Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1512

Bruxelles, den 17. november 2010

Energiinfrastruktur: Kommissionen foreslår prioriterede EU-korridorer for elnet og gasledninger

Kommissionen fremlægger i dag sine prioriteter for energiinfrastrukturen for de næste to årtier, så nettene er rustet til det 21. århundrede. I meddelelsen fastlægger Kommissionen prioriterede EU-korridorer for transport af el, gas og olie. Disse prioriteter skal tjene som grundlag for fremtidige tilladelser og finansieringsbeslutninger om konkrete EU-projekter.

EU's energikommissær, Günther Oettinger, siger: "Energiinfrastruktur er nøglen til alle vore mål på energiområdet, fra forsyningssikkerhed, integration af vedvarende energikilder og energieffektivitet til et velfungerende indre marked. Det er derfor helt afgørende, at vi lægger vores ressourcer sammen og fremskynder gennemførelsen af prioriterede EU-projekter."

Meddelelsen opstiller et begrænset antal prioriterede EU-korridorer, som det er tvingende nødvendigt at udvikle for at opfylde EU's politiske mål om konkurrenceevne, bæredygtighed og forsyningssikkerhed ved at forbinde de medlemsstater, der næsten er isoleret fra andre europæiske energimarkeder, og ved i massivt omfang at udbygge de eksisterende grænseoverskridende sammenkoblinger og ved at integrere vedvarende energi i nettet. Med udgangspunkt i disse forud fastsatte korridorer udpeges i 2012 de konkrete projekter af interesse for EU, som der vil blive givet EU-støtte og byggetilladelser til, herunder en tidsfrist for den endelige afgørelse, samtidig med at der sikres fuld overholdelse af EU-lovgivningen, især på miljøområdet og om inddragelse af offentligheden. Ved planlægningen og gennemførelsen af projekterne foretrækker Kommissionen regionalt samarbejde medlemsstaterne imellem. Videre i meddelelsen fastlægges langsigtede mål som f.eks. "europæiske elmotorveje".

I elsektoren udpeges fire prioriterede EU-korridorer:

  • offshorenet i de nordlige farvande og forbindelse til Nord- og Centraleuropa for at transportere el fra havvindmølleparker til forbrugerne i storbyer og lagre el i vandkraftværker i Alperne og i de nordiske lande

  • sammenkoblinger i Sydvesteuropa for at transportere vind-, sol- og vandkraft til andre lande på kontinentet

  • forbindelser i Central- og Sydøsteuropa til forstærkning af regionale net

  • integration af det baltiske energimarked i det europæiske marked.

I gassektoren udpeges tre prioriterede EU-korridorer:

  • sydlig korridor til direkte transport af gas fra Det Kaspiske Hav til Europa for at diversificere gaskilder

  • integration af det baltiske energimarked og forbindelse til Central- og Sydøsteuropa

  • nord-syd-korridor i Vesteuropa for at fjerne interne flaskehalse og sikre optimal udnyttelse af mulige eksterne forsyninger.

Baggrund

EU har forpligtet sig til at nedbringe drivhusgasemissionerne med 20 % senest i 2020, til at øge andelen af vedvarende energi til 20 % af det samlede energiforbrug og til at øge energieffektiviteten med 20 %. For at opfylde disse energi- og klimamål skal der investeres 200 mia. EUR alene i energitransport, i gasledninger og i elnet. Det skønnes, at kun en del heraf vil komme fra den private sektor, hvorved der resterer et finansieringsbehov på 100 mia. EUR.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger se MEMO/10/582.

Yderligere oplysninger om meddelelsen om energiinfrastrukturen findes på webstedet: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm


Side Bar