Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1513

Брюксел, 17 Ноември 2010 г.

Европейската комисия отправя последна покана до 14 държави-членки да активират гореща телефонна линия за изчезнали деца — 116 000

Европейската комисия отправи днес последна покана до 14 държави-членки на ЕС за откриване във възможно най-кратък срок на гореща телефонна линия за изчезнали деца — 116 000, която се предвижда да работи на територията на цяла Европа. Горещата телефонна линия предоставя възможност на изчезнали деца и техните родители да се обадят за помощ, където и да се намират в ЕС, на един единствен номер. Единната гореща телефонна линия ще помогне на деца и родители в беда да получат помощ, когато са далече от дома, като например по време на семейни ваканции. В приетия днес доклад Комисията прави преглед на ситуацията в държавите-членки, като предлага общи минимални изисквания за качеството на услугата в рамките на ЕС и дава на държавите-членки последен шанс да пуснат в експлоатация горещата телефонна линия преди приемането на законодателни мерки.

„Изчезването на дете винаги е трагично събитие, а в някои случаи животът на детето може да е изложен на риск. Телефонен номер 116 000 предлага помощ и подкрепа на изчезнали деца и техните родители, а понякога и възможност за спасение“, заяви Вивиан Рединг, зам.-председател и комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството. „Всяко дете и всеки родител трябва да запомнят само един вместо 27 национални телефонни номера. Гражданите могат да очакват също така, че техните молби ще бъдат разглеждани по еднакъв начин, независимо от това къде в Европа са се обадили на горещата телефонна линия 116. Призовавам държавите-членки да положат всички усилия за навременното откриване на горещата телефонна линия и по този начин да поставят на първо място безопасността и сигурността на децата.“

Заместник-председателят Нели Крус, комисар на ЕС по цифровите технологии, добави: „Изчезването на дете е тежко преживяване, затова ние сме длъжни да осигурим най-лесните и най-ефективните средства, за да помогнем на родителите и децата в подобна ситуация. Идеята на телефонен номер 116 000 е следната: един кратък телефонен номер, на който можете да се обадите, независимо в коя европейска държава се намирате. Ето защо забавилите се държави-членки трябва да настигнат другите, така че номер 116 000 да заработи в целия ЕС.“

През 2007 г. ЕС въведе правила (Решение 2007/116/ЕО на Комисията), за да се гарантира, че в целия ЕС номер 116 000 е запазен за нуждите на гореща телефонна линия за съобщаване на случаи на изчезнали деца и за предоставяне на инструкции и подкрепа на техните семейства. С приемането на новите правила на ЕС за телекомуникациите през ноември 2009 г. държавите-членки на ЕС се задължават да положат всички усилия, за да гарантират, че горещата телефонна линия 116 000 ще бъде активирана до 25 май 2011 г. (MEMO/09/491, IP/09/1812). Към настоящия момент горещата телефонна линия 116 000 е въведена изцяло само от 12 държави-членки (Португалия е първата държава, въвела номера през 2007 г.), като предстои нейното въвеждане в Австрия, България, Германия, Естония, Ирландия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Словения, Чехия, Финландия и Швеция. Понастоящем във Великобритания линията функционира само частично.

Днешният доклад е последната покана на Комисията към държавите-членки да въведат приоритетно горещия телефонен номер за изчезнали деца. В него са посочени също трудностите при откриването на линията, като се предоставят практически решения на правителствата, които все още не са въвели в експлоатация телефонния номер.

