Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1505

Bryssel 15. marraskuuta 2010

Komissio pyrkii luomaan esteettömän Euroopan 80 miljoonalle vammaiselle eurooppalaiselle

Useimmille on itsestään selvää, että he voivat mennä bussilla ostoksille, surffata internetissä tai katsoa televisiosarjaa. Sen sijaan 80 miljoonalle vammaiselle eurooppalaiselle nämä asiat voivat olla mahdottomia toteuttaa erilaisten esteiden takia. Poistaakseen nämä esteet Euroopan komissio on tänään hyväksynyt uuden strategian, jossa kuvataan, miten EU ja jäsenvaltioiden hallitukset voivat parantaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia hyödyntää oikeuksiaan. Strategiassa esitellään useita toimenpiteitä, jotka on tarkoitus toteuttaa seuraavien 10 vuoden kuluessa, kuten vammaisten kansallisten pysäköintilupien vastavuoroinen tunnustaminen, standardoinnin edistäminen sekä julkisten hankintojen ja valtiontukisääntöjen entistä tehokkaampi hyödyntäminen vammaiskysymyksissä. Paitsi että toimenpiteillä saadaan aikaan huomattavia yhteiskunnallista etuja, niiden odotetaan tukevan Euroopan talouden elpymistä. Toimilla voidaan esimerkiksi kasvattaa apuvälineiden ja tukipalveluiden EU-markkinoita, joiden arvioitu vuotuinen arvo on yli 30 miljardia euroa. Komissio aikoo myös tarkastella, olisiko syytä ehdottaa eurooppalaista aloitetta esteettömyyden ja saavutettavuuden alalla vuoteen 2012 mennessä. Kyseisellä säädöksellä on tarkoitus kehittää edelleen esteettömien tuotteiden ja palvelujen sisämarkkinoita.

”Jotta vammaiset voisivat osallistua täysimääräisesti eurooppalaiseen yhteiskunta- ja talouselämään, on heille varmistettava esteetön pääsy julkisiin rakennuksiin, joukkoliikenteeseen ja digitaalisiin palveluihin”, ilmoitti oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. Hänen mukaansa tähän voidaan päästä ottamalla EU:n tasolla käyttöön esteettömiä tavaroita ja tuotteita koskevat standardit ja pyrkimällä parantamaan julkisten rakennusten esteettömyyttä julkisia hankintoja hyödyntämällä. Reding totesi, että vastaavat toimet ovat Yhdysvalloissa osoittautuneet onnistuneiksi sekä yhteiskunnan että talouden kannalta. Hänen mukaansa on myös varmistettava, että vammaiset voivat muuttaa toiseen jäsenvaltioon ja nauttia siellä samanlaisista eduista kuin kotimaassaan (esim. oikeus käyttää joukkoliikennettä maksutta tai alennettuun hintaan). Reding ilmoittaa tavoitteekseen esteettömän Euroopan luomisen vuoteen 2020 mennessä.

Joka kuudes henkilö EU:ssa on jollakin tavalla vammainen: lievästi, keskivaikeasti tai vaikeasti vammaisia on Euroopan unionissa siis noin 80 miljoonaa. Useampi kuin joka kolmas 75 vuotta täyttänyt kärsii jonkinasteisesta toimintarajoitteesta. Näiden määrien odotetaan kasvavan EU:n väestön vanhetessa. Useimmat vammaiset eivät läheskään aina voi osallistua täysimääräisesti yhteiskunta- ja talouselämään joko fyysisten tai muiden esteiden taikka syrjinnän takia.

Esteiden poistaminen on paitsi välttämätöntä yhteiskunnan kannalta myös todellinen mahdollisuus markkinoille. Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva sokeiden tutkimuslaitos on todennut tutkimuksessaan, että erään kauppaketjun verkkosivujen saatavuutta parantanut hanke, joka maksoi 35 000 puntaa, tuotti kauppaketjulle lisätuloja yli 13 miljoonaa puntaa vuodessa. Saksassa toteutetussa tutkimuksessa havaittiin, että esteettömien palvelujen tarjoaminen lisää vammaisten matkailua ja tuottaa siten Saksan matkailualalle lisätuloja vähintään 620 miljoonaa euroa ja jopa 1,9 miljardia euroa.

