Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1513

Bruksela, dnia 17 listopada 2010 r.

Komisja Europejska po raz ostatni wzywa 14 państw członkowskich do uruchomienia numeru interwencyjnego 116 000 w sprawie zaginionych dzieci

Komisja Europejska po raz ostatni wezwała dziś 14 państw członkowskich UE, by jak najszybciej uruchomiły telefon interwencyjny 116 000 w sprawie zaginionych dzieci. Dzięki linii interwencyjnej zaginione dzieci i ich rodzice w całej Unii mogą zgłaszać potrzebę pomocy pod tym samym numerem. Istnienie jednolitego numeru interwencyjnego pomoże dzieciom i rodzicom, którzy znaleźli się w kłopotach, znaleźć pomoc w chwili, gdy przebywają daleko od domu, np. podczas rodzinnych wakacji. W przyjętym dzisiaj sprawozdaniu Komisja podsumowała stan zaawansowania prac w poszczególnych państwach członkowskich, zaproponowała jednolite minimalne normy dotyczące jakości usługi w całej UE oraz dała państwom członkowskim ostatnią szansę na uruchomienie numeru interwencyjnego przed podjęciem ewentualnych kroków prawnych.

„Zaginięcie dziecka jest zawsze tragedią. Czasami może się też wiązać z zagrożeniem życia dziecka. Numer 116 000 zapewnia pomoc i wsparcie zaginionym dzieciom i ich rodzicom, potencjalnie może również uratować życie”, powiedziała Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji i komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Każde dziecko i każdy rodzic muszą teraz zapamiętać jeden numer telefoniczny zamiast 27 numerów krajowych. Wszyscy korzystający z numeru powinni również oczekiwać, że ich zgłoszenia będą tratowane w podobny sposób, niezależnie od tego, w którym z państw członkowskich zadzwonią pod numer 116. Wzywam państwa członkowskie, by dołożyły wszelkich starań na rzecz szybkiego uruchomienia linii interwencyjnej gwarantującej, że bezpieczeństwo dzieci będzie na pierwszym planie”.

Wiceprzewodnicząca Neelie Kroes, komisarz UE ds. agendy cyfrowej, dodała „Zaginięcie dziecka to traumatyczne doświadczenie – naszym obowiązkiem jest zapewnić najprostsze i najskuteczniejsze środki pomocy rodzicom i dzieciom, które znalazły się w takiej sytuacji. I o to właśnie chodzi w przypadku linii 116 000: to jeden prosty numer, pod który można dzwonić z dowolnego kraju UE. Państwa członkowskie, które nie uporały się jeszcze z uruchomieniem linii, powinny zmobilizować swoje wysiłki, aby numer interwencyjny 116 000 działał we wszystkich państwach UE”.

W 2007 r. Unia wdrożyła przepisy (decyzja Komisji 2007/116/WE) gwarantujące, że numer 116 000 będzie w całej UE zarezerwowany dla telefonów interwencyjnych do zgłaszania zaginięć dzieci i zapewniania ich rodzinom pomocy i wsparcia. Przyjęcie nowych unijnych przepisów telekomunikacyjnych w listopadzie 2009 r. zobowiązało państwa członkowskie do uruchomienia numeru interwencyjnego 116 000 do dnia 25 maja 2011 r. (MEMO/09/491, IP/09/1812).

W chwili obecnej numer 116 000 całkowicie uruchomiło zaledwie 12 państw członkowskich (jako pierwsza zrobiła to Portugalia w 2007 r.). Nie działa on natomiast w pełni w Austrii, Bułgarii, na Cyprze, w Estonii, Finlandii, Irlandii, na Litwie, Łotwie, w Luksemburgu, na Malcie, w Niemczech, Republice Czeskiej, Słowenii oraz Szwecji. W Zjednoczonym Królestwie numer działa obecnie częściowo.

Opublikowane dziś sprawozdanie stanowi ostatnie wezwanie Komisji w sprawie uruchomienia numeru interwencyjnego dla zaginionych dzieci i potraktowania tej kwestii priorytetowo. W sprawozdaniu wskazano również główne przeszkody utrudniające wprowadzenie numeru interwencyjnego oraz przedstawiono praktyczne rozwiązania, z których mogą skorzystać rządy tych państw członkowskich, które jeszcze go nie uruchomiły.

Komisja zidentyfikowała dwie podstawowe przeszkody: pierwszą z nich jest brak informacji o istnieniu numeru interwencyjnego, którą powinny otrzymywać władze publiczne i operatorzy, drugą stanowią koszty – zarówno koszty świadczenia usługi, jak i koszty połączeń z numerem 116 000. Aby zaradzić tym problemom Komisja przedstawiła przykłady dobrych praktyk opartych na doświadczeniach państw, które wdrożyły już tę usługę. Wśród nich znalazły się miedzy innymi:

  • Dostępność usługi w wielu językach: w Rumunii usługa świadczona jest w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim. W Grecji usługa dostępna jest również w języku angielskim.

