Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1512

Брюксел, 17 ноември 2010 г.

Енергийна инфраструктура: Комисията предлага приоритетни коридори на ЕС за електроенергийни мрежи и газопроводи

Европейската комисия представи днес своите приоритети за енергийна инфраструктура за следващите две десетилетия, чиято цел е мрежите да отговарят на действителността на 21-ви век. Комисията посочва в съобщението приоритетните коридори на ЕС за преноса на електричество, природен газ и нефт. Тази карта на приоритетите ще послужи като основа за бъдещото издаване на разрешителни и за решенията за финансиране на конкретни проекти на ЕС.

Европейският комисар по енергетиката, Гюнтер Йотингер, заяви: „Енергийната инфраструктура е от основно значение за постигането на всичките ни цели, свързани с енергетиката — от сигурността на доставките, интегрирането на възобновяеми енергийни източници и енергийната ефективност до правилното функциониране на вътрешния пазар. Затова е особено важно да обединим ресурсите си и да ускорим осъществяването на приоритетните за ЕС проекти.“

В съобщението се определят ограничен брой приоритетни коридори на ЕС, които трябва незабавно да бъдат разработени, за да бъдат постигнати целите на политиките на Европейския съюз за конкурентоспособност, устойчивост и сигурност на доставките, като се свържат тези държави-членки, които са почти изцяло откъснати от другите европейски енергийни пазари, като се засилят съществуващите трансгранични междусистемни връзки и се интегрират възобновяемите енергийни източници в мрежата. Въз основа на тези предварително определени коридори през 2012 г. ще бъдат посочени конкретни проекти от „европейски интерес“, които да бъдат финансирани от ЕС и да получат разрешителни за строеж и за които да има срок за окончателно решение, като същевременно се гарантира безпрекословното спазване на правото на ЕС, и по-специално на законодателството в областта на околната среда и участието на обществеността. Комисията насърчава регионалното сътрудничество между страните при планирането и изпълнението на тези проекти. Тя поставя също така и по-дългосрочни цели като изграждането на „европейски електрически магистрали“.

В сектора на електричеството са определени четири приоритетни коридора на ЕС:

  • електроенергийна мрежа в северните морета и връзка със Северна и Централна Европа за пренос на електроенергия, произведена от разположени в морето ветрогенераторни паркове, до потребителите в големите градове и за съхранение на електроенергия във водноелектрическите централи в Алпите и скандинавските страни;

  • междусистемни връзки в Югозападна Европа за пренос на електроенергия, произведена от вятърна, слънчева и водна енергия, до останалата част на континента;

  • връзки в Централна Източна и Югоизточна Европа за укрепване на регионалната мрежа;

  • интегриране на балтийския енергиен пазар в европейския пазар.

В сектора на природния газ са определени три приоритетни коридора на ЕС:

  • Южният коридор, чрез който да се доставя природен газ до Европа директно от Каспийско море, за да се диверсифицират източниците на природен газ;

  • интегриране на балтийския енергиен пазар и връзка с Централна и Югоизточна Европа;

  • Коридор Север—Юг в Западна Европа, за да се премахнат вътрешните затруднения и за да се способства за най-оптималното използване на възможни външни доставки.

Контекст

ЕС пое ангажимент да намали с 20 % емисиите на парникови газове до 2020 г., да повиши дела на възобновяемата енергия на 20 % от крайното енергопотребление и да увеличи енергийната ефективност с 20 %. За да бъдат постигнати тези енергийни и климатични цели, само в преноса на енергия е необходимо да бъдат инвестирани близо 200 милиарда евро за газопроводи и електроенергийни мрежи. Според предварителните изчисления частният сектор ще предостави само част от тази сума, а недостигът на средства ще възлиза на 100 милиарда евро.

За допълнителна информация:

За повече информация вж. също MEMO/10/582.

Повече информация за Съобщението относно енергийната инфраструктура можете да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm


Side Bar