Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1512

Brüssel, 17. november 2010

Energia infrastruktuur: Euroopa Komisjon teeb ettepaneku ELi elektriliinide ja gaasitorujuhtmete prioriteetsete koridoride kohta

Euroopa Komisjon tutvustas täna järgmise kahe aastakümne energia infrastruktuuri esmatähtsaid ülesandeid, mille eesmärk on võrgustike kohandamine vastavalt 21. sajandi nõuetele. Teatises on määratletud elektri, gaasi ja nafta esmatähtsad transpordikoridorid. Kõnealune oluliste ülesannete pakett on ELi konkreetseid projekte käsitlevate edasiste heakskiidu- ja rahastamisotsuste alus.

Energiavolinik Günther Oettinger ütles: „Energia infrastruktuur on määrava tähtsusega meie kõigi energiaalaste eesmärkide saavutamisel, mille kohaselt tuleb tagada stabiilne energiaga varustatus ning kasutada rohkem taastuvaid energiaallikaid ja suurendada energiatõhusust siseturu nõuetekohaseks toimimiseks. Seepärast on oluline, et me koondame oma vahendid ja kiirendame ELi esmatähtsate projektide elluviimist.”

Komisjon määratleb teatud arvu kiiret väljatöötamist vajavaid esmatähtsaid koridore, et saavutada Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke konkurentsivõimelisuse, säästlikkuse ja varustuskindluse alal, ühendamaks neid liikmesriike, mis on Euroopa ülejäänud energiaturust peaaegu isoleeritud, tõhustades veelgi olemasolevaid piiriüleseid ühendusi ning integreerides võrku taastuvad energiaallikad. Nende eelnevalt määratletud koridoride põhjal koostatakse 2012. aastaks konkreetsed üle-euroopalised projektid, mida toetatakse ELi poolselt rahastamisvahendite ja ehituslubadega, seades lõppotsuste tähtajad, tagades eelkõige keskkonna-alaste ELi õigusaktide täieliku järgimise ning üldsuse osalemise. Nende projektide kavandamisel ja elluviimisel soodustab komisjon riikidevahelist piirkondlikku koostööd. Määratletakse ka sellised pikema perspektiiviga sihid nagu „Euroopa elektri kiirteed”.

Elektrisektoris on määratletud neli ELi esmatähtsat koridori.

  • Põhjapoolsete merede avamere vooluvõrk ning ühendus Põhja- ja Kesk-Euroopasse, et transportida avamere tuulepargis toodetud elektrienergiat suurte linnade tarbijateni ning salvestada elektrienergiat Alpide ja Põhjamaade hüdroelektrijaamades.

  • Ühendused Edela-Euroopa riikide vahel, et transportida tuule-, päikese- ja hüdroenergiat kontinendi ülejäänud osasse.

  • Ühendused Kesk-Ida- ja Kagu-Euroopa vahel piirkondliku võrgustiku tõhustamise tagamiseks.

  • Läänemere energiaturu ühendamine Euroopa turuga.

Gaasisektoris on määratletud kolm ELi esmatähtsat koridori.

  • Gaasiallikate mitmekesistamist võimaldav lõunakoridor gaasi transportimiseks Kaspia mere piirkonnast otse Euroopasse.

  • Läänemere energiaturu integreerimine ning ühendus Kesk- ja Kagu-Euroopaga.

  • Põhja-lõuna koridor Lääne-Euroopas sisemiste kitsaskohade kõrvaldamiseks ning võimalike välistarnete parim kasutamine.

Taust:

Euroopa Liit on kohustunud 2020. aastaks vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 20% ning suurendama taastuvate energiaallikate osa energia kogutarbimisest 20% ja energiatõhusust 20%. Energia- ja kliima-alaste ülesannete täitmiseks on ainuüksi energiatransporti, gaasitorujuhtmetesse ja elektrivõrkudesse vaja investeerida 200 miljardit eurot. Erasektor rahastab eeldatavasti vaid ühte osa nendest projektidest, seega tuleb mujalt leida puudujäävad 100 miljardit eurot

Lisateave:

Lisateabe saamiseks vt ka MEMO/10/582.

Lisateave energia infrastruktuuri teatise kohta: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm


Side Bar