Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1513

Briuselis, 2010 m. lapkričio 17 d.

Europos Komisija paskutinį kartą ragina 14 valstybių narių aktyvuoti karštąją pranešimų apie dingusius vaikus liniją 116 000

Šiandien Europos Komisija paskutinį kartą paragino 14 ES valstybių narių imtis veiksmų, kad visoje Europoje kuo greičiau pradėtų veikti karštoji pranešimų apie dingusius vaikus linija 116 000. Karštoji linija – tai vienas numeris, skirtas dingusiems vaikams ir jų tėvams, kuriuo galima skambinti ir kreiptis pagalbos visoje ES. Įdiegus bendrą karštosios linijos numerį nelaimėje atsidūrę vaikai ir tėvai galės sulaukti pagalbos būdami išvykę, pavyzdžiui, šeimos atostogų metu. Šiandien priimtoje ataskaitoje Komisija apžvelgia padėtį valstybėse narėse, siūlo bendrus minimalius šios paslaugos kokybės reikalavimus visoje ES ir suteikia valstybėms narėms paskutinę galimybę įdiegti karštąją liniją, prieš imdamasi teisinių priemonių.

„Vaiko dingimas – visada tragedija, o tam tikrais atvejais jo gyvybei net gali grėsti pavojus. Numeriu 116 000 teikiama pagalba ir parama; tai gali būti gyvybiškai svarbi linija, skirta dingusiems vaikams ir jų tėvams,“ – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. – „Vaikams ir tėvams reikės prisiminti tik vieną, o ne 27 skirtingus nacionalinius numerius. Piliečiams svarbu, kad jų prašymai būtų tvarkomi vienodai, kad ir kur Europoje jie surinktų numerį 116. Raginu valstybes nares imtis visų būtinų priemonių, kad karštoji linija būtų įdiegta kuo greičiau, teikiant pirmenybę vaikų saugai ir saugumui.“

Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos narė Neelie Kroes pridūrė: „Vaiko dingimas – nepaprastai sunki patirtis. Privalome padėti tokioje padėtyje atsidūrusiems tėvams ir vaikams, jiems suteikdami kuo paprastesnių ir veiksmingesnių priemonių. Būtent to ir siekiama linija 116 000 – kad būtų vienas trumpas telefono numeris, kuriuo būtų galima skambinti iš bet kurios Europos šalies. Todėl vėluojančios valstybės narės turi sustiprinti pastangas, kad numeris 116 000 pradėtų veikti visoje ES.“

2007 m. ES jau sukūrė taisykles (Komisijos sprendimas 2007/116/EB), pagal kurias visos ES šalys turi rezervuoti numerį 116 000 karštajai linijai, skirtai pranešti apie dingusius vaikus ir teikti konsultacijas bei pagalbą jų šeimoms. 2009 m. lapkričio mėn. priėmus naująsias ES telekomunikacijų taisykles, ES valstybės narės privalo užtikrinti, kad karštoji linija 116 000 pradėtų veikti iki 2011 m. gegužės 25 d. (MEMO/09/491, IP/09/1812). Šiandien karštoji linija 116 000 visiškai įdiegta tik 12 valstybių narių (pirmoji 2007 m. liniją įdiegė Portugalija); ji vis dar turi būti iki galo įdiegta Austrijoje, Bulgarijoje, Kipre, Čekijoje, Estijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Slovėnijoje ir Švedijoje. Šiuo metu ji tik iš dalies veikia Didžiojoje Britanijoje.

Šiandien priimtoje ataskaitoje Komisija paskutinį kartą ragina valstybes nares prioritetine tvarka įdiegti karštąją pranešimų apie dingusius vaikus liniją. Joje taip pat nurodomos karštosios linijos diegimo problemos ir teikiama praktinių sprendimų vyriausybėms, kurios numerio dar neįdiegė.

Komisija nustatė dvi pagrindines problemas, susijusias su galutiniu linijos įdiegimu: visuomenei ir operatoriams skirtos informacijos apie karštąją liniją trūkumas ir su 116 000 numerio paslaugos teikimu ir skambinimu šiuo numeriu susijusios išlaidos. Kad šios problemos būtų sprendžiamos, Komisija pateikia šalių, kuriose karštoji linija jau veikia, gerosios praktikos pavyzdžių. Minėtini šie projektai:

  • Daugiakalbis paslaugos teikimas: Rumunijoje paslauga teikiama ir prancūzų, anglų bei ispanų kalbomis. Graikijoje paslauga taip pat teikiama anglų kalba.

