Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1512

Bryssel 17. marraskuuta 2010

Energiainfrastruktuuri: Komissio ehdottaa EU:n ensisijaisia käytäviä voimalinjoille ja kaasuputkille

Euroopan komissio esitteli tänään energiainfrastruktuurin painopisteet seuraaville kahdelle vuosikymmenelle. Niiden avulla verkot pyritään saattamaan 2000-luvun edellyttämään kuntoon. Komissio yksilöi tiedonannossaan EU:n ensisijaiset käytävät sähkön, kaasun ja öljyn siirtoa varten. Tämä prioriteettikartoitus muodostaa perustan konkreettisia EU-hankkeita koskeville tuleville lupa- ja rahoituspäätöksille.

Energiainfrastruktuuri vaikuttaa keskeisesti EU:n energiatavoitteiden saavuttamiseen toimitusvarmuuden turvaamisesta, uusiutuvien energialähteiden integroinnista ja energiatehokkuuden parantamisesta aina sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan,” totesi EU:n energiakomissaari Günther Oettinger. ”Siksi on olennaisen tärkeää, että kokoamme voimavaramme ja nopeutamme EU:n ensisijaisten hankkeiden toteuttamista.”

Tiedonannossa määritellään rajallinen määrä EU:n ensisijaisia käytäviä, joita on kehitettävä kiireellisesti, jotta Euroopan unioni voisi saavuttaa kilpailukykyyn, kestävyyteen ja energiavarmuuteen liittyvät poliittiset tavoitteensa. Tarkoituksena on luoda yhteydet jäsenvaltioihin, jotka ovat nykyisin lähes eristyksissä Euroopan muista energiamarkkinoista, sekä vahvistaa huomattavasti olemassa olevia rajat ylittäviä yhteenliittymiä ja integroida uusiutuvat energialähteet verkkoon. Näiden ennalta määriteltyjen käytävien pohjalta yksilöidään vuonna 2012 konkreettisia Euroopan edun mukaisia hankkeita, joille olisi annettava EU:n rahoitusta ja joiden olisi saatava rakennuslupa. Lopulliselle lupapäätökselle asetetaan määräaika, mutta tämä ei saa heikentää EU:n oikeuden ja erityisesti ympäristölainsäädännön noudattamista eikä yleisön osallistumista päätöksentekoprosessiin. Komissio suosii näiden hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa maiden välistä alueellista yhteistyötä. Lisäksi se määrittelee pidemmän aikavälin tavoitteita, kuten sähkönsiirron pääväyliä ("sähkömoottoritiet”).

Sähköalalla on määritelty neljä EU:n ensisijaista käytävää:

  • Pohjoisten merialueiden offshore-verkko ja yhteys Pohjois- ja Keski-Eurooppaan merituulipuistoissa tuotetun sähkön siirtämiseksi suurkaupunkien kuluttajille ja sähkön varastoimiseksi Alppien alueen ja Pohjoismaiden vesivoimalaitoksissa

  • Lounais-Euroopan yhteenliitännät tuuli-, vesi- ja aurinkovoimalla tuotetun sähkön siirtämiseksi mantereen muihin osiin

  • Keski- ja Itä-Euroopan ja Kaakkois-Euroopan yhteydet alueellisen verkon vahvistamiseksi

  • Baltian maiden energiamarkkinoiden liittäminen Euroopan markkinoihin.

Kaasualalla on määritelty kolme EU:n ensisijaista käytävää:

  • Eteläinen käytävä kaasun tuomiseksi Eurooppaan suoraan Kaspianmeren alueelta ja kaasun toimituslähteiden monipuolistamiseksi

  • Baltian energiamarkkinoiden yhdentäminen ja liittäminen Keski- ja Kaakkois-Eurooppaan

  • Länsi-Euroopan pohjois-eteläsuuntainen käytävä sisäisten pullonkaulojen poistamiseksi ja mahdollisten ulkoisten toimituslähteiden parhaan mahdollisen käytön mahdollistamiseksi.

Tausta:

EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla, kasvattamaan uusiutuvien energialähteiden osuuden 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta ja parantamaan energiatehokkuutta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Näiden energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi pelkästään energian siirtoon eli kaasuputkiin ja sähköverkkoihin on investoitava 200 miljardia euroa. Arvioiden mukaan yksityinen sektori rahoittaa vain osan näistä investoinneista, mistä seuraa 100 miljardin euron rahoitusvaje.

Lisätietoja:

Ks. myös MEMO/10/582.

Lisää energiainfrastruktuuria koskevasta tiedonannosta:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm


Side Bar