Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1512

Brussel, 17 november 2010

Energie-infrastructuur: Commissie stelt Europese prioriteitscorridors voor elektriciteitsnetten en gaspijpleidingen voor

De Europese Commissie heeft vandaag haar prioriteiten op het gebied van energie-infrastructuur voor de volgende twee decennia gepresenteerd, die gericht zijn op het geschikt maken van netwerken voor de 21e eeuw. In de mededeling bepaalt de Commissie Europese prioriteitscorridors voor het transport van elektriciteit, gas en olie. Deze prioriteitenkaart zal in de toekomst als basis dienen om in verband met concrete projecten vergunningen te verlenen en financieringsbesluiten te nemen.

Günther Oettinger, commissaris voor Energie, zei hierover: "Energie-infrastructuur is bepalend voor al onze energiedoelstellingen, gaande van voorzieningszekerheid, de integratie van hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie tot de goede werking van de interne markt. Het is bijgevolg essentieel dat wij onze middelen samenvoegen en de realisatie van Europese prioriteitsprojecten versnellen."

In de mededeling wordt een beperkt aantal Europese prioriteitscorridors bepaald die urgent ontwikkeling behoeven om de Europese beleidsdoelstellingen concurrentievermogen, duurzaamheid en voorzieningszekerheid te bereiken door die lidstaten welke bijna geïsoleerd zijn van andere Europese energiemarkten te verbinden, door bestaande grensoverschrijdende koppelingen aanzienlijk te versterken en door hernieuwbare energie in het netwerk te integreren. Op basis van deze vooraf bepaalde corridors zullen in 2012 concrete projecten van "Europees belang" die in aanmerking komen voor Europese financiering en bouwvergunningen alsook een termijn voor een eindbesluit worden vastgesteld met inachtneming van het EU-recht, met name de milieuwetgeving en publieke-inspraakprocedures. Bij de planning en uitvoering van deze projecten bevordert de Commissie regionale samenwerking tussen landen. Verder worden langeretermijndoelstellingen zoals "Europese elektriciteitssnelwegen" bepaald.

In de elektriciteitssector worden vier Europese prioriteitscorridors vastgesteld:

  • Een offshore net in de noordelijke zeeën en verbinding naar Noord- en Centraal-Europa voor het vervoeren van door offshore windparken geproduceerde elektriciteit naar consumenten in grote steden en voor het opslaan van elektriciteit in waterkrachtcentrales in de Alpen en de Noord-Europese landen.

  • Koppelingen in Zuidwest-Europa voor het vervoeren van elektriciteit uit wind, zonne-energie, waterkracht naar de rest van het continent.

  • Verbindingen in centraal Oost- en Zuidoost-Europa ter versterking van het regionale netwerk.

  • Integratie van de Baltische energiemarkt in de Europese markt.

In de gassector worden drie Europese prioriteitscorridors vastgesteld:

  • De zuidelijke corridor voor het rechtstreeks leveren van gas van de Kaspische Zee naar Europa om de gasbronnen te diversifiëren.

  • Integratie van de Baltische energiemarkt en verbinding met Centraal- en Zuidoost-Europa.

  • De noord-zuidcorridor in West-Europa om interne bottlenecks op te heffen en optimaal gebruik van mogelijke externe voorziening mogelijk te maken.

Achtergrond:

De EU heeft zich ertoe verbonden tegen 2020 de broeikasgasemissies met 20% te verminderen, het aandeel hernieuwbare energie tot 20% van het finale energieverbruik te verhogen en de energie-efficiëntie met 20% te verhogen. Om aan deze energie- en klimaatdoelstellingen te voldoen, moet alleen al in het energievervoer, in gaspijpleidingen en elektriciteitsnetten ongeveer 200 miljard euro worden geïnvesteerd. Naar schatting zal slechts een deel hiervan door de marktsector worden opgebracht waardoor er een financieel gat van 100 miljard euro te stoppen blijft.

Verdere informatie:

Voor meer informatie, zie ook MEMO/10/582.

Meer informatie over de mededeling inzake energie-infrastructuur is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm


Side Bar