Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1512

Briuselis, 2010 m. lapkričio 17 d.

Energetikos infrastruktūra. Komisija siūlo prioritetinius ES elektros tinklų ir dujotiekių koridorius

Šiandien Europos Komisija pristatė ateinančių dviejų dešimtmečių energetikos infrastruktūros prioritetus, kuriais siekiama energetikos tinklus pritaikyti prie XXI a. poreikių. Komunikate Komisija numato ES elektros tinklų, dujotiekių ir naftotiekių prioritetinius koridorius. Remiantis prioritetų planu ateityje bus galima išduoti konkrečių ES projektų leidimus ir priimti jų finansavimo sprendimus.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Energetikos infrastruktūra labai svarbi siekiant visų mūsų energetikos tikslų – nuo tiekimo saugumo, atsinaujinančiųjų energijos išteklių integracijos ir energijos vartojimo efektyvumo iki tinkamo vidaus rinkos veikimo. Todėl būtina sutelkti mūsų išteklius ir paspartinti ES prioritetinių projektų įgyvendinimą.“

Komunikate numatyti tam tikri prioritetiniai koridoriai, kurie turi būti skubiai plėtojami, kad būtų įgyvendinti Europos Sąjungos konkurencingumo, tvarumo ir tiekimo saugumo politikos tikslai prijungiant nuo kitų Europos energijos rinkų beveik atskirtas valstybes nares, labai sustiprinant turimas tarpvalstybines jungtis ir į energetikos tinklą integruojant atsinaujinančiąją energiją gaminančias jėgaines. Remiantis šiais numatytais koridoriais, 2012 m. bus įvardyti konkretūs europinės svarbos projektai, kuriems turėtų būti skirtas ES finansavimas ir išduoti statybų leidimai, taip pat bus nustatytas laikotarpis, per kurį turi būti priimtas galutinis sprendimas, o drauge užtikrinta visiška atitiktis ES teisei, visų pirma aplinkos teisės aktams, ir visuomenės dalyvavimas. Planuodama ir įgyvendindama šiuos projektus, Komisija pirmenybę teikia regioniniam šalių bendradarbiavimui. Be to, ji nustato tokius ilgalaikius tikslus kaip Europos elektros energijos magistralės.

Elektros energijos sektoriuje numatyti keturi ES prioritetiniai koridoriai:

  • jėgainių tinklas šiaurės jūrose, kuris turi būti sujungtas su šiaurės ir centrinės Europos šalimis, kad jūros vėjo jėgainių parkuose pagaminta elektros energija būtų perduodama didelių miestų vartotojams ir laikoma Alpių bei Šiaurės Europos šalių hidroelektrinėse;

  • pietvakarių Europos šalių jungtys, kuriomis iš vėjo, saulės ir vandens energijos pagaminta elektros energija perduodama į kitas žemyno šalis;

  • vidurio rytų ir pietryčių Europos šalių jungtys, kuriomis sustiprinamas regioninis tinklas;

  • Baltijos šalių energijos rinkos integracija į Europos rinką.

Dujų sektoriuje numatyti trys ES prioritetiniai koridoriai:

  • pietų koridorius dujoms iš Kaspijos jūros tiesiogiai tiekti į Europą ir taip dujų šaltiniams įvairinti;

  • Baltijos šalių energijos rinkos integracija ir sujungimas su centrinės ir pietryčių Europos šalių rinka;

  • Vakarų Europos šiaurės–pietų koridorius, skirtas vidinėms pralaidumo kliūtims pašalinti ir sudaryti sąlygas kuo geriau pasinaudoti išorės tiekimo galimybėmis.

Pagrindiniai faktai

ES įsipareigojo iki 2020 m. 20 % sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, iki 20 % padidinti galutinio energijos suvartojimo iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį ir 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Norint įgyvendinti šiuos su energetika ir klimatu susijusius tikslus, vien tik į energetikos sistemas, pavyzdžiui, dujotiekius ir elektros tinklus, turi būti investuota apie 200 mlrd. EUR. Kadangi privatusis sektorius padengs tik dalį šių išlaidų, apskaičiuota, kad trūks 100 mlrd. EUR.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos rasite MEMO/10/582.

Daugiau informacijos apie Komunikatą dėl energetikos infrastruktūros rasite

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm.


Side Bar