Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1505

Brussel, 15 november 2010

Naar een Europa zonder drempels: Europese Commissie zoekt betere toegankelijkheid voor de 80 miljoen mensen met een handicap

De meeste mensen vinden het vanzelfsprekend dat ze op een bus kunnen springen om te gaan winkelen, op het internet kunnen surfen of van een televisieserie kunnen genieten. Maar voor de 80 miljoen Europeanen met een handicap zijn er grote obstakels die deze activiteiten in de weg staan. De Europese Commissie keurt vandaag een nieuwe strategie goed om deze obstakels op te ruimen. Het plan schetst hoe de EU en de nationale regeringen mensen met een handicap in een positie brengen waar ze kunnen krijgen waar ze recht op hebben. Specifieke maatregelen in de komende tien jaar strekken zich uit van een wederzijdse erkenning van de nationale gehandicaptenkaarten en het bevorderen van de standaardisatie tot een meer gericht gebruik van de regels voor overheidsopdrachten en staatssteun. Deze maatregelen zullen aanzienlijke maatschappelijke voordelen bieden, maar kunnen een stimulans vormen voor de Europese economie. Ze kunnen bijvoorbeeld de EU-markt voor hulpmiddelen en –diensten stimuleren, die nu al een geschatte jaarwaarde van meer dan 30 miljard euro heeft. De Commissie wil ook tegen 2012 een voorstel voor Europese toegankelijkheidswetgeving overwegen om de gemeenschappelijke markt voor hulpmiddelen en –diensten verder te ontwikkelen.

"Om volledig deel te kunnen nemen aan de samenleving en de economie moeten mensen met een handicap gemakkelijker toegang krijgen tot openbare gebouwen, openbaar vervoer en digitale diensten", zegt vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor justitie, mensenrechten en burgerschap. "Een zeer effectieve manier om dit te bereiken is de ontwikkeling van normen voor toegankelijke goederen en diensten op Europees niveau en om het gebruik van overheidsopdrachten om toegankelijke openbare gebouwen te stimuleren. Soortgelijke maatregelen zijn ook in de Verenigde Staten een succes geweest, zowel voor de samenleving als voor de economie. We moeten ook zorgen dat mensen niet te maken krijgen met extra belemmeringen wanneer zij naar het buitenland reizen: iemand met een erkende handicap die besluit naar een ander land te verhuizen zou in staat moeten zijn dezelfde voordelen te genieten als in zijn thuisland, zoals gratis openbaar vervoer of tegen gereduceerd tarief. Ik wil bereiken dat er in Europa in 2020 geen belemmeringen meer zijn voor mensen met een handicap."

Een op de zes mensen in de Europese Unie – rond 80 miljoen – heeft een handicap die uiteenloopt van mild tot ernstig. Meer dan een derde van de mensen boven de 75 heeft beperkingen die hen in enige mate hinderen. Deze aantallen zullen stijgen naarmate de EU-bevolking alsmaar ouder wordt. Het merendeel van deze mensen worden maar al te vaak verhinderd volledig deel te nemen aan de samenleving en de economie vanwege fysieke of andere barrières, naast discriminatie.

Barrières slechten is niet alleen een taak voor de samenleving, maar kan ook nieuwe marktmogelijkheden scheppen. Een studie van het Royal National Institute of the Blind van het Verenigd Koninkrijk liet zien dat een investering van 35000 GBP door een supermarktketen om zijn website toegankelijk te maken, zorgde voor extra inkomsten van meer dan 13 miljoen GBP per jaar. In Duitsland wees een studie uit dat meer toegankelijke faciliteiten het reizen deed toenemen van personen met een handicap, wat tussen de 620 miljoen en 1,9 miljard euro aan extra omzet opleverde voor de Duitse toeristenindustrie.

Tegen deze achtergrond vormt de vandaag door de Commissie gepresenteerde strategie een hernieuwing van de verbintenis van de EU om de situatie van Europeanen met een handicap te verbeteren. De strategie vormt een aanvulling en ondersteuning van de maatregelen van de lidstaten, die de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor hun gehandicaptenbeleid.

De EU-strategie is erop gericht mensen met een handicap in staat te stellen hun rechten uit te oefenen op gelijke voet met anderen, en obstakels in het alledaagse leven weg te nemen. De hoofdpunten zijn:

  • Toegankelijkheidsinitiatief: overwegen hoe standaardisatie, overheidsopdrachten of de regels voor staatssteun gebruikt kunnen worden om alle goederen en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een handicap en de EU-markt voor hulpmiddelen te stimuleren (Europese toegankelijkheidswetgeving). Men verwacht dat deze markt de komende jaren aanzienlijk zal groeien, gezien de ervaring in de Verenigde Staten;

  • Participatie: waarborgen dat personen met een handicap en hun gezin hun EU-burgerrechten op gelijke voet kunnen uitoefenen, door wederzijdse erkenning van gehandicaptenkaarten en aanverwante rechten; faciliteiten om gebarentaal en brailleschrift te kunnen gebruiken bij het uitoefenen van het stemrecht bij EU-verkiezingen of wanneer men te maken heeft met EU-instellingen; stimuleren dat websites en auteursrechtelijk beschermde werken, zoals boeken, in een toegankelijk formaat beschikbaar komen;

  • Financiering: waarborgen dat de EU-programma´s en middelen op beleidsterreinen die relevant zijn voor mensen met een handicap gebruikt worden om gezonde werkomstandigheden te stimuleren voor professionele en informele zorgaanbieders en het ontwikkelen van persoonlijke zorgplannen;

  • Meer samenwerking tussen lidstaten (door de Groep op hoog niveau inzake handicaps) en het maatschappelijk middenveld: een forum bieden voor uitwisseling van gegevens en beleidscoördinatie, in het bijzonder over de overdraagbaarheid van rechten, zoals het recht op persoonlijke bijstand;

  • Bevordering van bewustwording: Het publiek bewust maken van handicaps en toegankelijkheid, bijvoorbeeld door middel van de Europese prijs voor toegankelijke steden;

  • Gegevensverzameling en toezicht: kennis vergroten over de situatie van mensen met een handicap in Europa en de barrières die zij tegenkomen in het dagelijkse leven, en succesvolle steunregelingen identificeren en stimuleren die opgezet zijn door de lidstaten op nationaal niveau.

De strategie omvat een lijst van concrete acties en een tijdschema. De Commissie zal regelmatig verslag uitbrengen over de prestaties en de vorderingen, in overeenstemming met haar verplichtingen volgens het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD), dat zij ondertekend heeft.

Achtergrond

Het Handvest van de grondrechten van de EU zegt: "De Unie erkent en eerbiedigt het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen." Door het ondertekenen van het UNCRPD hebben de EU en al haar 27 lidstaten zich er bovendien reeds toe verbonden een drempelvrij Europa te creëren.

De huidige EU Disability Strategy specificeert EU-acties die zowel onder de Europe 2020 strategie (IP/10/225) vallen als de acties die voorgesteld zijn in het EU Citizenship Report 2010 (IP/10/1390).

Meer informatie

De Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa" en aanvullende documenten zijn hier beschikbaar:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en Commissaris voor justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

MEMO/10/578


Side Bar