Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1512

Briselē, 2010. gada 17. novembrī

Enerģētikas infrastruktūra. Komisija ierosina ES elektrotīklu un gāzes cauruļvadu prioritāros koridorus

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar nākamo divdesmit gadu enerģētikas infrastruktūras prioritātēm, kuru mērķis ir pielāgot tīklus 21. gadsimta vajadzībām. Paziņojumā Komisija ir uzskaitījusi ES prioritāros koridorus elektroenerģijas, gāzes un naftas transportēšanai. Prioritāšu karti turpmāk izmantos, pieņemot lēmumus par atļauju un finansējuma piešķiršanu konkrētiem ES projektiem.

Eiropas enerģētikas komisārs Ginters Etingers saka: "Tikai ar atbilstošu infrastruktūra mēs varam sasniegt savus mērķus enerģētikā — no apgādes drošības, atjaunojamo energoavotu integrācijas un energoefektivitātes līdz pat iekšējā tirgus netraucētai darbībai. Tāpēc ir svarīgi sakopot resursus un paātrināt ES prioritāro projektu realizāciju.”

Paziņojumā ir iezīmēti konkrēti ES prioritārie koridori, kas ir jāizveido steidzami, lai varētu sasniegt Eiropas Savienības politikas mērķus — konkurētspēju, ilgtspēju un apgādes drošību —, savienojot no citiem Eiropas enerģijas tirgiem praktiski izolētās dalībvalstis, ievērojami paplašinot pašreizējos pārrobežu savienojumus un integrējot tīklā no atjaunojamiem resursiem ražotu enerģiju. Pamatojoties uz šiem izvēlētajiem koridoriem, 2012. gadā tiks apzināti konkrēti „Eiropas intereses” projekti, kas varēs izmantot ES finansējuma un būvatļauju priekšrocības, tostarp noteiktu galīgā lēmuma termiņu, vienlaikus pilnībā ievērojot ES tiesību aktu prasības, jo īpaši attiecībā uz vides aizsardzību un sabiedrības līdzdalību. Plānojot un realizējot minētos projektus, Komisija dod priekšroku reģionālai sadarbībai starp valstīm. Paziņojumā izklāstīti arī ilgtermiņa mērķi vēlākai īstenošanai, piemēram, Eiropas elektroenerģijas maģistrāles.

Elektroenerģijas nozarē ir paredzēti četri ES prioritārie koridori.

  • Jūras energotīkls ziemeļu jūrās un savienojums ar Ziemeļeiropu un Centrāleiropu, lai transportētu jūras vēja parkos saražoto elektroenerģiju pie patērētājiem lielajās pilsētās un uzglabātu enerģiju hidroelektrostacijās Alpos un Ziemeļvalstīs.

  • Starpsavienojumi Dienvidrietumeiropā, pa kuriem vēja un saules elektroenerģija un hidrostacijās ražotā enerģija tiks pievadīta pārējam kontinentam.

  • Savienojumi Eiropas centrālajā austrumu daļā un dienvidaustrumu daļā, lai pilnveidotu reģionālo tīklu.

  • Baltijas enerģētikas tirgus integrācija Eiropas tirgū.

Gāzes nozarē ir paredzēti četri ES prioritārie koridori.

  • Dienvidu koridors, pa kuru gāze tiks transportēta no Kaspijas jūras taisni uz Eiropu, un tādējādi dažādosies gāzes piegādes avoti.

  • Baltijas enerģētikas tirgus integrācija un savienojums ar Eiropas centrālo un dienvidaustrumu daļu.

  • Ziemeļu-dienvidu koridors Rietumeiropā, lai uzbūvētu trūkstošās savienojumu jaudas un ļautu optimāli izmantot iespējamās ārējās piegādes.

Vispārīga informācija

ES ir apņēmusies līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 20 %, palielināt no atjaunojamiem resursiem ražotās enerģijas īpatsvaru galapatēriņā līdz 20 % un paaugstināt energoefektivitāti par 20 %. Lai sasniegtu šos enerģētikas un klimata nozares mērķus, enerģijas transportēšanā — gāzes cauruļvados un elektrotīklos — vien jāinvestē ap 200 miljardiem eiro. Tiek lēsts, ka privātais sektors piešķirs tikai daļu vajadzīgā finansējuma, un vēl trūks 100 miljardu eiro.

Plašāka informācija

Plašāka informācija publicēta arī MEMO/10/582.

Sīkākas ziņas par enerģētikas infrastruktūras paziņojumu publicētas

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm


Side Bar