Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1512

V Bruseli 17. novembra 2010

Energetická infraštruktúra: Komisia navrhuje prioritné koridory EÚ pre elektroenergetické sústavy a plynovody

Európska komisia dnes predstavila svoje priority v oblasti energetickej infraštruktúry na budúce dve desaťročia, ktorých cieľom je pripraviť siete na 21. storočie. V oznámení Komisia vymedzuje prioritné koridory EÚ na prepravu elektriny, plynu a ropy. Toto zmapovanie priorít bude základom udeľovania povolení konkrétnym projektom EÚ a rozhodovania o ich financovaní v budúcnosti.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger uviedol: „Energetická infraštruktúra je kľúčom k dosiahnutiu všetkých našich cieľov v energetike: od bezpečnosti dodávok, integrácie energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti po riadne fungovanie vnútorného trhu. Preto je nevyhnutné, aby sme dali dohromady naše zdroje a zrýchlili realizáciu prioritných projektov EÚ.

V oznámení sa vymedzuje obmedzený počet prioritných koridorov EÚ, ktorých okamžitý rozvoj je potrebný na splnenie politických cieľov Európskej únie, ktorými sú konkurencieschopnosť, udržateľnosť a bezpečnosť dodávok, prostredníctvom prepojenia členských štátov, ktoré sú takmer izolované od ostatných európskych trhov s energiou, výrazného posilnenia existujúcich cezhraničných prepojení a integrácie energie z obnoviteľných zdrojov do siete. V roku 2012 budú na základe týchto vopred vymedzených koridorov určené konkrétne projekty „európskeho záujmu“, ktoré bude financovať a ktorým bude udeľovať stavebné povolenia EÚ, vrátane obdobia na prijatie konečného rozhodnutia, pričom sa zabezpečí rešpektovanie všetkých právnych predpisov EÚ, najmä o životnom prostredí, a účasť celej verejnosti. V rámci plánovania a realizácie týchto projektov uprednostňuje Komisia regionálnu spoluprácu medzi krajinami. Ďalej sa v oznámení stanovujú dlhodobé ciele, akými sú „európske elektroenergetické diaľnice“.

V elektroenergetike sú vymedzené štyri prioritné koridory EÚ:

  • príbrežná rozvodná a prenosová sústava pri Severnom mori a prepojenie so severnou a strednou Európou na prepravu elektriny vyrobenej v príbrežných veterných parkoch k spotrebiteľom vo veľkých mestách a na uskladnenie elektriny v hydroelektrárňach v Alpách a severských krajinách;

  • prepojenia v juhozápadnej Európe na prepravu elektriny vyrobenej z veternej, slnečnej a vodnej energie do ostatných častí kontinentu;

  • prepojenia v stredovýchodnej a v juhovýchodnej Európe posilňujúce regionálnu sieť;

  • integrácia pobaltského energetického trhu do európskeho trhu.

V plynárenstve sú vymedzené tri prioritné koridory EÚ:

  • južný koridor, cez ktorý sa na účely diverzifikácie zdrojov plynu prepraví plyn priamo z Kaspického mora do Európy;

  • integrácia pobaltského energetického trhu a prepojenie so strednou a juhovýchodnou Európou;

  • severojužný koridor v západnej Európe na odstránenie vnútorných prekážok a umožnenie maximálneho využitia možných vonkajších dodávok.

Kontext:

EÚ sa zaviazala, že do roku 2020 zníži množstvo emisií skleníkových plynov o 20 %, že zvýši podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 20 % konečnej spotreby energie a že zvýši energetickú efektívnosť o 20 %. Aby sa tieto ciele v oblasti energetiky a klímy splnili, treba investovať približne 200 miliárd EUR iba do samotnej prepravy energie, do plynovodov a elektroenergetických sústav. Podľa odhadov bude iba časť tejto sumy pochádzať zo súkromného sektora a chýbať bude 100 miliárd EUR.

Ďalšie informácie:

Ďalšie informácie nájdete v MEMO/10/582.

Viac informácií o oznámení o energetickej infraštruktúre nájdete ma webovej stránke: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm


Side Bar