  • Ukierunkowane szkolenia: takie szkolenia prowadzone są dla operatorów usługi w Hiszpanii, Rumunii i na Węgrzech, gdzie personel stanowią zazwyczaj pracownicy społeczni i psycholodzy. Osoby obsługujące numer interwencyjny są również szkolone w zakresie zasad proceduralnych, sposobu odbierania rozmów oraz radzenia sobie z emocjami rozmówcy, takimi jak złość czy panika.

  • Umowy o współpracy pomiędzy usługodawcami a organami ścigania lub sądowniczymi: mogą one usprawnić postępowanie w poszczególnych sprawach. Takie umowy zawarto w Belgii, Hiszpanii, Francji, Portugalii i Rumunii.

Komisja proponuje, aby w oparciu o najlepsze praktyki opracować jednolite minimalne normy gwarantujące wysoką jakość usługi w całej Unii Europejskiej, tak aby rodzice oraz dzieci – niezależnie od miejsca pobytu – mogli liczyć na taką samą pomoc.

Do momentu pełnego uruchomienia numeru interwencyjnego we wszystkich 27 państwach członkowskich UE Komisja będzie również organizować spotkania na wysokim szczeblu ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Pozwolą one podnieść poziom wiedzy, umożliwią wymianę najlepszych praktyk oraz pomogą w określeniu praktycznych narzędzi zapewniających skuteczne funkcjonowanie numeru interwencyjnego i wysoką jakość oferowanych usług. Na znak solidarności z zaginionymi dziećmi i ich rodzinami spotkania będą odbywać się około 25 maja każdego roku, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego.

Kontekst

W dniu 15 lutego 2007 r. Komisja przyjęła decyzję zobowiązującą państwa członkowskie do udostępnienia numeru 116 000 na potrzeby telefonu interwencyjnego w sprawie zaginięć dzieci w UE (IP/07/188). Komisja wielokrotnie wzywała państwa członkowskie do jak najszybszego uruchomienia tego numeru (IP/08/1129).

Zgodnie z unijnymi przepisami telekomunikacyjnym zmienionymi w 2009 r. (zob. MEMO/09/513), a zwłaszcza z art. 27a dyrektywy o usłudze powszechnej (dyrektywy 2009/136/WE) państwa członkowskie dołożą wszelkich starań, aby – nie później niż do 25 maja 2011 r. – „zapewnić obywatelom dostęp do specjalnej usługi telefonicznej umożliwiającej zgłaszanie przypadków zaginięcia dzieci. Linia ta jest udostępniana pod numerem 116000”. W tej samej dyrektywie zobowiązuje się również państwa członkowskie do zadbania o to, „aby obywatele zostali odpowiednio poinformowani o istnieniu usług z zakresu numeracyjnego zaczynającego się na 116 oraz o sposobach korzystania z tych usług, zwłaszcza poprzez inicjatywy skierowane w szczególności do osób podróżujących między państwami członkowskimi”.

Dodatkowe informacje:

Portal informacyjny w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa organizacji Missing Children Europe poświęcona zaginionym dzieciom:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Strona internetowa Viviane Reding, wiceprzewodniczącej Komisji i komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Strona internetowa Neelie Kroes, wiceprzewodniczącej Komisji oraz komisarz ds. agendy cyfrowej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

State of implementation for 116000

Member State

116000

116000

116000

Assigned

Operational

Assigned to or operated by

Austria

 

 

Belgium

X

May
2009

Child FOCUS

Bulgaria

 

 

Cyprus

 

 

Czech Republic

 

 

Denmark

X

February 2009

TDC (Thora Center)

Estonia

 

 

Finland

 

 

France

X

May
2009

INA VEM Fédération nationale d'aide aux victimes

Germany

 

 

Greece

X

October 2008

The Smile of the Child

Hungary

X

June
2008

Kék Vonal

Ireland

 

 

Italy

X

May
2009

Telefono Azzuro

Latvia

 

 

Lithuania

 

 

Luxembourg

 

 

Malta

X

 

Malta Police Force

Netherlands

X

September 2008

Stichting de Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

Poland

X

March
2009

Telekomunikacja Polska S.A. / ITAKA – Centre for Missing People

Portugal

X

September 2007

Instituto de Apoio à Criança

Romania

X

May
2009

Rometelecom (Romanian Center for Missing and Sexually Exploited Children)

Slovakia

X

May
2009

Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

Slovenia

 

 

Spain

X

September 2010

Fundación ANAR

Sweden

 

 

United Kingdom

X

July 20101

Charity Missing People

1 :

Partially operational


Side Bar