

 

Spain

X

September 2010

Fundación ANAR

Sweden

 

 

United Kingdom

X

July 20101

Charity Missing People

1 :

Partially operational


Side Bar