Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1505

V Bruseli 15. novembra 2010

Vytvoriť bezbariérovú Európu: Európska komisia sa usiluje zlepšiť prístup pre 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím

Väčšina ľudí považuje za samozrejmosť, že môžu nastúpiť do autobusu cestou na nákupy, surfovať na internete alebo vychutnávať televízne seriály. Pre 80 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím však môžu existovať vážne prekážky, pre ktoré sú takéto aktivity pre nich nedostupné. Európska komisia dnes prijala novú stratégiu na prekonanie týchto bariér. V tomto pláne sa načrtáva, ako môžu EÚ a vlády jednotlivých štátov zlepšiť postavenie ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli využívať svoje práva. Osobitné opatrenia, ktoré sa majú prijať počas najbližšieho desaťročia, siahajú od vzájomného uznávania národných preukazov zdravotne postihnutých osôb cez podporu štandardizácie až po cielenejšie využívanie verejného obstarávania a pravidiel štátnej pomoci. Tieto opatrenia budú mať významný spoločenský prínos, mali by však mať aj stimulačný účinok na hospodárstvo Európy. Môžu napríklad rozšíriť trh zdravotných pomôcok a asistenčných služieb v EÚ, ktorý podľa odhadov už dnes dosahuje ročný objem vyše 30 miliárd EUR. Komisia bude takisto zvažovať, či do roku 2012 navrhne „Európsky akt o prístupnosti“ s cieľom ďalej rozvíjať jednotný trh dostupných výrobkov a služieb.

Ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú lepší prístup k verejným budovám, verejnej doprave a digitálnym službám, aby sa mohli plne zúčastňovať na živote našej spoločnosti a hospodárstva,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. Veľmi efektívnou možnosťou na dosiahnutie tohto je vývoj noriem na prístupné tovary a služby na európskej úrovni a využívanie verejného obstarávania na presadzovanie prístupných verejných budov. Podobné opatrenia mali spoločenský aj hospodársky úspech v Spojených štátoch. Potrebujeme takisto zabezpečiť, aby ľudia nemuseli prekonávať ďalšie prekážky, keď prechádzajú cez hranice: osoba uznaná za zdravotne postihnutú, ktorá sa rozhodne prejsť do inej krajiny, by mala mať možnosť využívať rovnaké výhody ako vo svojej domovskej krajine, napríklad bezplatnú alebo zvýhodnenú verejnú dopravu. Mojím cieľom je vytvoriť do roku 2020 skutočne bezbariérovú Európu pre osoby so zdravotným postihnutím.“

Každý šiesty človek v Európskej únii – približne 80 miliónov – má nejaký druh zdravotného postihnutia, od mierneho až po závažné. Viac než jedna tretina ľudí nad 75 rokov má zdravotné ťažkosti, ktoré ich do určitej miery obmedzujú. Tieto čísla sa budú zvyšovať zároveň s postupným starnutím obyvateľstva EÚ. Väčšina týchto ľudí veľmi často nemá možnosť sa plne zúčastňovať spoločenského a hospodárskeho života z dôvodu fyzických alebo iných bariér, ale aj z dôvodu diskriminácie.

Prelomenie bariér nie je iba spoločenskou úlohou, ale môže vytvoriť aj nové trhové možnosti. Štúdia Kráľovského národného inštitútu nevidiacich v Spojenom kráľovstve ukázala, že investícia reťazca supermarketov v sume 35 000 libier do sprístupnenia ich webovej stránky priniesla ročné tržby vo výške 13 miliónov libier. Štúdia uskutočnená v Nemecku dospela k záveru, že prístupnejšie lokality by zvýšili počet ciest osôb so zdravotným postihnutím a priniesli by dodatočné tržby vo výške 620 miliónov až 1,9 miliardy EUR pre nemecký priemysel cestovného ruchu.

Vychádzajúc z týchto skutočností znamená stratégia, ktorú dnes Komisia uviedla, obnovenie záväzku EÚ zlepšiť situáciu Európanov so zdravotným postihnutím. Táto stratégia dopĺňa a podporuje opatrenia členských štátov, ktoré nesú hlavný diel zodpovednosti za politiku týkajúcu sa osôb so zdravotným postihnutím.

Stratégia EÚ sa zameriava na zlepšenie postavenia ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli využívať svoje práva na rovnakom základe s ostatnými, ako aj na odstránenie prekážok v každodennom živote. Najdôležitejšími opatreniami sú tieto:

  • iniciatíva na zlepšenie prístupnosti: preskúmať využitie normotvorby, verejného obstarávania či pravidiel štátnej pomoci s cieľom sprístupniť ľuďom so zdravotným postihnutím všetky tovary a služby a podporovať pritom trh zdravotných pomôcok v rámci EÚ (Európsky akt o prístupnosti“). Na základe skúseností Spojených štátov sa predpokladá, že tento trh zaznamená v nasledujúcich rokoch rýchly rozvoj;

  • účasť na dianí: zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci mohli využívať svoje práva občanov EÚ za rovnakých podmienok vďaka vzájomnému uznávaniu preukazov zdravotne postihnutých osôb a súvisiacich nárokov; umožniť použitie posunkového jazyka a Braillovho písma pri vykonávaní volebných práv občanov EÚ alebo v styku s inštitúciami EÚ; podporovať prístupný formát webových stránok a diel chránených autorským právom, napríklad kníh;

  • financovanie: zabezpečiť, aby sa programy a finančné prostriedky EÚ v oblastiach dôležitých pre ľudí so zdravotným postihnutím využívali na podporu vhodných pracovných podmienok pre poskytovateľov odborných a neformálnych opatrovateľských služieb a na rozvoj schém osobnej asistencie;

  • rozšírenie spolupráce medzi členskými štátmi (prostredníctvom Skupiny na vysokej úrovni pre zdravotné postihnutia) a občianskou spoločnosťou: zabezpečiť fórum pre výmenu údajov a koordináciu politiky, najmä pokiaľ ide o možnosť prenosu práv, napríklad práva na osobnú asistenciu;

  • zvyšovanie informovanosti: zvyšovať informovanosť verejnosti o zdravotnom postihnutí a prístupnosti, napríklad prostredníctvom Európskej ceny pre prístupné mestá;

  • zhromažďovanie údajov a monitorovanie: zlepšovať vedomosti o situácii ľudí so zdravotným postihnutím v Európe a o bariérach, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote a súčasne vyhľadávať a podporovať úspešné štruktúry zavedené na úrovni jednotlivých členských štátov.

Stratégia obsahuje zoznam konkrétnych opatrení a ich harmonogram. Komisia bude pravidelne podávať správy o dosiahnutých výsledkoch a pokroku na základe tohto plánu, čím splní svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD), ktorý podpísala.

Súvislosti

V Charte základných práv EÚ sa uvádza, že „Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote“. Okrem toho EÚ a jej 27 členských štátov sa už zaviazalo vytvoriť bezbariérovú Európu podpísaním UNCRPD.

Dnes uvedená stratégia EÚ pre občanov so zdravotným postihnutím stanovuje opatrenia EÚ v rámci stratégie Európa 2020 (IP/10/225) ako aj opatrenia navrhnuté v správe o občianstve EÚ z roku 2010 (IP/10/1390).

Ďalšie informácie

Európska stratégia pre občanov so zdravotným postihnutím 2010 – 2020 „Obnovený záväzok na vytvorenie bezbariérovej Európy“ a podkladové dokumenty možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/578


Side Bar