Двете основни пречки за цялостното изпълнение, посочени от Комисията, са лошата осведоменост за съществуването на горещата линия сред обществото и телефонните оператори и цената както за експлоатация, така и за обаждане на номер 116 000. За преодоляване на тези проблеми Комисията посочва примери за добри практики, почерпени от опита на държавите, които вече са въвели горещата телефонна линия. Например:

  • предоставяне на многоезикова услуга: в Румъния услугата е достъпна на френски, английски и испански език. В Гърция услугата се предлага също и на английски език;

  • за операторите в Унгария, Испания и Румъния се организират целеви обучения, като служителите са обикновено социални работници и психолози. Операторите на горещата телефонна линия преминават обучение за правилата за работа и как да отговарят на обажданията, така че да се справят с емоциите на обаждащия се като гняв и паника;

  • споразуменията за сътрудничество между доставчиците на услуги и националните полицейски и/или съдебни власти могат да допринесат за повишаване на ефективността при разглеждане на случаите. Подобни споразумения съществуват в Белгия, Португалия, Румъния, Испания и Франция.

Въз основа на тези практики, Комисията предлага да бъдат създадени общи минимални стандарти, с което да се гарантира високото качеството на услугата в целия Европейски съюз, така че родители и деца да могат да разчитат на една и съща помощ, независимо от това къде се намират.

Комисията ще организира също така всяка година срещи на високо равнище със заинтересованите страни, докато горещата телефонна линия не заработи във всичките 27 държави-членки на ЕС. Срещите ще допринесат за повишаване на осведомеността, ще позволят обмена на добри практики и установяването на практически инструменти, така че да се гарантира функционирането на линията и високото качество на услугата. Тези срещи ще се провеждат всяка година около 25 май, за да се отбележи Международният ден на изчезналите деца и като израз на солидарност с изчезналите деца и техните семейства.

Контекст

На 15 февруари 2007 г. Комисията прие решение, за резервиране на национален телефонен номер 116 000 като гореща линия за изчезнали деца в целия ЕС (IP/07/188). Комисията няколкократно прикани държавите-членки да пуснат в най-кратък срок в експлоатация този номер (вж. IP/08/1129).

В рамките на преразгледаните правила за телекомуникациите, одобрени през 2009 г. (вж. MEMO/09/513), и по-специално член 27а от Директивата относно универсалната услуга (Директива 2009/136/ЕО), държавите-членки са задължени не по-късно от 25 май 2011 г. да „полагат всички възможни усилия, за да гарантират достъпа на гражданите до услугата, поддържаща гореща линия за съобщаване за изчезнали деца. Горещата линия е достъпна на номер 116 000.“ В тази директива се изисква също така държавите-членки да „гарантират, че гражданите получават адекватна информация за съществуването и използването на услугите, предоставяни в номерационния обхват, започващ със „116“, в частност чрез инициативи, които са специално насочени към лица, пътуващи между държави-членки.“

За повече информация:

Новини по въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Missing Children Europe:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Уебстраница на Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията и комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Уебсайт на Нели Крус, заместник-председател и комисар по цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ПРИЛОЖЕНИЕ

State of implementation for 116000

Member State

116000

116000

116000

Assigned

Operational

Assigned to or operated by

Austria

 

 

Belgium

X

May
2009

Child FOCUS

Bulgaria

 

 

Cyprus

 

 

Czech Republic

 

 

Denmark

X

February 2009

TDC (Thora Center)

Estonia

 

 

Finland

 

 

France

X

May
2009

INA VEM Fédération nationale d'aide aux victimes

Germany

 

 

Greece

X

October 2008

The Smile of the Child

Hungary

X

June
2008

Kék Vonal

Ireland

 

 

Italy

X

May
2009

Telefono Azzuro

Latvia

 

 

Lithuania

 

 

Luxembourg

 

 

Malta

X

 

Malta Police Force

Netherlands

X

September 2008

Stichting de Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)

Poland

X

March
2009

Telekomunikacja Polska S.A. / ITAKA – Centre for Missing People

Portugal

X

September 2007

Instituto de Apoio à Criança

Romania

X

May
2009

Rometelecom (Romanian Center for Missing and Sexually Exploited Children)

Slovakia

X

May
2009

Orange SK (Slovak Board of UNICEF)

Slovenia

 

 

Spain

X

September 2010

Fundación ANAR

Sweden

 

 

United Kingdom

X

July 20101

Charity Missing People

1 :

Partially operational


Side Bar