Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1512

V Bruselu dne 17. listopadu 2010

Energetická infrastruktura: Komise navrhuje prioritní koridory EU pro elektroenergetické sítě a plynovody

Evropská komise dnes představila své priority pro oblast energetické infrastruktury v příštích dvaceti letech. Jejím cílem je přizpůsobit sítě požadavkům jedenadvacátého století. Ve svém sdělení Komise určila prioritní koridory pro vedení elektrické energie, plynu a ropy v Evropské unii. Na základě těchto priorit se budou udělovat povolení a přijímat rozhodnutí o financování konkrétních projektů na unijní úrovni.

Günther Oettinger, komisař odpovědný za energetiku, uvedl: „Energetická infrastruktura je klíčem ke všem našim cílům v oblasti energetiky, od zabezpečení dodávek energie přes integraci obnovitelných zdrojů energie a energetickou účinnost až po řádné fungování vnitřního trhu. Musíme proto spojit naše zdroje a urychlit realizaci prioritních projektů EU."

Komise ve svém sdělení určuje několik prioritních koridorů EU, které je nutno co nejrychleji dobudovat, aby bylo možné napojit členské státy, jež jsou téměř izolovány od ostatních evropských energetických trhů, podstatně posílit stávající mezistátní propojení a integrovat do sítě obnovitelné zdroje energie. To vše přispěje ke splnění cílů politiky EU, kterými jsou konkurenceschopnost, udržitelnost a zajištění dodávek energie. Na základě takto určených koridorů budou v roce 2012 stanoveny konkrétní projekty „v evropském zájmu“, na něž bude EU poskytovat finanční prostředky a udělovat stavební povolení v pevně stanovené lhůtě pro konečné rozhodnutí a které budou plně zohledňovat právo EU, zejména právní předpisy týkající se životního prostředí a veřejné účasti. Při plánování a provádění projektů dává Komise přednost regionální spolupráci zemí. Ve sdělení Komise jsou dále definovány dlouhodobé cíle, např. „evropské energetické dálnice".

V odvětví elektrické energie byly určeny čtyři prioritní koridory EU:

  • příbřežní přenosová síť v severních mořích a propojení se severní a střední Evropou za účelem přepravy elektřiny vyrobené příbřežními větrnými elektrárnami ke spotřebitelům ve velkých městech a do akumulačních hydroelektráren v Alpách a severských zemích

  • propojení jihozápadní Evropy pro přenos elektřiny vyrobené energií větru, slunce a vody do zbývajících částí Evropy

  • propojení ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a posílení regionální sítě

  • integrace pobaltského energetického trhu do trhu celoevropského

V odvětví plynárenství byly určeny tři prioritní koridory EU:

  • jižní koridor, který má přivádět plyn od Kaspického moře přímo do Evropy, aby byly diverzifikovány zdroje zemního plynu

  • integrace pobaltského energetického trhu a propojení se střední a jihovýchodní Evropou

  • severojižní koridor v západní Evropě, který umožní odstranit vnitřní úzká místa a co možná nejlépe využívat případné vnější dodávky

Souvislosti:

EU se zavázala do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 20 %, zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na koncové spotřebě energie o 20 % a zvýšit energetickou účinnost o 20 %. Ke splnění těchto cílů v oblasti energetiky a klimatu je nutno investovat zhruba 200 miliard EUR jen do samotné přepravy energie, do plynovodů a elektroenergetických sítí. Očekává se, že tuto sumu uhradí jen částečně soukromý sektor a že bude nutné najít prostředky na pokrytí zbývajících 100 miliard EUR.

Další informace:

Další informace viz rovněž MEMO/10/582.

Více informací o sdělení o energetické infrastruktuře lze nalézt na internetové adrese: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm


Side Bar