Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1512

Bruselj, 17. novembra 2010

Energetska infrastruktura: Komisija predlaga prednostne koridorje EU za električna omrežja in plinovode

Evropska komisija je danes predstavila prednostne naloge na področju energetske infrastrukture za naslednji dve desetletji, da bi se omrežja pripravilo na 21. stoletje. V sporočilu je določila prednostne koridorje EU za transport električne energije, plina in nafte. Te prednostne naloge bodo podlaga za izdajo dovoljenj v prihodnosti in finančne odločitve o konkretnih projektih EU.

Komisar za energetiko Günther Oettinger je povedal: „Energetska infrastruktura je bistvena za vse naše energetske cilje: od zanesljivosti oskrbe, integracije obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti do pravilnega delovanja notranjega trga. Zato je pomembno, da združimo svoje vire in pospešimo uresničevanje prednostnih projektov EU.“

Sporočilo določa omejeno število prednostnih koridorjev EU, ki jih je nujno treba razviti za uresničitev ciljev politike Evropske unije glede konkurenčnosti, trajnosti in zanesljivosti oskrbe s povezanjem držav članic, ki so skoraj izolirane od drugih evropskih energetskih trgov, močno okrepitvijo obstoječih čezmejnih povezav in vključitvijo obnovljive energije v omrežje. Na podlagi teh vnaprej določenih koridorjev bodo leta 2012 opredeljeni konkretni predlogi v evropskem interesu, ki bodo dobili finančna sredstva EU in gradbena dovoljenja, vključno z rokom za končno odločitev, hkrati pa bodo zagotavljali popolno spoštovanje prava EU, zlasti okoljske zakonodaje, in javno udeležbo. Pri načrtovanju in izvajanju teh projektov daje Komisija prednost regionalnemu sodelovanju med državami. V sporočilu je opredelila tudi dolgoročnejše cilje, kot so „evropske električne avtoceste“.

Za sektor električne energije so določeni štirje prednostni koridorji EU:

  • omrežje na Severnem morju ter povezava s severno in srednjo Evropo za prenos električne energije od vetrnih elektrarn na morju k potrošnikom v velikih mestih ter za skladiščenje električne energije v hidroelektrarnah v Alpah in nordijskih državah;

  • povezave v jugozahodni Evropi za prenos električne energije od vetrnih in sončnih elektrarn ter hidroelektrarn preostali celini;

  • povezave v srednjevzhodni in jugovzhodni Evropi za okrepitev regionalnega omrežja.

  • vključitev baltskega energetskega trga v evropski trg.

Za sektor plina so določeni trije prednostni koridorji EU:

  • južni koridor za prenos plina neposredno od Kaspijskega morja v Evropo za razpršitev virov plina;

  • vključitev baltskega energetskega trga ter povezava s srednjo in jugovzhodno Evropo;

  • koridor sever-jug v zahodni Evropi za odpravo notranjih ozkih grl in da se omogoči najboljša uporaba možnih zunanjih dobav.

Ozadje:

EU se je zavezala, da bo do leta 2020 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 20 %, povečala delež obnovljive energije na 20 % končne porabe energije in izboljšala energetsko učinkovitost za 20 %. Za izpolnitev teh energetskih in podnebnih ciljev je treba samo v prenos energije, tj. v plinovode in električna omrežja, vložiti 200 milijard EUR. Po ocenah bo iz zasebnega sektorja prišel samo del teh sredstev, kar pomeni finančni primanjkljaj v višini 100 milijard EUR.

Dodatne informacije:

Za dodatne informacije glej tudi MEMO/10/582.

Več informacij o sporočilu o energetski infrastrukturi je na voljo na:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm


Side Bar