Kuten komission uusi strategia osoittaa, EU on sitoutunut parantamaan vammaisten eurooppalaisten asemaa. Strategia täydentää ja tukee vammaispolitiikasta päävastuussa olevien jäsenvaltioiden toimia.

EU:n strategialla pyritään ensisijaisesti parantamaan vammaisten mahdollisuuksia hyödyntää oikeuksiaan tasavertaisesti muiden ihmisten kanssa sekä poistamaan esteet, jotka haittaavat vammaisten jokapäiväistä elämää. Tärkeimmät toimet ovat seuraavat:

  • Esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskeva aloite: pohditaan, miten standardoinnin, julkisten hankintojen tai valtiontukisääntöjen avulla voitaisiin saattaa kaikki tuotteet ja palvelut vammaisten ulottuville ja samalla edistää apuvälineiden EU-markkinoita (eurooppalainen säädösaloite saavutettavuuden alalla). Kyseisten markkinoiden odotetaan kasvavan huomattavasti lähivuosina, kuten Yhdysvaltojen esimerkki on osoittanut.

  • Osallistuminen: varmistetaan, että vammaiset ja heidän perheenjäsenensä voivat hyödyntää EU:n kansalaisuuteen perustuvia oikeuksiaan tasavertaisesti muiden kanssa. Tähän päästään esimerkiksi tunnustamalla vastavuoroisesti vammaisten pysäköintiluvat ja niihin perustuvat etuudet, edistämällä viittomakielen ja pistekirjoituksen käyttöä EU:n kansalaisten vaalioikeuksien yhteydessä ja asioinnissa EU:n toimielinten kanssa sekä tukemalla verkkosivustojen ja tekijänoikeudella suojattujen teosten, kuten kirjojen, julkaisemista kaikkien saatavilla olevassa muodossa.

  • Rahoitus: varmistetaan, että vammaisten kannalta keskeisiä aloja koskevilla EU:n ohjelmilla ja rahastoilla parannetaan hoitoalan työntekijöiden ja omaishoitajien asianmukaisia työoloja ja kehitetään henkilökohtaisen avun ohjelmia.

  • Lisätään yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan välillä (vammaiskysymyksiä käsittelevän korkean tason työryhmän kautta): luodaan foorumi tietojenvaihtoa ja politiikan koordinointia, erityisesti oikeuksien siirrettävyyttä (esim. oikeus henkilökohtaiseen apuun) varten.

  • Tietoisuuden lisääminen: parannetaan vammaisasioiden tuntemusta yhteiskunnassa ja kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja saavutettavuuteen esimerkiksi Euroopan esteettömille kaupungeille jaettavan palkinnon kautta.

  • Tiedonkeruu ja seuranta: lisätään tietoa vammaisten tilanteesta Euroopassa ja heidän jokapäiväistä elämäänsä haittaavista esteistä sekä määritetään jäsenvaltioissa käyttöön otetut ja onnistuneiksi osoittautuneet tukijärjestelyt ja edistetään niiden käyttöä.

Strategiassa luetellaan useita käytännön toimia ja niiden toteutusaikataulu. Komissio aikoo raportoida säännöllisesti suunnitelman täytäntöönpanosta ja siitä, miten sen allekirjoittamaan vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen sisältyvien velvoitteiden toteuttaminen etenee.

Taustaa

EU:n perusoikeuskirjan mukaan unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta. Lisäksi allekirjoittaessaan vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen EU ja sen 27 jäsenvaltiota ovat sitoutuneet luomaan esteettömän Euroopan.

Tänään hyväksytyssä EU:n vammaisstrategiassa määritetään Eurooppa 2020 ‑strategiaan (IP/10/225) perustuvat EU:n toimet sekä Euroopan unionin kansalaisuutta koskevassa vuoden 2010 katsauksessa (IP/10/1390) ehdotetut toimet.

Lisätietoja

”Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: Uudistettu sitoutuminen esteettömään Eurooppaan” sekä oheisasiakirjat löytyvät seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=933&furtherNews=yes

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/578


Side Bar