Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1505

Bryssel den 15 november 2010

Ett Europa fritt från barriärer: Europeiska unionen vill öka tillgängligheten för de 80 miljoner människor i EU som har funktionshinder

De flesta människor tar för givet att de kan surfa på Internet, titta på tv-serier eller ta bussen när de ska åka och handla. Men EU:s 80 miljoner funktionshindrade ställs inför barriärer som kan vara så allvarliga att sådana vardagsaktiviteter inte är möjliga. I dag antog Europeiska kommissionen en ny strategi för att undanröja dessa barriärer. I strategin anges hur EU och medlemsstaterna under det kommande årtiondet kan ge människor med funktionshinder de redskap som behövs för de ska kunna utöva sina rättigheter. Åtgärderna omfattar allt ifrån ömsesidigt erkännande av nationella id-kort för funktionshindrade och främjande av standardisering till mer riktad användning av offentlig upphandling och bestämmelserna om statligt stöd. Dessa åtgärder kommer att medföra stora samhälleliga fördelar men även ha en dominoeffekt på EU:s ekonomi. Till exempel kan EU:s marknad för hjälpmedel och tjänster, som redan i dag omsätter uppskattningsvis 30 miljarder euro per år, stärkas. Kommissionen kommer även att överväga att lägga fram ett förslag på en europeisk tillgänglighetslag senast 2012 för att ytterligare utveckla den inre marknaden när det gäller tillgängliga produkter och tjänster.

Funktionshindrades tillgång till offentliga byggnader, kollektivtrafik och digitala tjänster måste underlättas”, sade Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. Ett mycket verkningsfullt sätt att uppnå detta är att utveckla standarder för tillgängliga produkter och tjänster på EU-nivå och använda offentlig upphandling för att främja tillgängligheten hos offentliga byggnader. Liknande åtgärder har varit både samhälleligt och ekonomiskt framgångsrika i USA. Vi måste också se till att människor inte stöter på ytterligare barriärer när de passerar gränserna: En person med ett erkänt funktionshinder som bestämmer sig för att flytta till ett annat land bör ha samma rättigheter som i sitt hemland, t.ex. kostnadsfria eller subventionerade kollektivtransporter. Mitt mål är att uppnå ett Europa som är helt fritt från barriärer för personer med funktionshinder senast 2020."

Var sjätte person i Europeiska unionen – omkring 80 miljoner människor – har ett funktionshinder, som kan vara av lindrigare eller mer omfattande art. Var tredje person över 75 år begränsas av funktionshinder på något sätt. Dessa procentsatser kommer sannolikt att öka i takt med att EU:s befolkning åldras. De flesta av dessa personer är alltför ofta förhindrade att delta till fullo i samhället och ekonomin på grund av barriärer av fysiskt eller annat slag eller på grund av diskriminering.

Att undanröja dessa barriärer är inte endast motiverat ur ett samhällsperspektiv, utan kan även skapa nya möjligheter på marknaden. En studie av engelska Royal National Institute of the Blind visade att en investering på 35 000 pund av en stormarknadskedja för att öka tillgängligheten hos sin webbplats ökade årsintäkterna med 13 miljoner pund. En studie i Tyskland har visat att ökad tillgänglighet till anläggningar och service skulle medföra ökat resande bland funktionshindrade, vilket i sin tur skulle öka den tyska turistindustrins omsättning med mellan 620 miljoner och 1,9 miljarder euro.

Mot bakgrund av detta innebär den strategi som kommissionen i dag lägger fram ett förnyat engagemang från EU att förbättra situationen för unionens funktionshindrade. Den kompletterar och understödjer de insatser som görs av medlemsstaterna, som har huvudansvaret för funktionshinderspolitiken.

EU-strategin är inriktad på att ge människor med funktionshinder de redskap som de behöver för att kunna utöva sina rättigheter på samma villkor som andra och att undanröja hindren i vardagen. De viktigaste åtgärderna är följande:

  • Tillgänglighetsinitiativ: Överväga hur standardisering, offentlig upphandling och bestämmelserna om statligt stöd kan utnyttjas för att göra varor och tjänster tillgängliga för personer med funktionshinder och samtidigt främja en EU-marknad för hjälpmedel (europeisk tillgänglighetslag). Denna marknad förväntas växa kraftigt under de kommande åren utifrån de erfarenheter som gjorts i USA.

  • Delaktighet: Se till att personer med funktionshinder och deras familjer kan utöva sina rättigheter som EU-medborgare på samma villkor, genom ömsesidigt erkännande av id-kort för funktionshindrade och tillhörande rättigheter. Underlätta användning av teckenspråk och blindskrift i samband med utövandet av rösträtten vid EU-val eller i samband med kontakter med EU-institutionerna. Främja en tillgänglig utformning av webbplatser och upphovsrättsskyddade verk, såsom böcker.

  • Finansiering: Se till att EU:s program och fonder på de politikområden som är av relevans för funktionshindrade utnyttjas för att främja arbetsvillkoren för formella och informella vårdgivare och för att utveckla system för personlig assistans.

  • Ökat samarbete mellan medlemsstaterna (via högnivågruppen för handikappfrågor) och det civila samhället: Tillhandahålla ett forum för informationsutbyte och politisk samordning, i synnerhet beträffande överförbarheten av sådana rättigheter som rätten till personlig assistans.

  • Skapa ökad medvetenhet: Öka allmänhetens medvetenhet om funktionshinder och tillgänglighet, bland annat genom det europeiska priset för tillgängliga städer.

  • Datainsamling och kontroll av data: Öka kunskapen om funktionshindrades situation i EU och de barriärer som de ställs inför i vardagslivet, och samtidigt kartlägga framgångsrika stödstrukturer som medlemsstaterna har infört på nationell nivå och främja sådana strukturer.

Strategin omfattar en lista med konkreta åtgärder och en tidsplan. Kommissionen kommer att avlägga regelbundna rapporter om genomförandet av strategin och framstegen med att uppfylla kraven enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som den har undertecknat.

Bakgrund

I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastställs att ”Unionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet. Dessutom har EU och alla dess 27 medlemsstater förbundit sig att skapa ett Europa fritt från barriärer genom att underteckna FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

EU:s handikappstrategi som läggs fram i dag innehåller konkreta åtgärder i enlighet med Europa 2020-strategin (IP/10/225) och rapporten om EU-medborgarskap 2010 (IP/10/1390).

Mer information

EU:s handikappstrategi 2010–2020 Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU samt bilagor finns på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/578


Side Bar