Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/101512

Bryssel den 17 november 2010

Energiinfrastruktur: Kommissionen föreslår prioriterade korridorer för elnät och gasledningar

I dag lägger EU-kommissionen fram sina energiinfrastrukturprioriteringar för de kommande tjugo åren med syftet att näten ska vara fullt rustade för vårt århundrade. I meddelandet fastställer kommissionen prioriterade EU-korridorer för transport av el, gas och olja. Prioriteringarna kommer att utgöra grunden för framtida tillstånd och finansieringsbeslut om konkreta EU-projekt.

– Energiinfrastrukturen är nyckeln till alla våra energimål, från trygg energiförsörjning, integration av förnybara energikällor och energieffektivitet till en väl fungerade inre marknad, säger Günther Oettinger, EU-kommissionär med ansvar för energifrågor. Det är därför av största vikt att vi samlar våra resurser och påskyndar genomförandet av prioriterade EU-projekt.

I meddelandet fastställs ett begränsat antal prioriterade EU-korridorer som snabbt behöver utvecklas för att uppfylla EU:s politiska mål när det gäller konkurrenskraft, hållbarhet och tryggad försörjning genom att ansluta de EU-länder som nästan är isolerade från andra europeiska energimarknader, kraftigt stärka befintliga gränsöverskridande förbindelser och integrera förnybar energi i nätet. På grundval av dessa fördefinierade korridorer kommer konkreta projekt av europeiskt intresse att identifieras 2012 som ska kunna få EU-finansiering och byggnadstillstånd, bl.a. med en tidsfrist för det slutliga beslutet, samtidigt som full respekt för EU-lagstiftningen garanteras, särskilt på miljöområdet och i fråga om allmänhetens deltagande. För planeringen och genomförandet av dessa projekt förordar kommissionen regionalt samarbete mellan länder. Vidare fastställs i meddelandet mål på längre sikt som exempelvis europeiska motorvägar för el.

I elsektorn har fyra prioriterade EU-korridorer fastställts:

  • Ett nät för havsbaserad vindkraft i Nordsjön och förbindelse till Nord- och Centraleuropa för transport av el som producerats i vindparker till havs för konsumenter i storstäder och för ellagring i vattenkraftverk i Alperna och de nordiska länderna.

  • Förbindelser i sydvästra Europa för transport av vind-, sol- och vattenkraft till resten av kontinenten.

  • Förbindelser i centrala Östeuropa och Sydösteuropa till stöd för regionala nät.

  • Integration av den baltiska energimarknaden i den europeiska marknaden.

I gassektorn har tre prioriterade EU-korridorer fastställts:

  • Södra korridoren för direkt transport av gas från Kaspiska havet till Europa i syfte att diversifiera gaskällorna.

  • Integration av den baltiska energimarknaden och förbindelse till Central- och Sydösteuropa.

  • Nordsydlig korridor i Västeuropa för att undanröja flaskhalsar och möjliggöra optimal användning av möjliga externa leveranser.

Bakgrund

EU ska minska utsläppen av växthusgaser med 20 % fram till 2020, öka andelen förnybar energi till 20 % av den slutliga energiförbrukningen och öka energieffektiviteten med 20 %. För att uppnå dessa energi- och klimatmål måste 200 miljarder euro investeras bara i energitransport, gasledningar och elnät. Endast en del av dessa investeringar väntas komma från den privata sektorn, vilket innebär att 100 miljarder euro måste komma från annat håll.

Mer information

Se även MEMO/10/582 för mer information.

Mer information om meddelandet om energiinfrastruktur finns på:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm


Side Bar