Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1505

Briselē, 2010. gada 15. novembrī

Veidojot Eiropu bez šķēršļiem: Eiropas Komisijas mērķis ir 80 miljoniem invalīdu nodrošināt lielāku pieejamību

Vairums cilvēku uzskata par pašsaprotamu, ka viņi var iekāpt autobusā, lai dotos iepirkties, meklēt informāciju internetā vai skatīties televīzijas seriālu. Tomēr 80 miljoniem eiropiešu ar invaliditāti var būt būtiski šķēršļi, kas padara šīs darbības par nesasniedzamām. Eiropas Komisija šodien pieņēma jaunu stratēģiju, lai likvidētu šos šķēršļus. Plānā izklāstīts, kā ES un valstu valdības var sniegt iespējas invalīdiem, lai viņi varētu izmantot savas tiesības. Konkrēti pasākumi nākamajai desmitgadei ietver gan valsts invaliditātes apliecību savstarpēju atzīšanu, standartizācijas veicināšanu, gan publiskā iepirkuma un valsts atbalsta noteikumu mērķtiecīgāku izmantošanu. Šiem pasākumiem būs vērā ņemami ieguvumi sabiedrībai, bet tie, iespējams, arī radīs rezonansi Eiropas ekonomikā. Tie, piemēram, var uzlabot ES tirgu palīgierīču un pakalpojumu jomā, kuras ikgadējā vērtība jau šobrīd tiek lēsta vairāk nekā 30 miljardu eiro apmērā. Komisija apsvērs arī to, vai līdz 2012. gadam ierosināt "Eiropas tiesību aktu par pieejamību", lai turpmāk attīstītu vienoto tirgu pieejamiem produktiem un pakalpojumiem.

"Lai pilnībā iesaistītos mūsu sabiedrībā un tautsaimniecībā, invalīdiem ir jānodrošina atvieglota pieeja sabiedriskām ēkām, sabiedriskajam transportam un digitālajiem pakalpojumiem," sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un komisāre tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jautājumos Viviāna Redinga. "Lai to panāktu, ļoti efektīvs risinājums ir Eiropas līmenī izstrādāt standartus pieejamām precēm un pakalpojumiem un izmantot publisko iepirkumu, lai atvieglotu pieeju sabiedriskām ēkām. Līdzīgiem pasākumiem ir bijuši gan sabiedriski, gan ekonomiski panākumi Amerikas Savienotajās Valstīs. Mums ir jānodrošina arī tas, lai iedzīvotāji nesaskartos ar papildu šķēršļiem, šķērsojot robežu: personai, kurai ir atzīta invaliditāte un kura nolemj pārcelties uz citu valsti, būtu jānodrošina iespēja izmantot tādus pašus labumus kā izcelsmes valstī, piemēram, bezmaksas vai palētinātu sabiedrisko transportu. Mans mērķis ir līdz 2020. gadam panākt, ka Eiropā invalīdiem nav nekādu šķēršļu."

Vienam no sešiem iedzīvotājiem Eiropas Savienībā – aptuveni 80 miljoniem – ir invaliditāte, sākot no vieglas līdz smagai. Vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju vecumā virs 75 gadiem ir ar invaliditāti, kas viņus zināmā mērā ierobežo. ES iedzīvotājiem arvien vairāk novecojot, paredzams, ka šie skaitļi palielināsies. Vairumam šo iedzīvotāju bieži vien ir liegta iespēja pilnībā iesaistīties sabiedrībā un tautsaimniecībā fizisku vai citu šķēršļu, kā arī diskriminācijas dēļ.

Šķēršļu likvidēšana ir ne tikai sabiedrisks uzdevums, bet tas var radīt arī jaunas tirgus iespējas. Apvienotās Karalistes Neredzīgo valsts institūta pētījums parādīja, ka lielveikalu ķēdes ieguldījums GBP 35 000 apmērā, lai padarītu tās tīmekļa vietni pieejamu invalīdiem, radīja vairāk nekā 13 miljonu sterliņu mārciņu papildu ienākumus gadā. Vācijā pētījumā tika konstatēts, ka pieejamākas telpas palielinātu invalīdu ceļošanu, nodrošinot Vācijas tūrisma industrijai papildu apgrozījumu 620 miljonu eiro līdz 1,9 miljardu eiro apmērā.

