Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1505

Briuselis, 2010 m. lapkričio 15 d.

Europa be kliūčių. Europos Komisija nori suteikti geresnę prieigą 80 milijonų neįgaliųjų

Daugeliui žmonių savaime suprantama, kad prireikus apsipirkti galima pavažiuoti autobusu, kad galima naršyti internete ar žiūrėti televizijos serialą. Bet 80 milijonų neįgalių europiečių kyla rimtų kliūčių, dėl kurių šie paprasti dalykai tampa neįmanomi. Šiandien Europos Komisija priėmė naują strategiją šioms kliūtims panaikinti. Numatytas planas, kaip ES ir valstybių narių vyriausybės galėtų sudaryti neįgaliesiems sąlygas naudotis visomis savo teisėmis. Per kitą dešimtmetį numatyta įgyvendinti daug įvairių konkrečių priemonių, kaip antai visoje ES pripažinti nacionalines neįgaliųjų korteles, skatinti standartizavimą ar tikslingiau taikyti viešojo pirkimo ir valstybės pagalbos taisykles. Šios priemonės bus labai naudingos socialiniu požiūriu, be to, turėtų gerokai pagyvinti Europos ekonomiką. Pavyzdžiui, dėl šių priemonių turėtų sustiprėti ES neįgaliesiems skirtų įtaisų ir paslaugų rinka, kurios metinė vertė, turimais duomenimis, jau dabar viršija 30 mlrd. EUR. Be to, Komisija spręs, ar siekiant toliau gerinti prieinamų prekių ir paslaugų vidaus rinką iki 2012 m. siūlyti Europos aktą dėl prieinamumo.

„Kad galėtų visavertiškai dalyvauti visuomeniniame ir ekonominiame gyvenime, žmonės su negalia turi lengviau patekti į viešuosius pastatus, naudotis viešuoju transportu ir skaitmeninėmis paslaugomis, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Tai būtų galima greičiau pasiekti nustačius prieinamų prekių ir paslaugų standartus ES ir viešųjų pirkimų priemonėmis skatinant sudaryti geresnę prieigą prie pastatų. Jungtinėse Amerikos Valstijose pritaikytos panašios priemonės buvo labai naudingos šalies visuomenei ir ekonomikai. Be to, mes turime užtikrinti, kad žmonėms nekiltų papildomų kliūčių kertant sieną – jeigu asmuo, kuriam nustatyta negalia, nusprendžia išvykti į kitą ES šalį, jis neturi prarasti galimybės naudotis tokiomis pat lengvatomis kaip savo šalyje, pavyzdžiui, nemokamai arba pigiau važiuoti viešuoju transportu. Mano tikslas – Europa be jokių kliūčių neįgaliesiems iki 2020 metų.“

Europos Sąjungoje vienam asmeniui iš šešių (iš viso apie 80 milijonų žmonių) nustatyta negalia – nuo lengvos iki sunkios. Daugiau kaip trečdalis vyresnių nei 75 metų žmonių yra neįgalūs ir negalia jų gyvenimą daugiau ar mažiau apriboja. Dėl ES gyventojų senėjimo šie skaičiai turėtų dar didėti. Daugelis šių žmonių neretai negali visavertiškai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime dėl fizinių ar kitokių kliūčių, taip pat dėl diskriminavimo.

Panaikinti kliūtis svarbu ne tik visuomeniniu požiūriu – tai gali atverti ir naujų rinkos galimybių. Jungtinės Karalystės karališkojo nacionalinio aklųjų instituto atlikta studija parodė, kad prekybos centrų tinklui investavus 35 000 GBP į geresnę prieigą prie savo interneto svetainės, jos metinės pajamos padidėjo 13 mln. GBP. Vokietijoje atliktos studijos duomenimis, prieinamesnė infrastruktūra paskatintų neįgaliuosius keliauti, o tai 620 mln.–1,9 mlrd. EUR padidintų metinę Vokietijos turizmo pramonės apyvartą.

Tad šiandien Komisijos pristatyta strategija ES dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą gerinti neįgalių europiečių padėtį. Šia strategija papildomi ir palaikomi valstybių narių veiksmai, nes jos visų pirma atsako už neįgalumo politiką.

Svarbiausias ES strategijos tikslas – suteikti neįgaliesiems daugiau galimybių naudotis visomis savo teisėmis tokiomis pat sąlygomis kaip visi kiti ir panaikinti kasdienio gyvenimo kliūtis. Pagrindinės priemonės:

  • Prieinamumo iniciatyva. Reikia apsvarstyti, kaip taikant esamas standartizavimo, viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos taisykles pasiekti, kad neįgalieji galėtų įsigyti visas prekes ir paslaugas, kartu skatinant pagalbinių įtaisų rinką (Europos aktas dėl prieinamumo). Atsižvelgiant į JAV patirtį, tikėtina, kad ši rinka per ateinančius kelerius metus labai augs.

  • Dalyvavimas. Užtikrinti, kad neįgalieji ir jų šeimos nariai galėtų naudotis ES pilietybės jiems suteikiamomis teisėmis tokiomis pat sąlygomis kaip visi kiti – visoje ES turi būti pripažįstamos neįgalumo kortelės ir susijusios teisės, ieškoti būdų lengviau panaudoti gestų kalbą ir Brailio raštą naudojantis ES piliečių rinkimo teise ar bendraujant su ES institucijomis, skatinti kurti prieinamo formato interneto svetaines ir autorių teisių saugomus kūrinius, pavyzdžiui, knygas.

  • Finansavimas. Užtikrinti, kad naudojantis ES programomis ir fondais, susijusiais su neįgaliesiems svarbiomis politikos sritimis, būtų skatinama sudaryti palankias darbo sąlygas profesionaliems slaugytojams ir artimuosius slaugantiems asmenims ir kurti asmeninės pagalbos programas.

  • Aktyvesnis valstybių narių (Aukšto lygio grupė neįgaliųjų klausimams spręsti) ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimas. Suteikti galimybę keistis duomenimis ir koordinuoti politiką, ypač teisių perkėlimo klausimais (pavyzdžiui, dėl teisės gauti asmeninę pagalbą).

  • Visuomenės švietimas. Šviesti visuomenę apie neįgalumą ir prieinamumą, pavyzdžiui, teikiant Europos apdovanojimus neįgaliesiems pritaikytiems miestams.

  • Duomenų rinkimas ir priežiūra. Gerinti žinias apie Europos neįgaliųjų padėtį ir kasdieniame gyvenime jiems iškylančias kliūtis, taip pat rinkti informaciją apie sėkmingas valstybių narių nacionaliniu lygiu įgyvendinamas paramos neįgaliesiems priemones ir jas skatinti.

Strategijoje pateikiamas konkrečių priemonių sąrašas ir tvarkaraštis. Vykdydama savo įsipareigojimus pagal pasirašytą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (JTNTK), Komisija reguliariai teiks šio plano įgyvendinimo ir pažangos ataskaitas.

Pagrindiniai faktai

ES pagrindinių teisių chartijoje sakoma, kad „Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų asmenų teisę naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime.“ Be to, ES ir visos 27 valstybės narės jau įsipareigojo kurti Europą be kliūčių, pasirašydamos JTNTK.

Šiandien priimtoje ES strategijoje dėl negalios numatomi konkretūs ES veiksmai įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ (IP/10/225) ir atsižvelgiama į 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje (IP/10/1390) pasiūlytus veiksmus.

Kita informacija

2010–2020 m. Europos strategiją dėl negalios „Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“ ir susijusius dokumentus galima rasti čia:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/578


Side Bar