  • Tiksliniai mokymai operatoriams rengiami Vengrijoje, Ispanijoje ir Rumunijoje, kur personalas dažniausiai yra socialiniai darbuotojai ir psichologai. Karštosios linijos operatoriams rengiami mokymai apie tvarkos taisykles, apie tai, kaip atsakyti į skambučius ir reaguoti į skambinančiojo emocijas, pavyzdžiui, pyktį ir paniką.

  • Dėl paslaugos teikėjų ir nacionalinių vykdymo užtikrinimo ir (arba) teisminių institucijų bendradarbiavimo susitarimų bylų nagrinėjimas gali būti veiksmingesnis. Tokie susitarimai pasirašyti Belgijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje ir Rumunijoje.

Komisija siūlo pasinaudoti šia geriausia praktika rengiant bendrus minimalius standartus, kuriais visoje ES būtų garantuojamos aukštos kokybės paslaugos, kad tėvams ir vaikams būtų teikiama vienoda pagalba, kad ir kur jie būtų.

Komisija taip pat kasmet rengs aukšto lygio susitikimus su visomis suinteresuotosiomis šalimis, kol karštoji linija pradės veikti visose 27 ES šalyse. Susitikimuose bus didinamas informuotumas, keičiamasi gerąja praktika ir nustatomos praktinės priemonės karštosios linijos veikimui užtikrinti ir aukštos kokybės paslaugoms teikti. Šie susitikimai bus rengiami kasmet apie gegužės 25 d. siekiant pažymėti Tarptautinę dingusių vaikų dieną ir parodyti solidarumą su dingusiais vaikais ir jų šeimomis.

Pagrindiniai faktai

2007 m. vasario 15 d. Komisija priėmė sprendimą, kuriuo valstybės narės įpareigojamos rezervuoti numerį 116 000 karštajai pranešimų apie vaikus linijai visoje ES (IP/07/188). Komisija nuolatos ragino valstybes nares užtikrinti, kad šis numeris pradėtų kuo greičiau veikti (IP/08/1129).

Pagal 2009 m. atnaujintas telekomunikacijų taisykles (žr. MEMO/09/513) ir visų pirma Universaliųjų paslaugų direktyvos (Direktyva 2009/136/EB) 27a straipsnį valstybės narės turi ne vėliau kaip iki 2011 m. gegužės 25 d. užtikrinti, kad piliečiams būtų suteikta galimybė naudotis pranešimų apie dingusius vaikus karštosios telefono linijos paslaugomis. Karštosios telefono linijos numeris yra 116 000. Pagal tą pačią direktyvą valstybės narės privalo užtikrinti, „kad piliečiai būtų pakankamai informuoti apie „116“ serijos telefono numeriais teikiamas paslaugas ir naudojimąsi jomis, visų pirma priemones, konkrečiai skirtas asmenims, keliaujantiems iš vienos valstybės narės į kitą“.

Daugiau informacijos

Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

„Missing Children Europe“ („Dingę vaikai Europoje“):

http://www.missingchildreneurope.eu/

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Neelie Kroes interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

State of implementation for 116000

Member State

116000

116000

116000

Assigned

Operational

Assigned to or operated by

Austria

 

 

Belgium

X

May
2009

Child FOCUS

Bulgaria

 

 

Cyprus

 

 

Czech Republic

 

 

Denmark

X

February 2009

TDC (Thora Center)

Estonia

 

 

Finland

 

 

France

X

May
2009

INA VEM Fédération nationale d'aide aux victimes

Germany

 

 

Greece

X

October 2008

The Smile of the Child

Hungary

X

June
2008

Kék Vonal

Ireland

 

 

Italy

X

May
2009

Telefono Azzuro

Latvia

 

 

Lithuania

 

 

Luxembourg

 

 

Malta

X

 

Malta Police Force

Netherlands

X

September 2008

Stichting de Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

Poland

X

March
2009

Telekomunikacja Polska S.A. / ITAKA – Centre for Missing People

Portugal

X

September 2007

Instituto de Apoio à Criança

Romania

X

May
2009

Rometelecom (Romanian Center for Missing and Sexually Exploited Children)

Slovakia

X

May
2009

Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

Slovenia

 

 

Spain

X

September 2010

Fundación ANAR

Sweden

 

 

United Kingdom

X

July 20101

Charity Missing People

1 :

Partially operational


Side Bar