Ņemot vērā minēto, šodien izklāstītā Komisijas stratēģija nozīmē atjaunotu ES apņemšanos uzlabot Eiropas invalīdu stāvokli. Tā papildina un atbalsta pasākumus, ko veic dalībvalstis, kurām ir galvenā atbildība attiecībā uz politiku invaliditātes jomā.

ES stratēģijā uzmanība koncentrēta uz iespēju nodrošināšanu invalīdiem, lai viņi varētu izmantot savas tiesības vienlīdzīgi ar citām personām, kā arī uz šķēršļu likvidēšanu ikdienā. Galvenie pasākumi ir šādi.

  • Pieejamības iniciatīva: apsvērt, kā izmantot standartizāciju, publisko iepirkumu vai valsts atbalsta noteikumus, lai padarītu visas preces un pakalpojumus pieejamus invalīdiem, vienlaikus veicinot ES tirgu attiecībā uz palīgierīcēm ("Eiropas tiesību akts par pieejamību"). Ņemot vērā Amerikas Savienoto Valstu pieredzi, paredzams, ka turpmākajos gados šis tirgus būtiski palielināsies.

  • Līdzdalība: nodrošināt, ka invalīdi un to ģimenes izmanto savas ES pilsoņa tiesības vienlīdzīgi ar citiem, izmantojot invaliditātes apliecību un saistīto tiesību savstarpēju atzīšanu; veicināt zīmju valodas un Braila raksta lietošanu, izmantojot ES pilsoņa vēlēšanu tiesības vai saskarē ar ES iestādēm; sekmēt pieejamu formātu tīmekļa vietnēm un ar autortiesībām aizsargātiem darbiem, piemēram, grāmatām.

  • Finansējums: nodrošināt, ka ES programmas un līdzekļi politikas jomās, kas ir būtiskas invalīdiem, tiek izmantoti, lai veicinātu drošus darba apstākļus profesionālas un neformālas apgādības sniedzējiem un lai izstrādātu individuāla atbalsta programmas.

  • Lielāka sadarbība starp dalībvalstīm (ar Augsta līmeņa grupas invaliditātes jautājumos starpniecību) un pilsonisko sabiedrību: nodrošināt forumu datu apmaiņai un politikas saskaņošanai, jo īpaši attiecībā uz tādu tiesību pārnesamību kā tiesības uz individuālu atbalstu.

  • Izpratnes palielināšana: sabiedrības izpratnes palielināšana par invaliditāti un pieejamību, piemēram, izmantojot Eiropas balvu pilsētai, kas nodrošina pieejamību.

  • Datu vākšana un uzraudzība: zināšanu uzlabošana par invalīdu stāvokli Eiropā un šķēršļiem, ar kādiem tie saskaras ikdienā, vienlaikus arī apzinot un veicinot veiksmīgas atbalsta struktūras, ko dalībvalstis ieviesušas valsts līmenī.

Stratēģijā ir ietverts konkrētu pasākumu saraksts un grafiks. Komisija regulāri ziņos par plāna sasniegumiem un progresu, ievērojot savas saistības saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par invalīdu tiesību aizsardzību (UNCRPD), ko tā ir parakstījusi.

Pamatinformācija

ES Pamattiesību hartā teikts, ka "Savienība atzīst un ievēro invalīdu tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē." Turklāt ES un visas 27 tās dalībvalstis, parakstot UNCRPD, jau ir apņēmušās radīt Eiropu bez šķēršļiem.

Šodien pieņemtajā ES stratēģijā invaliditātes jomā ir izklāstīta ES rīcība saskaņā ar "Eiropa 2020" stratēģiju (IP/10/225), kā arī pasākumi, kas ierosināti ES 2010. gada ziņojumā par pilsonību (IP/10/1390).

Papildu informācija

Eiropas stratēģija invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam "Atjauninātas saistības Eiropai bez šķēršļiem" un papilddokumenti ir pieejami šeit:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/578


Side Bar